Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5343
The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study

Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler cihazlar hakkında
hekimlerin bilgi düzeyleri ve görüşleri: INTEDA-1 Çalışması

A. Zafer ÇALIŞKANER1, Can ÖZTÜRK2, Emel CEYLAN3, Sevgi PEKCAN4, Özge YILMAZ5, Sami ÖZTÜRK6,
Cenk CAN7, Osman ŞENER8, Ülkü YILMAZ TURAY9, Nihal KOÇ10, Ramazan ERSOY11


1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve

İmmünoloji Bilim Dalı, Konya,

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın,

4 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik GöğüsHastalıkları Bilim Dalı, Konya,

5 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve GöğüsHastalıkları Bilim Dalı, Manisa,

6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Erişkin Allerji ve İmmünoloji Servisi, İstanbul,

7 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir,

8 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara,

9 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,

10 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji ve Klinik Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,

11 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Allerji Hastalıkları Kliniği,

İstanbul.

ÖZET

Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler cihazlar hakkında hekimlerin bilgi düzeyleri ve görüşleri: INTEDA-1 Çalışması

Giriş: Bu yazıda, hekimlerin inhaler tedavi konusundaki bilgi düzeyleri ve günlük pratiklerini göz önünde bulundurarak bu tedavilerle ilgili olası problemlerin değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu (INTEDA) tarafından Şubat 2010-Şubat 2011 tarihleri arasında 10 ayrı merkezin katılımıyla yürütülen prospektif, kesitsel bir anket çalışmasıdır. Bu çalışmada, ülkemizde çalışmanın yapıldığı dönemde piyasada bulunan yedi ayrı cihaz değerlendirildi. Aktif olarak solunum yolu hastalarıyla ilgilenen 684 hekimin günlük pratikte karşılaştıkları sorunlar ya da hastaları ile ilgili görüşleri anket yoluyla elde edildi.

Bulgular: Çoğunluğunu göğüs hastalıkları uzmanları (%37.5) ve pediatristlerin (%38.1) oluşturduğu katılımcılar ortalama 11.6 ± 7.9 yıldır hekimlik yapıyordu. Hekimlerin inhalasyon cihazları ve uygulama teknikleri konusunda bilgi kaynağı başlıca internet ve ilaç broşürleri olarak bildirilmişti. Katılımcıların yalnızca %18.5'i inhaler cihazlarla ilgili bilgilerini yeterli buluyordu ve uygulama tekniklerini yeterince biliyordu. Katılımcıların çoğunluğu ilaç uygulaması konusunda hastalarına kendilerinin bilgi verdiğini ve bu eğitimin sıklıkla sözlü talimatlar şeklinde olduğunu bildirdiler. Hekimler, hastaların yaklaşık %60'ının ilacını doğru kullandığını düşünüyorken, %40.7'sinin tedavi sonuçlarını olumsuz olarak etkileyebilecek kritik hatalar yaptığına inanıyordu. Hekimlerin inhaler cihaz seçiminde göz önünde bulundurduğu en önemli kriterler, fiziksel yeterliliği, cihaz kullanma becerisi ve hastanın yaşı olarak bildirildi.

Sonuç: Etkin inhaler için temel ön koşul olan inhaler cihazların uygun kullanımına ilişkin hekimlerin farkındalığı artmıştır. Bu çalışmanın sonuçları profesyonel bir hasta eğitimi için daha fazla girişimin gerekli olduğunu gösterdi. Hasta eğitiminde hekimlere yardımcı sağlık çalışanlarının destek olması ve hasta eğitimi için hekimleri motive edecek girişimlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Astım, KOAH, inhaler cihazlar, hekim bilgisi, cihaz eğitimi.

SUMMARY

The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study

A. Zafer ÇALIŞKANER1, Can ÖZTÜRK2, Emel CEYLAN3, Sevgi PEKCAN4, Özge YILMAZ5, Sami ÖZTÜRK6,
Cenk CAN7, Osman ŞENER8, Ülkü YILMAZ TURAY9, Nihal KOÇ10, Ramazan ERSOY11


1 Division of Allergy and Immunology, Department of Internal Medicine, Faculty of Meram Medicine,

Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey,

4 Division of Pediatric Chest Diseases, Faculty of Meram Medicine, Necmettin Erbakan University,

Konya, Turkey,

5 Division of Pediatric Allergy and Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

6 Department of Adult Allergy and Immunology, Haydarpasa Training Hospital, Gulhane Military

Academy, Istanbul, Turkey,

7 Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey,

8 Department of Immunology and Allergy Diseases, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,

9 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

10 Department of Physiology and Clinical Physiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University,

Istanbul, Turkey,

11 Clinic of Adult Allergy Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey.

Introduction:The present paper was aimed at indicating and discussing the possible problems related to inhaler devices by considering the knowledge and practices of the physicians regarding the inhalation therapies.

Materials and Methods: The present study is a prospective, cross-sectional survey carried out by Turkish Respiratory Society  Inhalation Therapy Group  between February 2010 and February 2011 with a participation of ten individual centres. Seven inhaler devices that were available on the market in the country were assessed.  The data on the problems that 684 clinicians actively attending patients with respiratory disorders experienced in daily clinical practice or their evaluations of their patients were obtained through the questionnaire.

Results: The respondents, most of whom were pulmonologist (37.5%), and pediatrist (38.1%), had been,on average, 11.6  years in profession. The source of information on inhalers and administration techniques were reported to be mainly the internet and patient leaflets.  Of the participants only 18.5% reported to have had adequate knowledge of inhaler devices and proper administration techniques.  Most of the participants stated that they themselves provided the instructions of administration and that the method was often verbal explanation. The physicians believed that although approximately 60% of the patients used the drug correctly, 40.7% made critical mistakes to have adverse effects on the therapeutic outcome.  The most important criteria on which the physians lay greater emphasis in choosing the inhaler devices were the physical capability, skills and age of the patients.

Conclusion: The awareness of proper use of inhaler devices is a fundamental prerequisite for effective inhalation therapy has been improved in physicians. The results of the present study have shown that more effort is required for professional training. Assisting the physicans with medical personnel for training of the patients and educational motivation are required.

Key Words: Asthma, COPD, inhalation devices, physician's knowledge, device education.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 183-192 • doi:10.5578/tt.5343

Geliş Tarihi/Received: 19/04/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013

* Bu çalışma, EAACI Kongresi (11-15 Haziran 2011, İstanbul, Türkiye)'nde sunulmuş ve poster ödülü kazanmıştır. Bu çalışma 18. ISAM Kongresi (18-22 Haziran 2011, Rotterdam, Hollanda)'nde sunulmuştur.

** This study was presented in EAACI Congress 2011, 11-15 June, Istanbul, Turkey and won poster prize. This study was presented in ISAM 18th Congress 2011, 18-22 June, Rotterdam, Nederlands.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sevgi PEKCAN,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,

Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

KONYA - TURKEY

e-mail: emelceylan@ymail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır