Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6208
Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri

Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili
obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri

Hatice KUTBAY ÖZÇELİK1, Muhammed Emin AKKOYUNLU1, Pınar BOSTANLI2, Mehmet BAYRAM1,
Ersan ATAHAN3, Murat SEZER1, Fatmanur KARAKÖSE1, Levent KART1


1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

2 Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sakarya,

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET

Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri

Giriş: REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne (OUA), “Hafif ve orta OUA olgularında daha fazla görülmesi nedeniyle uykuda solunum bozuklukları spektrumunun erken bir işareti midir?” yoksa “Tamamen ayrı bir antite midir?” sorusuyla araştırmacıların son zamanlarda oldukça dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, hafif OUA tanılı hastalar arasında REM ile ilişkili OUA hastalarının sıklığını ve diğer hafif OUA tanılı hastalardan farkını görmek; ayrıca REM ile ilişkili OUA hastalarında gündüz aşırı uykululuk ile apne ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: 1 Ağustos 2010 ile 29 Şubat 2012 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Uyku Laboratuvarında polisomnografi tetkiki yapılan toplam 1267 hasta arasından, 134 hafif OUA [Apne hipopne indeksi (AHİ)= 5-15] tanılı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. REM AHİ/non-REM AHİ  ≥ 2 olan ve non-REM AHİ < 15 olanlar; REM ile ilişkili OUA olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplam 134 hafif OUA tanılı hastadan 80 (%59)'i REM ile ilişkili OUA olarak değerlendirildi. REM ilişkili OUA ve diğer hafif OUA'lılar yaş, cinsiyet, gündüz aşırı uykululuk, beden kitle indeksi, boyun çevresi ve ek hastalık varlığı açısından karşılaştırıldığında; REM ile ilişkili OUA grubunda yalnızca yaş ortalaması anlamlı olarak düşük bulundu. REM ile ilişkili OUA grubunun %87.3'ünde REM AHİ 15'in üzerinde; %39.3'ünde 30'un üzerindeydi. REM ile ilişkili OUA olgularında; REM AHİ ile gündüz aşırı uykululuk semptomu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p= 0.81).

Sonuç: Hafif OUA olguları arasında, REM ile ilişkili OUA grubunun yaş ortalamasının daha düşük olması, REM OUA'nın “uykuda solunum bozuklukları spektrumunun erken bir işareti” olabileceğini düşündürebilir. Bu grup hastaların klinik takibinin bu sorunun cevabı açısından yararlı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: OUA, REM ile ilişkili OUA, apne.

SUMMARY

The frequency and properties of REM related obstructive sleep apnea among the patients with mild related obstructive sleep apnea

Hatice KUTBAY ÖZÇELİK1, Muhammed Emin AKKOYUNLU1, Pınar BOSTANLI2, Mehmet BAYRAM1,
Ersan ATAHAN3, Murat SEZER1, Fatmanur KARAKÖSE1, Levent KART1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey,

2 Sakarya University Health Academy, Sakarya, Turkey,

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

Introduction: The question if REM related obstructive sleep apnea (OSA) is a specific clinical entity or if it is an early sign of severe sleep disordered breathing as there is high occurrence of REM OSA in mild and moderate cases, recently have attracted the investigators. In this study, we aimed to see the frequency of REM related OSA among patients with mild OSA; and also to evaluate relation between apnea and daytime sleepiness among REM related OSA patients.

Materials and Methods: One hundred thirty four patients with mild OSA [Apnea hipopnea index (AHI)= 5-15] among 1267 patients with polysomnography examination at sleep laboratory of Bezmialem University Hospital between 1st August 2010 and 29th February 2012 were retrospectively evaluated. Patients having REM AHI/non-REM AHI ≥ 2 and non-REM AHI <15 are considered as REM related OSA.

Results: Eighty (59%) of 134 patients with mild OSA were considered as REM related OSA. When REM related OSA and non REM OSA are compared for age, gender, daytime sleepiness, body mass index, neck surround and aditional diseases; mean age of REM related OSA group was found only significantly lower. Number of AHI in REM was over 15 at 87.3% of REM related OSA group and over 30 at 39.3% of them. There was no relation between REM AHI and daytime sleepiness symptom (p= 0.81).

Conclusion: We may consider the result of lower mean age in REM related OSA group as a supporting result for early sign of severe sleep disordered breathing. We consider to follow up this group of patients to answer the question about subject.

Key Words: OSA, REM related OSA, apnea.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 283-287 • doi:10.5578/tt.6208

Geliş Tarihi/Received: 22/04/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/09/2013

* Bu çalışma 15. Toraks Yıllık Kongresi (2012)'nde poster olarak sunulmuştur.

** This study was presented as a poster in 15th Annual Thorax Congress 2012.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hatice KUTBAY ÖZÇELİK,

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: hkutbay54@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır