Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6094
Dispanser bölgemizdeki belediye otobüsü şoförlerinde akciğer tüberkülozu prevalansı

Dispanser bölgemizdeki belediye otobüsü şoförlerinde
akciğer tüberkülozu prevalansı

Beyhan ÇAKAR1, Gülden BİLGİN2, Selda YAVUZ ŞUMNULU1, Demet KARNAK3


1 Ankara 7 No'lu Verem Savaş Dispanseri, GöğüsHastalıkları, Ankara,

2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara,

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Dispanser bölgemizdeki belediye otobüsü şoförlerinde akciğer tüberkülozu prevalansı

Giriş: Bu çalışma, dispanserimiz bölgesinde çalışan belediye  otobüsü şoförlerinde, akciğer tüberkülozu  oranını belirlemek ve bu mesleğin tüberküloz için bir risk faktörü olup olmadığını saptamak amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metod: Bölgemizde çalışan belediye otobüsü şoförleri dispanserimize gelerek akciğer mikrografileri çektirdi. Gelmeyenler telefonla çağrılarak gelmeleri sağlandı. Radyolojik olarak şüpheli olanlar dispansere davet edilerek hastalık öyküleri sorgulandı ve ileri incelemeler yapıldı.

Bulgular: Bölgemizde çalışan 512 otobüs şoförünün 498 (%97)'i dispansere geldi. Katılımcıların hepsi de erkekti. Yaşları 19-57 arasında değişiyordu. Akciğer tüberkülozu şüphesi olan 12 olgu incelendiğinde; bunların ikisinde yayma pozitif yeni olgu tüberküloz olduğu, beşinin daha önce tüberküloz tedavisi aldığı ve tedaviyi tamamladığı (4 akciğer  1 plevra tüberkülozu tüberkülozu) tespit edildi. Bir olgu akciğer kanseriydi ve tanıdan bir yıl sonra vefat etti. İki olgu  pnömoni,  bir olguda akciğerde pataloji saptanmadı, diğer olguda meniskus operasyonundan sonra akciğer embolisi geliştiği öğrenildi.

Sonuç: Bölgemiz belediye otobüs şoförlerinde akciğer tüberkülozu prevalansı ise %0.4 (2/498) olarak saptandı. Bu oran 100.000'de 400'e karşılık geliyordu. Bölgemizin tüberküloz prevalansı 2006 yılında 100.000'de 20, insidansımız ise 100.000'de 22 idi. Bölgemiz belediye otobüsü şoförleri arasında  tüberküloz, bölge prevalansına göre 20 kat daha fazlaydı. Belediye otobüsü şoförlerinde tüberkülozun bir risk faktörü olabileceğini  söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Otobüs şoförü, tüberküloz, hava kirliliği.

SUMMARY

Tuberculosis  prevalence  in municipality bus drivers in our dispensary region

Beyhan ÇAKAR1, Gülden BİLGİN2, Selda YAVUZ ŞUMNULU1, Demet KARNAK3


1 Ankara 7th Tuberculosis Control Dispensary, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Introduction: Our study was designed to determine pulmonary tuberculosis rate in municipality bus drivers in our dispensary region and to determine whether or not the job is a risk factor for the disease.

Materials and Methods: Micro chest X-rays were taken of municipality bus drivers working in our region. The ones who had suspicious radiology were re-invited to dispensary; their health background was questioned and advanced investigation was performed.

Results: Totally 498 (97%) of 512 bus drivers working in our region came to our dispensary for the study survey. All of the attendants were male and between 19 and 57. In radiologic assessment, among 12 cases were suspected to have tuberculosis. Two of them had ARB smear positive tuberculosis and, five had inactive tuberculosis.

Conclusion: Tuberculosis prevalence in bus drivers in our dispensary region was 0.4% (2/498). This value corresponded to 400 in 100.000 populations. Examining the statistics tuberculosis prevalence in our region was only 20 in 100.000 in 2006. This meant that, pulmonary tuberculosis is seen 20 times greater among municipality bus drivers. Taking this conclusion into consideration, we think that being a public bus driver may be accepted as a risk factor for tuberculosis.

Key Words: Bus driver, tuberculosis, air pollution.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 327-332 • doi:10.5578/tt.6094

Geliş Tarihi/Received: 18/09/2012 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/09/2013

* Bu çalışma Türk Toraks Derneği 10. yıllık kongresi (25-29 Nisan 2007)'nde poster olarak kabul edilmiştir.

** This study was accepted as a poster in 10th annual Turkish Association of Thorax Congress (25-29 April 2007).

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Beyhan ÇAKAR,

Ankara 7 No'lu Verem Savaş Dispanseri,

Göğüs Hastalıkları,

ANKARA - TURKEY

e-mail: becakar@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır