Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8516

Koah'ta egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde 
kardiyopulmoner egzersiz testiyle 6 dakika yürüme  testinin karşılaştırılması

Fatma ÇİFTCİ1, Elif ŞEN1, Öznur AKKOCA YILDIZ1, Sevgi SARYAL1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

ÖZET

Koah'ta egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde  kardiyopulmoner egzersiz testiyle 6 dakika yürüme  testinin karşılaştırılması

Giriş: Bu araştırmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)olan olgularda 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) arasındaki ilişkiyi ve bu iki egzersiz testinin solunum fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Orta ve ağır dereceli KOAH'ı olan 36 (35 erkek, 1 kadın) olguya ayrıntılı solunum fonksiyon testleri 6DYT ve KPET yapılmıştır.

Bulgular: Maksimal oksijen tüketimi 6 dakika yürüme mesafesi ile ilişkilidir. Her iki egzersiz testi de solunum fonksiyonları ile ilişki göstermektedir. Ancak, maksimum egzersiz kapasitesi solunum fonksiyonları ile istatistiksel olarak daha anlamlı ilişki göstermektedir. İki test de statik akciğer hacimleri ile ilişkilidir. İnspiratuar kapasite 6DYT ve KPET parametreleriyle ilişkilidir. KPET difüzyon kapasitesi ve maksimal inspiratuar basınç ile ilişkili saptanırken, 6DYT ile ilişki görülmemiştir. Hava yolu iletimi ve direnci testleri ile egzersiz testleri arasında ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Basit bir test olan 6DYT KOAH'da egzersiz kapasitesini belirlemede kullanılabilir. Her iki test de ventilatuar bozukluğu gösteren özellikle FEV1, maksimum volenter ventilasyon (MVV) ve inspiratuar kapasite ile belirlenen solunum fonksiyon testleri ile ilişkilidir. Ancak, CPET hiperinflasyonu ve solunum kas gücünü daha iyi değerlendiren ve 6DYT'den daha ayrıntılı sonuçlar veren bir egzersiz testidir.

Anahtar kelimeler: KOAH, kardiyopulmoner egzersiz testi, 6 dakika yürüme testi, solunum fonksiyon testleri

SUMMARY

A comparison of cardiopulmonary exercise test and 6 minute walking test in determination of exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: This study aimed to determine the relationship of 6 minute walking test (6MWT) and cardiopulmonary exercise test (CPET) with each other and with the measures of lung functions in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Materials and Methods: Pulmonary function tests, 6MWT, and CPET were performed in 36 (35 males, 1 female) patients with moderate and severe COPD.

Results: Maximum oxygen uptake was significantly correlated with 6 minute walking distance. Both exercise tests were correlated with pulmonary function tests. However, maximum exercise capacity was more closely correlated with measures of lung function than 6MWT. Both tests were significantly correlated with static lung volumes. Inspiratory capacity (IC) was significantly correlated with 6MWT and CPET parameters. CPET was significantly correlated with diffusion capacity and maximal inspiratory pressure. Airway conductance and resistance tests showed no correlation with the exercise tests.

Conclusion: 6MWT is a simple and valuable test to determine the exercise capacity of COPD patients. Both 6MWT and CPET are correlated with ventilatory impairment determined by the lung function tests, particularly FEV1, maximum voluntary ventilation (MVV), and IC. However, CPET is an exercise test that more accurately evaluates and provides more detailed information about hyperinflation and respiratory musce strength than 6MWT does.

Key words: COPD, cardiopulmonary exercise test, 6 minute walking test, pulmonary function tests

Geliş Tarihi/Received: 12.08.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03.11.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Fatma ÇİFTCİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: fatmarslann@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır