Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5524
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi

Sibel ÖZKURT1, Esma ÖZTÜRK1, Ali İhsan YILDIZ1, Neşe DURSUNOĞLU1, Osman ÖZDEL2,
Beyza AKDAĞ3, Figan ÇULHA ATEŞCİ2


1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli,

2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli,

3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli.

ÖZET

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi

Giriş: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), kardiyovasküler ve serebrovasküler komplikasyonların yanı sıra nöropsikiyatrik bozukluklara da neden olabilir. Hastaların günlük yaşamları etkilenir ve yaşam kaliteleri düşer. Bu çalışmada OUAS'lı hastaların anksiyete ve depresyon durumlarını belirlemeyi, stresle başa çıkma yetilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Uyku laboratuvarımıza OUAS şüphesiyle başvuran ve polisomnografileri (PSG) yapılan olgular apne-hipopne indeksi (AHİ) değerine göre; basit horlama, hafif, orta ve ağır OUAS olarak sınıflandırıldı. Çalışmaya katılmayı kabul edenlere, hastane anksiyete ve depresyon (HAD), stresle başa çıkma ve yeti yitimi değerlendirme ölçekleri uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 54 hasta katıldı, 41 (%75.9) hastanın OUAS'ı, 13 (%24.1) (kontrol grubu) hastanın da sadece basit horlaması vardı. OUAS'lıların yaş ortalaması 52.3 ± 9.2 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 50.5 ± 9.9 yıl idi. Her iki grubun tüm hastalarında horlama yakınması mevcuttu. OUAS'lı hastaların 31 (%79.5)'i tanıklı apne, 23 (%60.5)'ü gündüz aşırı uyku halinden (GAUH) yakınıyordu. İki grup arasında yaş, beden kitle indeksi, uyku etkinliği, HAD anksiyete ve depresyon, yeti yitimi değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Stresle başa çıkma değerlendirmesinde içe kapanmanın OUAS'lılarda daha fazla olduğu görüldü (p= 0.031). Ayrıca, orta ve ağır OUAS'lılarda sosyal destek arama ihtiyacının artmış olduğu saptandı.

Sonuç: Stresle başa çıkmada içe kapanma ve sosyal destek arama ihtiyacının daha fazla olması nedeniyle, özellikle orta ve ağır OUAS'lı hastalarımızda psikiyatrik bozuklukların daha fazla olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, anksiyete, depresyon, stresle başa çıkma.

SUMMARY

Psychiatric evaluation in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Sibel ÖZKURT1, Esma ÖZTÜRK1, Ali İhsan YILDIZ1, Neşe DURSUNOĞLU1, Osman ÖZDEL2,
Beyza AKDAĞ3, Figan ÇULHA ATEŞCİ2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,

2 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,

3 Department of Biostatistic, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Introduction: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) might cause neuropsychiatric problems as well as cardiovascular and cerebrovascular complications. Daily life of the patients are effected and their quality of life decreases. In the present study, we aimed to evaluate anxiety and depression and to test their ability to cope with strees in patients with OSAS.

Materials and Methods: The patients with OSAS suspect admitting to our sleep laboratuary, were classed as simple snoring, mild-moderate and severe OSAS according to their apnea-hypopnea index (AHI). Hospital anxiety and depression, stres coping and  skill loss scales were applied to the patients accepted to participate to the study.

Results: Fifty four patients participated into the study. Forty-one (75.9%) were OSAS and 13 (24.1%) were simple snoring (control group). Mean age was 52.3 ± 9.2 years in OSAS group, while it was 50.5 ± 9.9 years in control group. Snoring was found in every patient of  two groups. Thirty-one (79.5%)  patients with OSAS had witnessed apneas and 23 (60.5%)  had exceesive OSAS patients had excessive daytime sleepiness. There was no significant differences in age, BMI, sleep efficency, HAD and  skill loss scales between both groups. Autism was found higher in OSAS group with stres coping test (p= 0.031). Moreover, social support necessicity was found higher in moderate and severe OSAS patients.

Conclusion: We found that neuropsyhiatric problems are highly seen in moderate and severe OUAS patients.

Key Words: Obstructive sleep apnea syndrome, anxiety, depression, cope with stress.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 216-220 • doi:10.5578/tt.5524

Geliş Tarihi/Received: 08/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ali İhsan YILDIZ,

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Kınıklı, DENİZLİ - TURKEY

e-mail: aliihsanyildiz33@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır