Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7902

Akciğer kanserli olguların biyolojik örneklerinde arsenik ve  kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi

Nalan DEMİR1, Vugar Ali TÜRKSOY2, Zeliha KAYAALTI2, Tülin SÖYLEMEZOĞLU2, İsmail SAVAŞ1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Enstitüsü, Ankara, Türkiye

2 Institute of Forensic Sciences, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

ÖZET

Akciğer kanserli olguların biyolojik örneklerinde arsenik ve  kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi

Giriş: Kronik toksik metal maruziyeti akciğer kanseri nedenleri arasında sigaranın yanı sıra önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı; biyolojik örneklerdeki arsenik ve kadmiyum düzeyleriyle akciğer kanserinin histopatolojik tipleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Akciğer kanseri tanısı alan 72 olguda prospektif olarak yapılan bu çalışma 2009-2013 tarihleri arasında tek bir merkezde gerçekleştirildi. Olguların tedavi öncesinde alınan biyolojik örneklerinde (kan, saç, idrar) arsenik ve kadmiyum düzeyleri atomik absorpsiyon spektrometriyle ölçüldü. Akciğer kanserli olguların özellikleri ve metal düzeyleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı (Bu çalışmanın gücü: 0.74 idi).

Bulgular: Yetmiş iki olgunun (7 K/65 E, ort. yaş: 62.19  ± 8.74 yıl), 56 (%77.8)'sı küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), 16'sı küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) idi. TNM evrelemesine göre, KHDAK'ların 27'si evre IV, KHAK'lı olguların 14'ü yaygın hastalıktı. Olguların kan, saç ve idrar örneklerinde, ortalama arsenik düzeyleri sırasıyla 23.1 ± 9.2 µg/L, 0.6 ± 0.3 µg/g ve 3.6 ± 1.9 µg/L iken; kadmiyum düzeyleri 1.2 ± 0.8 µg/L, 0.3 ± 0.1 µg/L ve 2.8 ± 1.6 µg/L idi. Kan ile idrar arsenik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon (r= -0.350; p= 0.025), kan ile saç kadmiyum düzeyleri arasında ise pozitif korelasyon saptandı (r= -0.371; p= 0.017). Her iki metal düzeyi de (idrar arseniği hariç) KHDAK'lı olgularda; KHAK'a göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. TNM evrelemesi ve mortalite açısından anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, biyolojik örneklerdeki arsenik ve kadmiyum düzeyleriyle akciğer kanseri tipi, evrelemesi ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, arsenik, kadmiyum, kan, saç, idrar

SUMMARY

The evaluation of arsenic and cadmium levels in biological samples of cases with lung cancer

Introduction: Chronic exposure to the toxic metals plays an important role among the causes of lung cancer beside of smoking. We aimed to evaluate the association between the histopathologic type of lung cancer and arsenic and cadmium levels in biological samples.

Materials and Methods: This study in a single center was conducted through the years 2009-2013, including 72 patients with lung cancer, within a prospective study design. Biological samples (whole blood, scalp hair, urine) of subjects obtained before the treatment, and arsenic and cadmium levels were analyzed by atomic absorption spectrophotometer. The characteristics of lung cancer cases and metal levels were compared statistically (power: 0.74).

Results: Fifty six (77.8%) of patients were non-small cell lung cancer (NSCLC), 16 (22.2%) were small cell lung cancer (SCLC) in 72 study subjects (7 F/65 M, mean age= 62.2 ± 8.7 years). According to TNM staging, 27 of NSCLC were stage IV, 14 of SCLC were extensive disease. In blood, scalp hair and urine samples of cases, mean arsenic levels were 23.1 ± 9.2 µg/L, 0.6 ± 0.3 µg/g and 3.6 ± 1.9 µg/L, while cadmium levels were 1.2 ± 0.8 µg/L, 0.3 ± 0.1 µg/L and 2.8 ± 1.6 µg/L, respectively. A significant negative correlation was found between blood and urine arsenic levels (r= -0.350; p= 0.025). Blood and hair cadmium levels were also significant positive correlated (r= -0.371; p= 0.017). Both of metal levels except of urine arsenic were higher in NSCLC patients than SCLC, without any statistical significance. No significance relation was found in terms of TNM staging and mortality (p> 0.05).

Conclusion: Any difference was observed between the arsenic and cadmium levels measured in biological samples and histopathological type, staging and mortality of patients with lung cancer in this study. We thought that further studies are needed.

Key words: Lung cancer, arsenic, cadmium, blood, scalp hair, urine

Geliş Tarihi/Received: 12.02.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 15.07.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Nalan DEMİR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

06100 Cebeci, ANKARA - TURKEY

e-mail: dr.ndemir@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır