Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7425

Warfarin doz  ayarlanmasında genetik varyasyonların etkisi

Gülbahar DARILMAZ YÜCE1


1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Warfarin doz ayarlanmasında genetik varyasyonların etkisi

Warfarin en yaygın kullanılan oral antikoagülandır. Dar bir terapötik indekse sahiptir, bu nedenle, warfarin alan hastalarda antikoagülan yanıt sık kontrol gerektirir. Yaş, cinsiyet, komorbiditeler, birlikte alınan ilaçların yanı sıra farmakokinetik ve farmakogenetik genlerdeki varyasyonlar da warfarin dozunu etkilemektedir. VKORC1 ve CYP2C9 warfarin metabolizmasından sorumlu iki gendir. Günümüzde warfarin metabolizmasındaki önemleri ve kliniğe yansımaları yeterince bilinmemektedir. Bu genlerdeki polimorfizmler warfarine yanıtta duyarlılığa ve aşırı antikoagülasyona hatta hemorajik komplikasyonlara neden olmaktadır. Genetik polimorfizm araştırması özellikle uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) düzeyi ayarlanamayan hastalarda faydalı olmaktadır. Farklı ırklarda ve toplumlarda bu iki genin sıklığı da farklıdır. Bu durum warfarine yanıtta çeşitliliğe neden olmaktadır. Günümüzde warfarin dozu ayarlanırken halen genetiğin rolü göz ardı edilmektedir. Bu polimorfizmler için genetik analiz yapmanın hasta takibi ve maliyete sağlayacağı katkılar halen tartışmalıdır. Bu konuyla ilgili Amerika ve Avrupa'da yapılmakta olan çok merkezli çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Genetik varyasyon, warfarin, CYP2C9, VKORC1

SUMMARY

Effect of genetic variations on adjusting of warfarin dose

Warfarin is the most widely used oral anticoagulant. Since it has a limited therapeutics index, anticoagulant reaction is mostly needed to be controlled in patients taking warfarin. Besides age, gender, medicines taken with comorbidities, the variations in pharmacokinetics and pharmacogenetic genes also affect the dose of warfarin. VKORC1 and CYP2C9 are two genes responsible for warfarin metabolism. Today the importance and clinical effects of warfarin in metabolism are not known sufficiently. The polymorphisms in these genes cause sensitivity and over anticoagulant even hemorrhagic complication in warfarin reaction. Genetic polymorphism research is beneficial especially in patients where international normalized ratio (INR) level cannot be adjusted. The frequency of these genes is also different in different races and populations. This condition causes variety in warfarin reaction. Today the role of genetics is still ignored in adjusting warfarin dose. The contributions of doing genetic analysis for polymorphisms to patient follow ups and expenditure are still contradictive. Multicentric studies about this subject are going on in the USA and Europe.

Key words: Genetic variations, warfarin, CYP2C9, VKORC1

Geliş Tarihi/Received: 14.03.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 17.03.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: yucegulbahar@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır