Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4598
Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen respiratuar sinsityal virüs pnömonisinin klinik seyri

Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in
newborns hospitalized in neonatal intensive care unit

Banu AYDIN1, Ayşegül ZENCİROĞLU1, Dilek DİLLİ1, Nurullah OKUMUŞ1, M. Şah İPEK1, Mustafa AYDIN1,
Nuran UZUNALIÇ1, Nilay HAKAN1, Ahmet Afşin KUNDAK1, Arzu DURSUN1, Nilgün KARADAĞ1,
Gülay KORUKLUOĞLU2


1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Kliniği, Ankara,

2 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.

ÖZET

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen respiratuar sinsityal virüs pnömonisinin klinik seyri

Giriş: Respiratuar sinsityal virüs (RSV), tüm dünyada süt çocuklarında pnömoninin önemli bir nedenidir. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen RSV pnömonisinin klinik seyrinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Kasım 2010-Nisan 2011 tarihleri arasında yatan ve pnömoni tanısı konulan tüm yenidoğanlar prospektif olarak değerlendirildi. Elli dört nazofarengeal sekresyon örneği eş zamanlı olarak hızlı antijen testi (HAT) ve multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile RSV yönünden incelendi. Pnömonili olgularda hastalığın ağırlığını değerlendirmede Downes's skoru kullanıldı.

Bulgular: PCR esas alındığında, RSV tanısında HAT'ın duyarlılığı %90, özgüllüğü %78.5 idi. RSV pnömonili hastalardan dördünde atriyal septal defekt (ASD) saptandı ve hepsi mekanik ventilasyon desteği gerektirdi. Birinci gün Downes skoru intravenöz sıvı gereksinimi (p= 0.001, r= 0.48), toplam oksijen desteği (p= 0.000, r= 0.63), tekrar beslenmeye başlama süresinin uzunluğu (p= 0.001, r= 0.46) ile doğru orantılıydı. Kan pH düzeyi ile Downes skoru negatif ilişkiliydi (p= 0.031, r= 0.46). İkinci gün Downes skoru ASD'li hastalarda ASD olmayanlara göre daha yüksekti (3.8 ± 2.6 vs. 2 ± 1.1, p= 0.01). Hastanede yatış süresini etkileyen en önemli faktör ikinci gün Downes skoru idi (p= 0.02, OR: 1.9, %95 GA (1.1-3.2)]. Tüm hastalar sağlıklı olarak taburcu edildi. 

Sonuç: RSV tanısında HAT duyarlı ve özgül bir testtir. Hekimler, RSV pnömonili olgularda hastalığın ağırlığını değerlendirmede Downes skorunu kullanabilir. Bu olgularda ASD daha ağır seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Respiratuar sinsityal virüs, pnömoni, yenidoğan.

SUMMARY

Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit

Banu AYDIN1, Ayşegül ZENCİROĞLU1, Dilek DİLLİ1, Nurullah OKUMUŞ1, M. Şah İPEK1, Mustafa AYDIN1,
Nuran UZUNALIÇ1, Nilay HAKAN1, Ahmet Afşin KUNDAK1, Arzu DURSUN1, Nilgün KARADAĞ1,
Gülay KORUKLUOĞLU2


1 Clinic of Neonatology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Health and Diseases Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey,

2 Turkey Public Health Institute, Ankara, Turkey.

Introduction: Respiratory syncytial virus (RSV) is a major cause of pneumonia in infants worldwide. We aimed to evaluate the clinical course of community-acquired RSV pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit.

Materials and Methods: All the newborns diagnosed as pneumonia were prospectively evaluated for RSV infection between November 2010 and April 2011. Fifty-four specimens of nasopharyngeal secretions were tested in parallel with the RAT and the multiplex real time polymerase chain reaction (RT- PCR). Downes' score was used to assess the disease severity in patients with pneumonia. 

Results: RAT has a sensitivity of 90% and a specificity of 78.5%, as the PCR technique target assay. Four of the patients with RSV pneumonia had secundum atrial septal defect (ASD) and all of four needed mechanical ventilation support. The first day Downes' score was positively correlated with time of intravenous fluid requirement (p= 0.001, r= 0.48), total oxygen need (p= 0.000, r= 0.63), and re-enteral feeding  (p= 0.001, r= 0.46). Blood pH (p= 0.031, r= 0.46) were negatively correlated with Downes'  score. The second day Downes' score was higher in patients with ASD than those of without ASD  (3.8 ± 2.6 vs. 2 ± 1.1, p= 0.01). The most possible risk factor for longer hospital stay was the higher second day Downes' score (p= 0.02 OR: 1.9, CI 95% (1.1-3.2). All infants were discharged from hospital in a good health. 

Conclusion: RAT is sensitive and specific in detecting RSV infections in newborns.  Physicians may use Downes' score for evaluation of disease severity in infants with RSV pneumonia. In these patients, ASD has increased the disease severity.

Key Words: Respiratory syncytial virus, pneumonia, clinical course, newborn.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 235-244 • doi:10.5578/tt.4598

Geliş Tarihi/Received: 07/12/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09/07/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Dilek DİLLİ,

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Kliniği, Altındağ, ANKARA - TURKEY

e-mail: dilekdilli2@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır