Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8320

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun geç başarısızlığı için risk faktörleri

Aydın ÇİLEDAĞ1, Akın KAYA1, Özlem ERÇEN DİKEN1, Zeynep Pınar ÖNEN1, Elif ŞEN1, Nalan DEMİR1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

ÖZET

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun geç başarısızlığı için risk faktörleri

Giriş: Noninvaziv mekanik ventilasyon akut hiperkapnik solunum yetmezlikli hastaların çoğunda erken düzelme sağlar. Bu çalışmada amacımız, akut hiperkapnik solunum yetmezlikli hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyonun geç başarısızlığı için risk faktörlerini saptamaktır.

Materyal ve Metod: Doksan üç hasta prospektif olarak değerlendirildi. Noninvaziv mekanik ventilasyon, hastanın entübasyon ihtiyacı gelişmeden hastaneden taburcu olması halinde başarılı (grup 1), kan gazlarında ve genel durumunda başlangıçta düzelme sonrası kötüleşme görülmesi halinde ise geç başarısız olarak kabul edildi (grup 2).

Bulgular: Noninvaziv mekanik ventilasyon 62 (%66.7) hastada başarılıydı. 25 (%26.9) hastada geç başarısızlık gözlendi. Tedavi öncesi pH, PaCO2 ve PaO2/FiO2 açısından grup 1 ve grup 2 arasında farklılık yoktu. Ancak, serum C-reaktif protein düzeyi, Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirme II (APACHE II) skoru, bronşiektazi sıklığı ve pnömoni anlamlı olarak daha yüksekti ve serum albumin düzeyi, Glasgow koma skalası, öksürük gücü ve noninvaziv mekanik ventilasyon kompliyansı grup 2'de anlamlı olarak daha düşüktü.

Sonuç: Tedavi öncesi yüksek APACHE II skoru ve C-reaktif protein düzeyi, düşük Glasgow Koma Skalası, albumin düzeyi, öksürük gücü, noninvaziv mekanik ventilasyona kötü kompliyans, bronşiektazi ve pnömoni varlığı, tedavi sonrası PaO2/FiO2'de anlamlı düzelme olmaması noninvaziv mekanik ventilasyon geç başarısızlığı için risk faktörü olarak saptandı.

Anahtar kelimeler: Akut hiperkapnik solunum yetmezliği, mekanik ventilasyon, noninvaziv mekanik ventilasyon, solunum yetmezliği, solunum yoğun bakım ünitesi

SUMMARY

The risk factors for late failure of non-invasive mechanical ventilation in acute hypercapnic respiratory failure

Introduction: Non-invasive mechanical ventilation provides early improvement in most of the patients with acute hypercapnic respiratory failure. The aim of our study was to determine the risk factors for late failure of non-invasive mechanical ventilation in patients with acute hypercapnic respiratory failure.

Materials and Methods: Ninety three patients were prospectively evaluated. Non-invasive mechanical ventilation was accepted to be successful if the patient was discharged from the hospital without the need for intubation (group 1) and to be late failure if a deterioration occurred after an initial improvement of blood gases tension and general conditions (group 2).

Results: Non-invasive mechanical ventilation was successful in 62 (66.7%) patients. In 25 (26.9%) patients a late failure was observed. There was no difference between groups 1 and 2 in terms of pretreatment pH, PaCO2 and PaO2/FiO2. However, serum C-reactive protein level, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score and frequency of bronchiectasis and pneumonia were significantly higher and serum albumin level, Glasgow Coma Score, cough strength and compliance to non-invasive mechanical ventilation were significantly lower in group 2.

Conclusion: The pretreatment high APACHE II Score and C-reactive protein level, low Glasgow Coma Score, albumin level, cough strength, bad compliance to non-invasive mechanical ventilation, the presence of bronchiectasis and pneumonia and absence of significance improvement in PaO2/FiO2 after treatment were determined as risk factors for non-invasive mechanical ventilation late failure.

Key words: Acute hypercapnic respiratory failure, mechanical ventilation, non-invasive mechanical ventilation, respiratory failure, respiratory intensive care unit

Geliş Tarihi/Received: 18.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26.09.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

06100, Cebeci, ANKARA - TURKEY

e-mail: oercen@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır