Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6132

İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi

Pakize Ayşe TURAN1, Gül ERGÖR2, Onur TURAN1, Sinem DOĞANAY2, Oğuz KILINÇ1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi

Giriş: Bu çalışmada; İzmir halkının tütün ve sigara dışı tütün kullanımının ve ilgili demografik bilgilerinin, pasif maruziyet özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: İzmir nüfusunu örnekleyeceği düşünülen toplam 600 hane Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, iki aşamalı sistematik küme örneklemesi yoluyla seçildi. Hanelerde 47 soruluk anket çalışması gerçekleştirildi.

Bulgular: Katılımcıların %53.7'si kadın, %46.3'ü erkek olup yaş ortalaması 41.5 ± 15.6 idi. Sigara içmekte olan 232 (%39), hiç içmemiş 257 (%42) ve sigarayı bırakmış 111(%19)  kişi bulunmaktaydı. Ortalama sigaraya başlama yaşı 18.7 ± 6.6 olarak bulundu; erkeklerde kadınlara göre sigaraya başlama yaşı istatistiksel açıdan daha erken olarak tespit edildi (p= 0.0001). Sigara dışı tütün ürünleri %10.7 oranında kullanılıyordu. Kadınlarda sigara bırakabilme durumu erkeklere göre anlamlı olarak daha fazlaydı (p= 0.006). Sigara içmekte olanların %70.7'si sigarayı bırakmayı düşünüyordu.

Sonuç: İzmir halkında sigara içme prevalansı Türkiye ortalamasından yüksekti. Sigaraya başlama yaşı 18'in altında bulunmuştu. Tütün endüstrisinin temel hedeflerinden olan 18 yaşın altındaki kişilere, özellikle kadınlara, sigara bağımlılığı kazandırmak hedefini engellemek için gerekli çalışmalar yürütülmelidir. Sigara dışı tütün ürünü kullanımı, başta nargile olmak üzere, en sık erkeklerde, eğitim düzeyi yüksek ve 35 yaş altı popülasyonda giderek artmakta olan bir sorun teşkil etmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun, sigara dumanından korunma hakkını ve pasif maruziyetin zararlarını bilmesine rağmen, özel mülkiyetlerde özellikle çocukların halen yüksek oranda çevresel tütün dumanına maruz kalıyor olması oldukça düşündürücü ve önlem alınması gereken bir durumdur. Sigara içicilerinin büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak istemekte ve tıbbi hizmet verilecek olsa bundan faydalanmayı düşünmektedir. Bu durumdan hareketle, sigarayı bırakmayı düşünen kişilerin medikal tedavi alabileceği polikliniklere yönlendirilmesi ve bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerin kullanımının artırılmasıyla beraber bırakma oranlarının artırılabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: Tütün kullanımı, pasif maruziyet

SUMMARY

Smoking related behaviours in Izmir

Introduction: The aim of the study is to determine the people's smoking related behaviours, using tobacco products except cigarette and characteristics about second hand smoke in Izmir.

Materials and Methods: Questionnaire including 47 questions was performed to 600 people, who were selected by Turkey Statistics Instutition to present population of Izmir.

Results: 53.7% of participants were female and 46.3% was male; the mean age was 41.5 ± 15.6. 232 (39%) were smoking, 257 (42%) never smoked and 111 (19%) quited smoking. The average age for a new smoker is 18.7 ± 6.6; men start smoking earlier than women statistically (p= 0.0001). 10.7% of participants were using tobacco products except cigarette. The smoke cessation percentage of women was statistically significantly higher than men(p= 0.006). 70.7% of active smokers were thinking about quitting.

Conclusion: The frequency of smoking was higher than Turkey's avarage in Izmir. The mean age of starting smoking was below 18. There must be extra effort for preventing women and under 18 age who are the targets of tobacco industry from smoking. Use of tobacco products except cigarette, especially water pipe may be an emerging problem for men, high education level and under age of 35 population. Although most of the participants know about their rights of protection from smoke and the harms of second hand smoke, it is worrying to see that children have to face second hand smoke in special ownerships. Most of the smokers think to quit smoking and use medical methods for quitting. The people who think about quitting should be guided to smoking cessation clinics; by this way, the more we use scientific methods for quitting, the more we get high quit rates of smoking.

Key words: Smoking, second hand smoke

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Onur Turan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balçova,

İZMİR - TURKEY

e-mail: onurtura@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır