Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7845

Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hastalarda obstrüktif uyku apnesinin
homosistein, nitrik oksit ve total antioksidan kapasite düzeyleri ile ilişkisi

Ebru ORTAÇ ERSOY1, Hikmet FIRAT2, Sevgi AKAYDIN3, Yeşim ÖZKAN4, Mine DURUSU5, Gülbahar DARILMAZ YÜCE6, Recai ERGÜN6, Arzu TOPELİ1, Sadık ARDIÇ7


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

1 Department of Internal Medicine, Unit of Intensive Care, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku Hastalıkları Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

2 Laboratory of Sleep Disorders, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uyku Hastalıkları Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

3 Laboratory of Sleep Disorders, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

6 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

6 Clinic of Chest Diseases, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

7 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye

7 Department of Chest Diseases, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hastalarda obstrüktif uyku apnesinin homosistein, nitrik oksit ve total antioksidan kapasite düzeyleri ile ilişkisi

Giriş: Obstrüktif uyku apnesi (OUA) kardiyovaskuler morbidite ve mortalite ile ilişkili bir durumdur. OUA'li hastalarda endotel bağımlı vazodilatasyonda azalma meydana gelmektedir. Nitrik oksit eksikliği ve plazma homosistein düzeylerinin kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde rolleri mevcuttur. OUA‘de meydana gelen oksijen desaturasyonu ve arousallar hipoksi-reoksijenasyon yaparak serbest oksijen radikallerinin oluşumuna neden olur. Çalışma; OUA'nın kardiyovasküler morbidite ile ilişkisini göstermek ve koroner arter hastalığı (KAH) olan ve olmayan hastalarda homosistein, nitrik oksit ve total antioksidan kapasite seviyelerini karşılaştırmak için planlandı.

Materyal ve Metod: Miyokard infarktüsü geçirmiş 27 hastaya ve KAH olmayan 25 kontrol grubuna polisomnografi uygulandı.Polisomnografi sonrası hastalar OUA + KAH (grup 1), OU (grup 2), KAH (grup 3), normal (grup 4) olarak dört gruba ayrıldı. Homosistein, nitric oksit ve total antioksidan kapasite düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar parametric ve nonparametric istatistiksel yöntemler ile analiz edildi.

Bulgular: Apne hipopne indeksine (AHİ) gore KAH olanların %44.4‘ünde OUA izlendi. Polisomnografi sonuçlarına gore hastalar OUA + KAH (n= 12), OUA (n= 14), KAH (n= 15), normal (n= 11) gruplara ayrıldı. Homosistein seviyeleri grup 3'te yüksek bulundu.AHİ, Ortalama desaturasyon indeksi (MDI) ve desaturasyon süresi 3 damar hastalığı olan hastalarda tek dammar ve iki dammar hastalığı olan hastalara gore yüksek izlendi (p< 0.05) Nitrik oksit seviyeleri oksijen desaturasyon süresi ile korele bulundu (r: -0.45; p= 0.031). Antioksidan kapasite düzeyleri gruplar arası farklılık göstermiyordu.

Sonuç: OUA, KAH olanlarda sıktır. AHİ, MDI ve desaturasyon süresi ağır KAH olanlarda sıktır. OUA hastalarının KAH açısından değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Uyku apnesi, homosistein, miyokard infarktüsü, hipoksi

SUMMARY

Association of obstructive sleep apnea with homocystein, nitric oxide and total antioxidant capacity levels in patients with or without coronary artery disease

Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with cardiovascular morbidity and mortality. Deficiency of nitric oxide (NO) and plasma levels of homocystein have been implicated in the pathogenesis of cardiovascular disease. OSA results in oxygen desaturation and arousal from sleep. Free oxygen radicals can be produced by hypoxia-reoxygenation. To test for the hypothesis that OSA is associated with cardiovascular morbidity, we investigated levels of homocystein, NO and total antioxidant capacity in OSA patients with and without coronary artery disease (CAD) in comparison with normal subjects and patients with CAD without OSA.

Materials and Methods: Polysomnography was performed in 27 patients who had a myocardial infarction and in 25 patients without evidence of CAD. Patients were grouped according their polysomnography results as OSA with CAD (group 1), OSA without CAD (group 2), CAD (group 3), and normal (group 4) . Levels of homocystein, NO and total antioxidant capacity were determined after an overnight fasting. Data were analysed with parametric and non parametric statistical tests.

Results: According to apnea-hypopnea index (AHI) 44.4% of CAD patients were OSA. After polysomnographic evaluation, the patients were re-distributed as follows: OSA with CAD (n= 12), OSA without CAD (n= 14), CAD (n= 15), and normal (n= 11). Homocystein levels were higher in 3 groups compared to controls. AHI, MDI and desaturation time was higher in three -vessel disease compared to one and two- vessel diseases (p< 0.05). NO levels were correlated with the period of oxygen desaturation (r: -0.45, p= 0.031). The antioxidant capacity did not differ between OSA and healthy groups.

Conclusion: OSA is frequent in CAD. AHI, MDI and desaturation time are higher in patients with severe CAD. It is important to evaluate OSA patients for CAD.

Key words: Sleep apnea, homocystein, myocardial infarction, hypoxia

Geliş Tarihi/Received: 02.01.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.07.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Ünitesi,

ANKARA - TURKEY

e-mail: ebru.ortac@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır