Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7899

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tarkan ÖZDEMİR1, Mustafa H. TÜRKKANI2, Leyla YILMAZ AYDIN3, Çiğdem BALCI4, Rabia DANACI BAŞ4,
Adem BİLGİN5


1 Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Çorum, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Corum Chest Diseases Hospital, Corum, Turkey

2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

2 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Duzce, Turkey

4 Çorum Verem Savaş Dispanseri, Çorum, Türkiye

4 Corum Tuberculosis Dispensary, Corum, Turkey

5 Çorum Devlet Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, Çorum, Türkıye

5 Corum State Hospital, Health Board, Corum, Turkey

ÖZET

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Giriş: Bu çalışmada, Çorum ilinde tüberkülozun durumunu ortaya çıkarmak, tüberküloz kontrol kapsamında il düzeyinde yürütülen çalışmaları analiz etmek, gelecekte dispanser çalışmalarına ve tüberküloz kontrolüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çorum ilinde verem savaşı dispanserlerinde 2005-2010 yılları arasında takip ve tedavi edilen hasta kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır.

Bulgular: Toplam 628 hastanın %59.8 (n= 376)'i  erkek, %40.2 (n= 252)'si kadındır. Hastaların %63.7 (n= 400)'si akciğer tutulumu, %36.3 (n= 228)'ü akciğer dışı organ tutulumu göstermiştir. Yeni olguların oranı %93.5 (n= 587) iken önceden tedavi görmüş olguların oranı %6.5 (n= 41)'tir. Hastaların %0.7 (n= 4)'si çok ilaca dirençli olup ikinci grup ilaç tedavisi almıştır. Akciğer tüberkülozu olan 400 hastada yapılan bakteriyolojik tetkikler incelendiğinde; mikroskop       i yapılma oranı %85.5 (n= 334), mikroskopi pozitiflik oranı %44.5 (n= 178); kültür yapılma oranı %66 (n= 264), kültür pozitiflik oranı %35 (n= 140); ilaç duyarlılık testi yapılma oranı ise %15 (n= 60) bulunmuştur. Hastaların %49.7 (n= 312)'sine doğrudan gözetimli tedavi sağlık personelince uygulanmıştır. Tüm tüberküloz hastalarında tedavi başarısı %93.8 (n= 576) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Tüberküloz verileri Çorum'da başarılı bir kontrol programının yürütüldüğünü göstermektedir. Ancak tüberküloz kontrolünde eksikler bulunmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunun genç yaşta olması bulaşın devam ettiğini göstermektedir. Akciğer tüberkülozlu hastalarda mikroskopi, kültür ve ilaç duyarlılık testi yapılma oranları düşük bulunmuştur. Doğrudan gözetimli tedavi uygulamaları geliştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, kontrol

SUMMARY

Provincial assessment in the scope of the tuberculosis control program

Introduction: We aimed to expose the status of tuberculosis in Corum, to analyze the conducted studies about the tuberculosis control on provincial basis and contribute to future studies.

Materials and Methods: The records of the patients who were followed and treated between 2005 and 2010 at tuberculosis dispensary in Corum were respectively investigated. The statistical analyses of the data were completed as using SPSS 16.0.

Results: A total of 628 patients were enrolled in this study; 59.8% (n= 376) were male, 40.2% (n= 252) were female. The ratio of the pulmonary and the extrapulmonary involvement were detected as 63.7% (n= 400) and 36.3% (n= 228) respectively. The incidence of new cases was 93.5% (n= 587) whereas the percentage of previously treated cases was 6.5% (n= 41). The 0.7% (n= 4) percentage of the patients were multi-drug resistant therefore they had been treated with secondary group of drugs. 400 patients with pulmonary tuberculosis were investigated about the ratios of the following parameters; performed microscopic examination, the positivity of the microscopic examination, the performed culture examination, the positivity of the culture examination and the performed drug susceptibility test. According to this; the results were determined as 85.5% (n= 334), 44.5% (n= 178), 66% (n= 264), 35% (n= 140) and 15% (n= 60) respectively. Directly observed treatment was performed 49.7% (n= 312) of the patients by health care workers. The success of treatment for all patients with tuberculosis was determined as 93.8% (n= 576).

Conclusion: According to the data of our study, we can conclude that, although there were some deficiencies about control of tuberculosis, the conducted control program was successful in Corum. However; having a large number of young patients with tuberculosis proved that the transmission was still going on. Besides; the examined tests like microscopy, culture and drug susceptibility were found low in rates. The practices of directly observed treatment should provide to be improved.

Key words: Tuberculosis, control

Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Tarkan ÖZDEMİR

Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği,

ELAZIĞ - TURKEY

e-mail: tabiptarkan@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır