Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5841
KOAH'ın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi: Bir olgu kontrol çalışması

KOAH'ın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi: Bir olgu kontrol çalışması

Sevinç SARIN ÇULAŞLI1, Serdar ORUÇ2, Ersin GÜNAY1, Orçun AKTAŞ3, Olcay AKAR1, Tülay KOYUNCU1,
Mehmet ÜNLÜ1


1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon,

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Afyon,

3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, III. Sınıf Öğrencisi, Afyon.

ÖZET

KOAH'ın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi: Bir olgu kontrol çalışması

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), değerlendirmesinde tedaviye yön vermek için hastalığın şiddetini, kişinin sağlık durumu üzerindeki etkilerini ve gelecekte karşılaşılabilecek olayların belirlenmesi hedeflenmelidir. KOAH'ın akciğer dışındaki etkileri iyi bilinmekle beraber kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisine yeteri kadar ilgi gösterilmemiştir. Bu nedenle çalışmamızda KOAH hastalarımızın kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesi hedeflendi. 

Materyal ve Metod: Orta, ağır ve çok ağır geri dönüşümsüz hava yolu obstrüksiyonu olan 112 KOAH'lı hasta ile aynı yaş grubunda seçilmiş KOAH ve bilinen sistemik hastalığı bulunmayan 44 sağlıklı bireyin oluşturduğu kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi için standardize mini mental test (SMMT) uygulandı. Hasta ve kontrol grubu kognitif fonksiyonlar açısından karşılaştırıldı ve ayrıca hasta grubunun içerisinde de son bir yıl içerisinde geçirilmiş akut alevlenme sayısı ile kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya 112 KOAH'lı hasta, 44 kontrol grubu olmak üzere toplam 156 kişi alındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 65.03 ± 7.63 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 63.63 ± 8.96 yıl olarak bulunmuştur (p= 0.364). Hasta grubunun SMMT sonucunun ortalaması 23.8 ± 4.39, kontrol grubunun SMMT sonucunun ortalaması 26.7 ± 2.88'dir. SMMT sonuçlarında hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p< 0.0001). Hastalığın şiddetine göre orta, ağır ve çok ağır hava yolu obstrüksiyonu olan hastaların mini mental test sonuçları ve FEV1 değerlerinde hasta grupları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (sırasıyla p= 0.001; p< 0.0001). SMMT sonuçları ile son bir yıl içerisinde geçirilmiş olan akut alevlenme sayısı arasında negatif ilişki bulunmuştur (p= 0.003; r= -0.239).

Sonuç: Bu çalışmada KOAH'ı olan hastaların SMMT sonuçlarının kontrol grubuna göre daha düşük bulunması KOAH hastalarının kognitif fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca, akut alevlenme sayısı arttıkça SMMT sonuçlarının düşmesi akut alevlenmelerin önlenmesiyle kognitif fonksiyonlardaki bozulmanın azaltılabileceğini göstermektedir. KOAH yönetiminde kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut alevlenme, KOAH, kognitif fonksiyonlar, standardize mini mental test.

SUMMARY

Effects of COPD on cognitive functions: a case control study

Sevinç SARIN ÇULAŞLI1, Serdar ORUÇ2, Ersin GÜNAY1, Orçun AKTAŞ3, Olcay AKAR1, Tülay KOYUNCU1,
Mehmet ÜNLÜ1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,

2 Department of Neurology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,

3 3rd Class Student, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.

Introduction: Assessment of disease severity,  effects of disease on health status and future events should be considered to direct treatment strategies in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) management. Although extrapulmonary effects of COPD are well known, effects of COPD on cognitive functions have not been evaluated sufficiently. Therefore we aimed to determine cognitive functions of COPD patients in the present study.

Materials and Methods: 112 COPD patients with moderate, severe and very severe irreversible airway obstruction and 44 age matched healthy subjects without COPD and systemic diseases as control group were enrolled to the study. Mini mental state examination (MMSE) was performed to evaluate cognitive functions.  MMSE results were compared between patient and control groups. Moreover relationship between exacerbation frequency and cognitive functions was evaluated.

Results: Total 156 subjects as 112 COPD patients and 44 healthy subjects were included to the study.  Mean age of COPD patients was 65.03 ± 7.63 years, and mean age of control group was 63.63 ± 8.96 years (p= 0.364). Mean score of MMSE in COPD patients was 23.8 ± 4.39, and mean score of MMSE in control group was 26.7 ± 2.88. We determined a significant difference in terms of MMSE scores betweeen patient and control group (p< 0.0001). MMSE scores and FEV1 values were significantly different among patients with moderate, sevre and very severe airflow obstruction (p= 0.001; p< 0.0001 respectively). We found a significant negative correlation between MMSE results and exacerbation frequency during last year (p= 0.003; r= -0.239).

Conclusion: Lower MMSE scores of COPD patients than subjects in control group indicates the impairment of cognitive functions in COPD patients.  Moreover a negative relationship between MMSE scores with exacerbation frequency during last year suggests that prevention from exacerbation can decrease cognitive impairment in COPD patients. We believe that assessment of cognitive functions and preventive strategies should be considered in COPD management.

Key Words: COPD, cognitive functions, exacerbation frequency, mini mental state examination.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 193-199 • doi:10.5578/tt.5841

Geliş Tarihi/Received: 17/05/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI,

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve

Uygulama Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İzmir Karayolu 7. km 03200 AFYON - TURKEY

e-mail: sevincsarinc@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır