Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7323

Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı yöntemle
antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti

Elif Sanem BAYKAL1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU2, Görkem YAMAN3, Mustafa BERKTAŞ4


1 Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Manisa, Türkiye

1 Health Department, Public Health, Manisa, Turkey

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

2 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Yuzuncu Yil, Van, Turkey

3 İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Istanbul Maltepe University, Istanbul, Turkey

4 Lokman Hekim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Van, Türkiye

4 Department of Medical Microbiology, Lokman Physician Hospital, Van, Turkey

* 24. Ankem Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur (Poster No: 89, 29 Nisan-3 Mayıs, Ölüdeniz/Fethiye, 2009).

ÖZET

Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti

Giriş: Bu çalışmada; hastanemiz mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen hasta örneklerinden soyutlanan, 58 Mycobacterium tuberculosis complex suşunun üç farklı sistem ve agar proporsiyon yöntemiyle majör antitüberküloz ilaçlar olan streptomisin, izoniazid (INH), rifampisin (RIF) ve etambutol (ETM) duyarlılıklarını tespit etmek ve bu üç sistemin uygulanabilirliğini, hızlarını, özgüllük ve duyarlılıklarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu amaçla; mikobakteriyoloji laboratuvarına başvuran hastalardan izole edilen 60 suştan, 58 (%96.6)'i klasik yöntemlerle M. tuberculosis complex olarak adlandırılmıştır. Bu suşlara Manuel MGIT AST SIRE sistemi, BacT/ALERT 3D sistemi MB/BacT SIRE kiti, TK anti-TB kiti ve Middlebrook 7H10 besiyerinde agar proporsiyon yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda; agar proporsiyon yöntemi ile Van ilindeki direnç profili değerlendirildiğinde, INH direnç oranının %12 olduğu, bunu %1.7 oranıyla INH + RIF ve %1.7 oranıyla INH + SM dirençlerinin izlediği tespit edilmiştir. Çalışmaya alınan sistemler direnç ve duyarlılık saptamada tüm ilaçlar için %100 duyarlılığa sahip bulunmuşlardır. INH için özgüllükleri TK anti-TB sisteminde %98, MGIT sisteminde %96 ve MB/BacT sisteminde ise %95 olarak tespit edilmiştir. Üç sistem de, çoklu ilaç direncinde %100 duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. MB/BacT sistemi 1 suşta tek başına yanlış RIF dirençi tespit etmiştir. Direnç tespit sürelerine bakıldığında ise en hızlı sistem MGIT sistemidir.

Sonuç: Sonuçlar ülke genelinde yapılan çalışmalara göre değerlendirildiğinde ortalama bir değerdedir. Fakat tüberküloz tedavisinde en tehlikeli direnç kalıbı olarak bilinen INH + RIF direncinin varlığı yöremizde yetersiz tedavi programlarının uygulandığına işaret etmektedir. Sonuçta, üç sistem de rutin mikobakteriyoloji laboratuvarları için, duyarlılık tespitinde kullanılabilecek hızlı ve güvenilir yöntemlerdir.

Anahtar kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, agar proporsiyon, TK, MGIT, MB/BacT

SUMMARY

Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Van region four different sensitivity detection method antimycobacterial agents

Introduction: The purpose of this study is detecting the susceptibility rates of 58 Mycobacterium tuberculosis complex strains which were isolated from patient specimens sent to our mycobacteriology laboratory, for major anti-tuberculosis drugs like streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol with three different systems and agar proportion method and compare the accessibility, speed, specificity and sensitivity of these three systems.

Materials and Methods: With this purpose, 58 (96.6%) strains out of 60 which were isolated from the patients attended to the mycobacteriology laboratory were identified as M. tuberculosis complex with conventional methods. These strains susceptibilities to four major anti-tuberculosis drugs were detected with Manuel MGIT AST SIRE system, BacT/ALERT 3D system MB/BacT SIRE, TK anti-TB system and compared with reference method in Middlebrook 7H10 media.

Results: As a result, INH resistance in Van province with agar proportion method was detected as 12%, followed by INH + RIF resistance of 1.7% and INH + SM resistance of 1.7%. These result compared with other studies conducted country wide are in median range. The systems included in our study were determined to have 100% sensitivity for all of the drugs for detecting resistance and sensitivity rates. Specificities for INH for TK anti-TB, MGIT and MB/BacT were detected as 98%, 96% and 95% respectively. Multidrug resistance rates were detected in 100% sensitivity and specificity with all of the three systems. Only MB/BacT system gave a false negative RIF resistance for 1 strain. Fastest system according to resistance determination times is found to be the MGIT system.

Conclusion: However, presence of INH + RIF resistance pattern, indicates inadequate treatment programs in our region. As a result these three systems are fast and reliable systems for antimicrobial susceptibility testing of Mycobacterium spp. to be used in routine mycobacteriology laboratories.

Key words: Mycobacterium tuberculosis, agar proportion, TK, MGIT, MB/BacT

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN - TURKEY

e-mail: hguducu@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır