Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6252
KOAH ve akciğer kanserinde yaşla ilişkili olarak GST polimorfizmi karşılaştırmalı çalışma

KOAH ve akciğer kanserinde yaşla ilişkili olarak GST polimorfizmi karşılaştırmalı çalışma

Rajni KANT SHUKLA1, Surya KANT2, Balraj MITTAL3, Sandeep BHATTACHARYA1


1 King George Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Lucknow,

2 King George Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Lucknow,

3 Sanjay Gandhi Yüksek Lisans Tıbbi Bilimler Enstitüsü, Tıbbi Genetik Bölümü, Lucknow.

ÖZET

KOAH ve akciğer kanserinde yaşla ilişkili olarak GST polimorfizmi karşılaştırmalı çalışma

Giriş: Glutatyon-S-transferaz ksenobiyotik bileşenlerinin detoksifikasyonunda görev alır. GST gen polimorfizmi solunum sistemi hastalıklarında olası bir değiştirici olarak kabul edilmektedir. KOAH akciğerlerin yavaş ilerleyen kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Çoğunlukla yaşlılarda görülür ve bazı çalışmalarda kanser için yaş başlıca risk faktörü olarak varsayılmaktadır. Bu çalışmada; Kuzey Hindistan'da KOAH ve akciğer kanseri hastalarında yaşla metabolik fazlarında etkili iki gen olan GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizminin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya akciğer kanseri, KOAH hastaları ve kontrol grubu alındı. Hastalardan spirometrik ve histopatolojik değerlendirme sonrasında periferik kan örneği alındı. Tüm genotiplendirme PCR-RFLP yöntemiyle yapıldı. Devamlı değişkenlerin ortalama değerlerinin karşılaştırılması bağımsız ki-kare testiyle yapıldı. İstatistiksel anlamlı farklılık hastalarda ve kontrol grubunda genotip sıklıklarındaki farklılık ki-kare testiyle değerlendirildi.

Bulgular: GSTM1 null polimorfizmi sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında KOAH'lı hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (OR= 2.08; 95%; CI= 1.40-3.09; p= 0.0001), hastalar ve kontrol grubu arasında GSTT1 null polimorfizmi sıklığında fark yoktu (OR= 1.87; 95%; CI= 1.25-2.80; p= 0.002). GSTM1 null akciğer kanseriyle ilişkili bulunmadı. Alt grup analizinde GSTM1 null polimorfizmi 46-65 yaş grubundaki KOAH'lı hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı bulundu (62.2%/37.8%, OR= 3.20; 95%; CI= 1.97-5.18; p= 0.001), akciğer kanserli hastalar ile kontrol arasında aynı yaş grubunda fark yoktu (55.6%/44.4% OR= 1.07; 95% CI= 0.68-1.69; p= 0.774).

Sonuç: GSTM1 null genotipinin etkileri KOAH ile güçlü bir ilişki göstermektedir. GSTT1 null genotipi ise akciğer kanserli hastalarda etkilidir. GSTM1 null genotipi özellikle orta yaş grubunda artmış KOAH riskiyle ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Glutatyon-S transferaz, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

SUMMARY

Comparative study of GST polymorphism in relation to age in COPD and lung cancer

Rajni KANT SHUKLA1, Surya KANT2, Balraj MITTAL3, Sandeep BHATTACHARYA1


1 Department of Physiology, King George's Medical University, Lucknow, India,

2 Department of Pulmonary Medicine, King George Medical University, Lucknow, India,

3 Department of Medical Genetics, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India.

Introduction: Glutathione-S-transferase is involved in detoxification of xenobiotic compounds. GSTs gene polymorphisms have been considered as a potential modifier for the respiratory disease. COPD is a chronic inflammatory disease of the lungs, which progresses very slowly and the majority of patients are therefore elderly, and few study suggested that age is major risk factor for cancer. Whether age in metabolism of phases 2 enzyme gene polymorphisms GSTT1 and GSTM1 in Northern Indian COPD and lung cancer patients.

Materials and Methods: We have enrolled lung cancers, COPD patients and for the comparison we enrolled controls. Peripheral blood of COPD and lung cancer patients was taken after spirometry evaluation and histopathology. All genotyping were done by PCR-RFLP method. Independent sample t-test was performed to compare the mean values of continuous data. Statistical significance of differences in genotype frequencies between patients and controls was estimated by the chi-square two test.

Results: GSTM1 null polymorphism was found to be significantly higher in COPD patients as compared with healthy controls (OR= 2.08; 95%; CI= 1.40-3.09; p= 0.0001), but there were no significant differences polymorphisms of GSTT1 null patients and healthy controls. In lung cancer GSTT1 null was found significantly associated (OR= 1.87; 95%; CI= 1.25-2.80; p= 0.002) however GSTM1 null was not associated with lung cancer patients. In subgroup analysis, we found GSTM1 Null significantly associated between age 46-65 years in COPD patients and healthy controls (62.2%/37.8%, OR= 3.20; 95%; CI= 1.97-5.18; p= 0.001), In lung cancer and controls (55.6%/44.4% OR= 1.07; 95% CI= 0.68-1.69; p= 0.774).

Conclusion:  The effects of the GSTM1 null genotype seemed strong association with COPD and GSTT1 null genotype with lung cancer patients. GSTM1 null genotype is associated with an increased risk of COPD, especially in middle age.

Key Words: Glutathione-S-transferase, lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 275-282 • doi:10.5578/tt.6252

Geliş Tarihi/Received: 04/07/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/10/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sandeep BHATTACHARYA,

King George Tıp Fakültesi,

Fizyoloji Bölümü, LUCKNOW- INDIA

e-mail: dr.sabhattacharya@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır