Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5416
Hacettepe Erişkin Hastanesine başvuran hastaların sigara bırakma hizmetleri hakkındaki yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Hacettepe Erişkin Hastanesine başvuran hastaların
sigara bırakma hizmetleri hakkındaki yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Bekir KAPLAN1, Hilal ÖZCEBE2, Sema ATTİLA2, Elif ERTAN2, Bahriye KILIÇASLAN2, Selda KANMAZ2,
Yavuz OCAK2, Huriye ERBAK2, Zafer KAYA2, Fırat Şiyar KALKAN2


1 SB Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara,

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Hacettepe Erişkin Hastanesine başvuran hastaların sigara bırakma hizmetleri hakkındaki
yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Giriş: Bu araştırma, toplumun sigara bırakma hizmetleri konusundaki bilgi ve görüşlerini saptamak ve sigara kullanma durumlarını öğrenmek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde yapılmıştır. Sosyodemografik özellikler, sigara kullanma durumları ve sigara bırakma yöntem ve hizmetleri konusundaki görüşlerinin sorulduğu anket formu 3-8 Ağustos 2011 tarihleri arasında katılımcılara yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve gerekli yerlerde Fisher'in kesin ki-kare testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p< 0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan 599 bireyin yaş ortalaması 36.95 ± 12.80 yıl olup %56.6'sı erkektir. Katılımcıların %48.9'u sigara kullanmadığını, %15.9'u sigarayı bıraktığını, %35.2'si  ise halen kullandığını belirtmiştir. Halen sigara kullananların %60.2'si  son 12 ay içinde sigara kullanmayı bırakmayı düşünmüştür. Katılımcıların %42.1'i son 12 ay içinde sigara kullanmayı bırakmayı denemişlerdir. Sigara kullananların %46.'sı ve kullanmayanların %56.3'ü sigara bırakma polikliniklerinden haberdar olduğunu belirtmiştir (p= 0.033). Sigara kullananların %67.8'i  ALO 171 sigara bırakma hattından, %46.9'u AMATEM'lerden haberdardır. Aynı yüzdeler sigara kullanmayı bırakanlarda sırasıyla %49.5 ve %28.4'tür. Sigara kullananların %59.7'si nikotin içermeyen preparatların (Bupropion, Vareniklin), %17.4'ü nikotin içeren preparatların (Nikotin sakızı ve bandı) başarılı olduğunu düşünürken, bu yüzdeler hiç kullanmayanlarda sırasıyla %89.7 ve %36.7'dir.

Sonuç: Tütün kullanan kişiler arasında bırakma eğilimi ve sigara kullanımının bırakılmasına destek olan hizmetler konusunda farkındalıklar bulunmakta, yasanın tütün kullanımının zararlarını azalttığına inanmaktadırlar. Ancak düşük gelir düzeyinde olanlara ulaşmada daha fazla müdahaleye gereksinim vardır. Ayrıca, toplumda çocuklara rol modeli olma tutum ve davranışlarının da sigara bırakma kampanyalarında kullanılmasının etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tütün, tütün bırakma, tütün bırakma müdahaleleri.

SUMMARY

Evaluation of smoking cessation services approaches of the patients applying to Hacettepe Adult Hospital

Bekir KAPLAN1, Hilal ÖZCEBE2, Sema ATTİLA2, Elif ERTAN2, Bahriye KILIÇASLAN2, Selda KANMAZ2,
Yavuz OCAK2, Huriye ERBAK2, Zafer KAYA2, Fırat Şiyar KALKAN2


1 General Directorate of Health Surveys, Ankara, Turkey,

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Introduction: This research was conducted to determine the views and information of the society about smoking cessation services and to find out the smoking status.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted at Hacettepe University Adult Hospital. The questionnaire was conducted to the participants with face to face interview techniques between the dates 3-8 August 2011 and asked about socio-demographic characteristics, smoking status and the views on smoking cessation methods and services. In the analysis, descriptive statistics, chi-square and Fisher's exact chi-square test was used where necessary. p< 0.05 was accepted for statistical significance.

Results: The average age of 599 individuals participated to the research was 36.95 ± 12.80 years and 56.6% were male. The participants declared their smoking status that 48.9% do not smoke, 15.9% quit smoking, 35.2% stated as still smoking. Among current smokers 60.2% thought to quit smoking in the last 12 months. Of the participants 42.1% have tried to quit smoking in the past 12 months. 46% percent of smokers and 56.3% non-smokers stated that they are aware of smoking cessation outpatient clinics (p= 0.033). The percentage of awareness of smoking cessation line was 67.8%, and 46.9% are aware of AMATEMs. Same percentages are as 49.5% and 28.4% for the ones who quit smoking. 59.7% of smokers think that nicotine-free preparates and 17.4% think that nicotine preparates is successful; these percentages are 89.7% and 36.7% for non-smokers.

Conclusion: Tendency to cessation among tobacco users and have awareness about the services that support cessation and believe that the law reduces the harms of tobacco use. However, more interventions are needed to reach those who are at low-income level. Also being a role model to the children in the society and to use attitudes and behaviors in smoking cessation campaigns are thought to be effective.

Key Words: Tobacco, tobacco cessation, smoking cessation interventions.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 312-319 - doi:10.5578/tt.5416

Geliş Tarihi/Received: 15/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/09/2013

* Bu çalışma Türk Toraks Derneği 15. yıllık kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

** This study was presented as an oral presentation at Turkish Association of Thorax 15th annual congress.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Bekir KAPLAN,

SB Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü,

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak, No: 13

Kızılay/Çankaya, ANKARA - TURKEY

e-mail: drbekir_ankara@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır