Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3070
Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı

Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı

Nuri TUTAR1, Selma YEŞİLKAYA1, MehmetErdem MEMETOĞLU2, Deniz ÖZEL3, Emre BOŞNAK4


1 Gümüşhane Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Gümüşhane,

2 Gümüşhane Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Gümüşhane,

3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Antalya,

4 İl Sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane.

ÖZET

Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı

Giriş: Kronik bronşit ve amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın majör iki komponentidir. Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansını saptamak ve risk faktörlerini analiz etmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmada Gümüşhane il merkezini temsil edecek 373 kişiye ulaşılması hedeflenmiş olup, 368 (%98.6) kişiye ulaşılmıştır. Katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile "Medical Research Council" tarafından oluşturulan anket formunun modifiye edilmiş hali doldurtulmuştur.

Bulgular: Çalışmada kronik bronşit prevalansı %14.1 olarak bulunmuştur. Kronik bronşit saptananların yaş ortalaması 43.2 ± 12.9 yıl iken, saptanmayanların yaş ortalaması 39.3 ± 11.6 yıldır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.05). Kronik bronşit görülmesiyle sigara içimi arasındaki ilişki incelendiğinde sigara içenlerde içmeyenlere göre daha fazla hastalık oluştuğu görülmüştür (p< 0.001, OR 4.74, %95 GA 2.47-9.17). Pasif içiciler incelendiğinde ise sigara içmeyenlere göre daha fazla kronik bronşit oldukları saptanmıştır (p= 0.004, OR 2.86, %95 GA 1.36-6.03). Tozlu dumanlı işte çalışma ve çocukken akciğer hastalığı geçirmenin kronik bronşit prevalansını artırdığı görülmüştür (sırasıyla p< 0.001, OR 9.53, %95 GA 4.56-19.94; p< 0.001, OR 12.14, %95 GA 5.87-25.12). Erkek cinsiyet, düşük gelir seviyesi, soba ile ısınmak tek değişkenli lojistik regresyon analizinde anlamlı bulunmuşken, çok değişkenli analizde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eğitim seviyesi her iki analizde de istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p< 0.05).

Sonuç: Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansı %14.1 olarak bulunmuştur. İleri yaş (özellikle 50 yaş üstü), sigara içme, pasif içicilik, tozlu dumanlı işte çalışma ve çocukken akciğer hastalığı geçirme kronik bronşit gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kronik bronşit, prevalans, risk faktörleri.

SUMMARY

The prevalence of chronic bronchitis in adults living in the center of Gumushane

Nuri TUTAR1, Selma YEŞİLKAYA1, MehmetErdem MEMETOĞLU2, Deniz ÖZEL3, Emre BOŞNAK4


1 Clinic of Chest Diseases, Gumushane State Hospital, Gumushane, Turkey,

2 Clinic of Cardiovascular Surgery, Gumushane State Hospital, Gumushane, Turkey,

3 Department of Biostatistic, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey,

4 Province Health Directory, Gumushane, Turkey.

Introduction: Chronic bronchitis and emphysema are major components of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). The aim of this study was to determine the prevalence of chronic bronchitis 20 years and over living in the center of Gumushane and to analyze the risk factors.

Materials and Methods: The study is targeted to reach 373 people who represent the center of Gumushane, 368 (98.6%) people have been reached. Participants were filled modified version of the questionnaire created by the Medical Research Council by face-to-face interview technique.

Results: The prevalence of chronic bronchitis was 14.1%. The average age was in the chronic bronchitis group and non-chronic bronchitis group  was respectively  43.2 ± 12.9, 39.3 ± 11.6, and the differance was statistically significant (p< 0.05). Considering the relationship between cigarette smoking with chronic bronchitis, it was more frequent in smokers than non-smokers (p< 0.001, OR 4.74, 95% CI 2.47-9.17). Chronic bronchitis was observed in passive smokers than in non-smokers (p= 0.004, OR 2.86, 95% CI 1.36-6.03). Occupational exposure to dust, fumes and history of childhood pulmonary diseases were increased chronic bronchitis prevalence (respectively, p< 0.001, OR 9.53, 95% CI 4.56-19.94; p< 0.001, OR 12.14, 95% CI 5.87-25.12). Male gender, low income level and to warm up with stove were found statistically significant by univariate logistic regression analysis but these risk factors were not statistically significant in the multivariate analysis. Educational level was not found statistically significant in both analysis (p> 0.05).

Conclusion: The prevalence of chronic bronchitis was 14.1% in 20 years and older adults living in the center of Gumushane. Old age (especially over the age of 50), active or passive smoking, occupational history of dust, fumes and history of childhood pulmonary diseases were found to be risk factors for chronic bronchitis.

Key Words: Chronic bronchitis, prevalence, risk factors.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 209-215 • doi:10.5578/tt.3070

Geliş Tarihi/Received: 24/11/2011- Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nuri TUTAR,

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gevher Nesibe Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

KAYSERİ - TURKEY

e-mail: drnuritutar@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır