Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8690

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir

Aziz GÜMÜŞ1, Halit ÇINARKA1, Mevlüt KARATAŞ1, Aynur KIRBAŞ2, Servet KAYHAN1, Ünal ŞAHİN1


1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,  Rize, Türkiye

2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

ÖZET

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir

Giriş: Copeptin, arjinin-vazopressin ile birlikte farklı uyarılar sonucu nörohipofizden eş zamanlı olarak salınır. Fizyolojik fonksiyonu hala net değildir. Copeptinin artmış kan düzeyleri birçok hastalıkta kötü prognozla ilişkilidir. Plevral sıvı, sık karşılaşılan klinik bir durumdur. En sık nedenleri; kalp yetmezliği, parapnömonik efüzyon, kanser ve pulmoner embolidir. Tüberküloz, gelişmekte olan ülkelerde plevral efüzyonun diğer önemli nedenlerinden birisidir. Çalışmadaki amacımız yeni bir biyobelirteç olan copeptinin plevral efüzyona neden olan farklı hastalıkların ayırımındaki etkisini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapıldı. Çalışmaya 22 kalp yetmezliği, 18 parapnömonik efüzyon (PPE), 18 kanser ve 18 tüberküloza bağlı plevral sıvısı olan toplam 76 hasta alındı. Bu hastaların plevral sıvısında ELISA yöntemiyle copeptin düzeyi ölçüldü.

Bulgular: Eksüda özelliğinde plevral sıvı nedenleri olan PPE, tüberküloz ve kanserde copeptin düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sırasıyla copeptin düzeyleri; 1979 ng/mL (1016-3386), 2019 ng/mL (1129-3204) ve 1769 ng/mL (961-2902). Ancak bu üç gruptaki copeptin düzeyileri, trasüdal plevral efüzyon nedeni plan kalp yetmezliğinden [(1313 pg/mL (891-1814)] anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.001). Eksüdal sıvı nedenleri olan PPE, tüberküloz ve kanserden oluşan toplam 54 hasta tek grup altında birleştirilerek, kalp yetmezliğiyle karşılaştırıldı. Copeptin düzeyinin, eksüdal sıvıda transüdal sıvıya göre anlamlı yüksek olduğu görüldü. Sırasıyla copeptin düzeyleri; 1936 ng/mL (961-3386) ve 1313 pg/mL (891-1814) (p< 0.001). ROC-curve analiziyle copeptin için cut-off değeri 1469 ng/mL kabul edildiğinde, eksüdayı transüdadan %79.6 sensitivite, %8.8 spesifiteyle ayırabildiği tespit edildi.

Sonuç: Plevral copeptin düzeyi, eksüdayı transüdadan ayırt etme özelliği taşıyan yeni bir biyobelirteçtir. Ancak bu özelliği plevral sıvı protein ve laktat dehidrogenaz düzeyinden daha düşüktür. Rutin kullanımda önerilmesi mümkün gözükmemektedir. Plevral copeptin düzeyinin sık eksüdal sıvı nedenleri olan PPE, tüberküloz ve kanser ayırımında katkısı yoktur.

Anahtar kelimeler: Copeptin, plevral efüzyon, transüda, eksüda

SUMMARY

Elevated pleural copeptin levels can distinguish to exudate from transudates

Introduction: Copeptin is released simultaneously along with arginine-vasopressine as a result of different stimuli from the neurohypophysis. Physiological function of copeptin is still unclear. Increased blood copeptin levels is associated with poor prognosis in many diseases. Pleural effusion is a common clinical condition. The most common causes of pleural effusions are heart failure, parapneumonic effusion, pulmonary embolism and malignacy.Tuberculosis is one of the other major causes of pleural effusion in developing countries. In this study, we aimed to assess whether pleural copeptin level may be a new discriminative biomarker for exudates and transudates pleural effusions.

Materials and Methods: Research was done at Recep Tayyip Erdogan University School of Medicine in the Department of Chest Diseases. The concentrations of pleural copeptin and typical pleural and serum marker levels were measured in 76 subjects with pleural effusions including 22 transudates caused by congestive heart failure (CHF), and 54 exudates including 18 parapneumonic (PPE), 18 tuberculous pleural effusions (TBPEs), 18 malignant effusions (MPEs).

Results: Median pleural fluid copeptin levels were higher in exudates than in transudates (1936 ng/mL and 1313 pg/mL, p value < 0.001). There was no statistical significancy for pleural fluid copeptin levels with in-group exudates (n= 54). Pleural copeptin levels of exudates, with a cut off value of 1469 ng/mL, yielded a 79.6% sensivity, 81.8% specifity, with an are a under the curve of 0.851.

Conclusion: Pleural copeptin level is a new biomarker to separate exudates from transudates. Pleural effusion discriminative effect of copeptin is lower than plasma protein level and plasma lactat dehydrogenase (LDH). Pleural copeptin measurement is not recommended for routine clinical use. Pleural copeptin level is not contribute to different iate exudative pleural fluids from each other like PPE, TBPE and MPE.

Key words: Copeptin, exudate, transudate, pleural effusion

Geliş Tarihi/Received: 12.06.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aziz GÜMÜŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

RİZE - TURKEY

e-mail: azizgumus@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır