Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7589

Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında
sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler

Pınar PAZARLI BOSTAN1, Osman ELBEK2, Oğuz KILINÇ3, Müşerref Şule AKÇAY4, Sibel KIRAN5


1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sakarya, Türkiye

1 Sakarya University Health School, Sakarya, Turkey

2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey

5 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Occupational Health and Occupational Diseases, Hacettepe University Institute of Public Health,

Ankara, Turkey

* Bu çalışmanın sonuçları,  8-11 Mayıs 2011 tarihinde Kocaeli'de yapılan "5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi"nde sunulmuştur.

ÖZET

Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler

Giriş: Sigara bırakma yardımı, hekimlerin her yerde ve her alanda sürdürmesi gereken bir "iyi klinik uygulama"sı olmakla beraber; bu yardımın sistematik bir program dahilinde sigara bırakma polikliniklerinde yürütülmesinin başarı şansını artırdığı bilinmektedir.

Materyal ve Metod: Araştırmanın bağımlı değişkeni olan "sigara bırakma polikliniği yapma/yapmama durumu"; sigara bırakma polikliniği yapılmasıyla ilişkili olası faktörler olan; "cinsiyet, yaş (40 yaş altı ve üstü), 1996 yılı öncesi/sonrası mezun olmuş olmak, eğitim kadrosunda bulunup bulunmamak, görev yeri (Sağlık Bakanlığı hastanesi/özel hastane/üniversite hastanesi), sigara bırakma yardımı konusunda eğitim alıp almamış olmak, İl Tütün Kontrol Kurulu (İTKK) üyesi olup olmamak" bağımsız değişkenleri yönünden incelendi. Veriler, DSÖ Global Sağlık Profesyonelleri Anketi'nden yararlanılarak hazırlanan web-anket linkinin Türk Toraks Derneği (TTD) sekreterliği aracılığıyla üyelere iletilmesiyle yürütüldü.

Bulgular: TTD göğüs hastalıkları üyelerinin %41 (699/1701)'i anketi yanıtladı. Ulaşılan göğüs hastalıkları hekimlerinin %39.5 (n= 276)'i sigara bırakma polikliniği yaptığını bildirdi. Sigara bırakma polikliniği yapılmasıyla ilişkili bulunan faktörler, lojistik regresyon analiziyle incelendiğinde; "1996 yılı sonrası mezun olmuş olmak, sigara bırakma yardımı verme konusunda eğitim almış olmak, İTKK üyesi olmak ve aktif sigara içicisi olmamak" özelliklerinin, sigara bırakma polikliniği faaliyetini artırdığı saptandı.

Sonuç: Araştırmamızda bir kez daha sigara bırakma yardımı (ve tütün kontrolü) konusunda eğitim almanın, göğüs hastalıkları hekimlerinin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmelerini sağladığı saptanmıştır. Bu bulgudan yola çıkılarak; tüm hekimlerin, özellikle göğüs hastalıkları hekimlerinin, tütün kontrolü alanında aktif rol almaları için, bireysel ve toplumsal sorumlulukları konusunda farkındalıklarının artırılması çalışmalarının sürekliliği sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Sigara bırakma, hekim

SUMMARY

The frequency of performing smoking cessation outpatient clinic in chest disease specialists who are members of Turkish Thoracic Society and factors affecting this performance

Introduction: Although helping patients to stop smoking is a good clinical practice that has to be carried out by physicians everywhere and in every area, it is known that carrying out this help systematically in accordance to a programme in smoking cessation outpatient clinics significantly improves the chance of success.

Materials and Methods: The study is a cross-sectional survey performed among chest disease specialists who are members of Turkish Thoracic Society (TTS), between June 2010 and February 2011. As independent variables relevant to status of performing/not performing Smoking Cessation Outpatient Clinic (SCOC); sex, age (younger or older than 40), being graduated before or after 1996, being or not being in a consultant position, work place (Hospital of Ministry of Health/private hospital/university hospital), having or not having an education for smoking cessation help and being or not being member of a City Tobacco Control Committee (CTCC) were investigated. Data was collected via a web-questionnaire prepared by using WHO Global Health Professionals Questionnaire which was sent to members through TTS secreteriat.

Results: 41% (699/1701) of members of TTS responded. 39.5% of responders reported that they perform SCOC. When the factors possibly affecting the performance of SCOC are evaluated with logistic regression analysis; being graduated after 1996, having an education for smoking cessation help, being a member of CTCC and not being an active smoker are found to improve this performance.

Conclusion: Our study showed that having an education for smoking cessation help (and tobacco control) makes chest disease specialists get more responsibility on this topic. Accordingly, continuous efforts for improving awareness of personal and social responsibilities of all physicians, especially chest disease specialists, have to be made to provide their taking active roles in tobacco control.

Key words: Smoking cessation, physician

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Pınar Pazarlı Bostan

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü,

Medikososyal Merkezi,

SAKARYA - TURKEY

e-mail: pinarpazarli@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır