Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7401

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8)
Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması

İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN1, Nurdan KÖKTÜRK1, Zeynep IŞIKDOĞAN1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması

Giriş: Kronik hastalıklar tüm dünyada önde gelen ölüm nedenidir ve kronik solunum sistemi hastalıkları neden oldukları mortalite ve morbiditeler ile ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır. Bu hastalıkların tedavilerinde tedavi uyumu oldukça önemli bir konu başlığıdır. Morisky-8 maddeli ilaca uyum anketi, tüm dünyada tedavi uyumunun değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılan ölçeklerden biridir. Bu çalışma ile bu ölçeğin Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin Türkçeye çeviri sürecinde; İngilizce orijinal anketin Türkçeye çevirisi, Türkçe çevirinin dil kontrolü, Türkçe çevirisi ve kontrolü yapılan anket sorularının İngilizceye geri çevirisi, İngilizceye geri çevirisi yapılan dokümanın dilbilgisi kontrolü ve hekim tarafından orijinal anket sorularının, Türkçe çevirisinin, İngilizce geri çevirisinin ayrı ayrı kontrol edilerek raporlanması basamakları izlenmiştir. Türkçe ölçek hastalara uygulanmış, hastaların kendilerine sorulan soruları doğru anlayıp anlamadıkları değerlendirilmiştir. Anket çalışması olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran ve çalışmaya alınma kriterlerine uyan 59 hasta dahil edilmiştir.

Bulgular: Astım hastalarının yaş ortalamasının 46.2 ± 15.1 yıl, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarının ise 64.0 ± 12.1 yıl olduğu; tanı sürelerinin astımı olan hastalarda ortalama 96.5 ± 102.3 ay, KOAH olan hastalarda ise 66.2 ± 71.5 ay olduğu; hastaların ilaç kullanım süreleri arasında anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür. Hasta grupları arasında Morisky-8 ölçeğine verilen yanıtlar değerlendirildiğindeyse iki soru hariç diğer sorularda benzer oranlarda yanıt verdikleri izlenmiştir. Hastaların tanı gruplarına göre tedavi uyum oranlarının dağılımları değerlendirildiğinde düşük ilaç uyumunun astım grubunda %74.2, KOAH grubunda ise %46.4 olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Kronik solunum sistemi hastalıklarının yönetiminde önemli bir unsur olan tedavi uyumunun değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçeklerden biri olan Morisky-8 ölçeğinin Türkçe versiyonunun astım ve KOAH tanısı olan hastalarda güvenle kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Morisky-8, astım, KOAH, Türkçe, validasyon

SUMMARY

Turkish validation study of Morisky 8-item medication adherence questionnaire (MMAS-8) in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: Chronic diseases are the major causes of death in the world, and chronic respiratory diseases are important public health problems in our country due to theirhigh mortality and morbidity rates. Adherence to medication is an important issue in the treatment of these diseases. Morisky-8 item medication adherence questionnaire is one of the most widely used instruments for this purpose in the world. This study aimed to validate this scale in Turkish patients.

Materials and Methods: Turkish translation of Morisky-8 item scale consisted forward translation to Turkish, Turkish linguistic controls, back translation into English, English linguistic controls, and reporting of the process by the physician. Then, Turkish version of the scale was applied to the patients, and evaluated whether the patients understand the questions accurately. Fifty nine patients were included in this study, whomwere consulted in Gazi University Faculty of Medicine Department of Chest Diseases, and met the inclusion criteria.

Results: Mean ages of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) were 46.2 ± 15.1 and 64.0 ± 12.1 years, and duration of these diseases were 96.5 ± 102.3 and 66.2 ± 71.5 months, respectively. Patients had similar lengths of drug use. There was no significant differences for responses between groups, but two patients misunderstood two questions, and the remaining questions understood well by the patients. Medication adherence was 74.2% in patients with asthma, and 46.4% in patients with COPD.

Conclusion: Turkish version of Morisky-8 scale was shown to be a reliable tool for determining the medication adherence in patients with asthma and COPD.

Key words: Morisky-8, asthma, COPD, Turkish, validation

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: ikoguzulgen@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır