Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5481
Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması

Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında
CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması

Fethi Ahmet ÖZDEMİR1, Deniz EROL2, Hüseyin YÜCE3, Vahit KONAR4, Ebru KARA ŞENLİ5,
Funda BULUT6, Figen DEVECİ7


1 Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın,

2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Elazığ,

3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Düzce,

4 Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sinop,

5 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Konya,

6 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırıkkale,

7 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ.

ÖZET

Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması

Giriş: Bu çalışmada amaç, pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarındaki, CCL1 rs159294 T/A polimorfizminin tüberküloza yakalanma riski oluşturup oluşturmadığını ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda Elazığ ili yöresinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran, tüberküloz teşhisi konulmuş 160 hasta ve 160 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubuna ait kişilerden periferal kan örnekleri alınarak EDTA içeren tüplere 2 cc olacak şekilde konulmuştur. Bu kan örneklerinden DNA izolasyonu gerçekleştirilerek CCL1 rs159294 T/A polimorfizmi PCR-RFLP analizi yapılarak belirlenmiştir.

Bulgular: CCL1 rs159294 T/A polimorfizmi için 160 tüberkülozlu hastanın 98 (%61.3)'inde TT genotipi, 58 (%36.3)'inde TA genotipi, 4 (%2.5)'ünde de AA genotipi, 71 pulmoner tüberkülozlu hastanın 50 (%70.4)'sinde TT genotipi, 20 (%28.2)'sinde TA genotipi, 1 (%1.4)'inde de AA genotipi, 89 ekstrapulmoner tüberkülozlu hastanın 48 (%53.9)'inde TT genotipi, 38 (%42.7)'inde TA genotipi, 3 (%3.4)'ünde de AA genotipi tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise 160 sağlıklı bireyin 100 (%62.5)'ünde TT genotipi, 58 (%36.3)'inde TA genotipi, 2 (%1.3)'sinde de AA genotipi belirlenmiş olup, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Sonuç: CCL1 rs159294 T/A polimorfizmi, popülasyonumuz da tüberküloz hastalığına yatkınlık oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tüberküloz, ekstrapulmoner tüberküloz, CCL1, polimorfizm.

SUMMARY

Investigation of CCL1 rs159294 T/A gene polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients

Fethi Ahmet ÖZDEMİR1, Deniz EROL2, Hüseyin YÜCE3, Vahit KONAR4, Ebru KARA ŞENLİ5,
Funda BULUT6, Figen DEVECİ7


1 Department of Molecular Biology and Genetic, Faculty of Science, Bartin University, Bartin, Turkey,

2 Department of Medical Genetic, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,

3 Department of Medical Genetic, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey,

4 Department of Biology, Faculty of Science and Literature, Sinop University, Sinop, Turkey,

5 Department of Medical Genetic, Faculty of Meram Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey,

6 Department of Medical Genetic, Faculty of Medicine, Kirikkale University, Kirikkale,Turkey,

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey.

Introduction: The purpose of this study is to reveal whether CCL1 rs159294 T/A polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients pose a risk to catch tuberculosis or not.

Materials and Methods: In the study, peripheral blood samples from the control group, which includes 160 patients, who consulted to Fırat University Faculty of Medicine, Pulmonology Policlinic in Elazığ province and who were diagnosed with tuberculosis; and 160 healthy individuals, were taken and put into tubes containing EDTA. Each tube contained 2 cc blood samples. DNA isolation was made from these blood samples and CCL1 rs159294 T/A polymorphism was defined with PCR-RFLP analysis.

Results: For CCL1 rs159294 T/A polymorphism, TT genotype was found in 98 (61.3%) patients, TA genotype was found in 58 (36.3%) patients, AA genotype was found in 4 (2.5%) patients among 160 patients with tuberculosis; and TT genotype was found in 50 (70.4%) patients, TA genotype in 20 (28.2%) patients, AA genotype was found in 1 (1.4%) patient among 71 patients with pulmonary tuberculosis; TT genotype was found in 48 (53.9%) patients TA genotype was found in 38 (42.7%) patients and AA genotype was found in 3 (3.4%) patients among 89 extrapulmonary tuberculosis patients. And in control group, among 160 healthy individuals, TT genotype was found in 100 (62.5%) individuals, TA genotype was found in 58 (36.3%) individuals,  AA genotype was found in 2 (1.3%) individuals and no statistically significant difference was found.

Conclusion: CCL1 rs159294 T/A polymorphism do not form an inclination to tuberculosis in our population.

Key Words: Pulmonary tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, CCL1, polymorphism.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 200-208 • doi:10.5578/tt.5481

Geliş Tarihi/Received: 25/02/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/05/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Fethi Ahmet ÖZDEMİR,

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi,

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,

BARTIN - TURKEY

e-mail: ozdemirfethiahmet23@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır