Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5396
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda
evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Elvan YILMAZ1, Sevgi ÖZALEVLİ1, Hasan ERSÖZ2, Ayşe YEĞİN3, Ahmet ÖNEN2, Atilla AKKOÇLU3


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir,

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir,

3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Giriş: Çalışmamızın amacı; küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında egzersiz kapasitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi parametrelerini evrelere göre karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod: Evre I-II (grup erken evre, n= 17) ve evre IIIA-IV olan (grup ileri evre, n= 35) 52 (bağımsız yürüyebilen) KHDAK hastası çalışmaya dahil edildi. Egzersiz kapasitesi (altı dakika yürüme testiyle), periferal kas kuvveti (sırt ve bacak dinamometresiyle), performans düzeyi (Karnofsky performans skalasıyla), sağlıkla ilgili yaşam kalitesi [European Organization for Research and Treatment of Cancer Yaşam Kalitesi Anketi (EORTC QLQ-C30) ve Short Form-36 (SF-36) anketiyle], depresyon ve kaygı düzeyi (Hastane Anksiyete ve Depresyon skalasıyla) değerlendirildi.

Bulgular: İki grup arasında yaş, beden kitle indeksi, solunum semptomları ve hücre tipi dağılımı açısından fark bulunmadı (p> 0.05). İleri evre grupta solunum fonksiyon testi değerleri, periferal kas kuvveti, yürüme mesafesi, yaşam kalitesinin özellikle fonksiyonel kapasite ve ağrı kategorileri skorları erken evre gruba göre düşüktü (p≤ 0.05). Depresyon ve anksiyete sonuçları her iki grupta benzer bulundu (p> 0.05).

Sonuç: İleri evre KHDAK hastalarında egzersiz kapasitesi; azalmış solunum fonksiyonları ve periferal kas kuvveti nedeniyle erken evre KHDAK hastalarına göre daha fazla azalmaktadır. Bu nedenlerle; KHDAK hastalarında azalmış egzersiz kapasitesinin hastaların yaşam kalitesinin özellikle fonksiyonel kategorilerini olumsuz olarak etkilediğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi.

SUMMARY

Comparison of health-related quality of life and exercise capacity according to stages in patients with non-small cell lung cancer

Elvan YILMAZ1, Sevgi ÖZALEVLİ1, Hasan ERSÖZ2, Ayşe YEĞİN3, Ahmet ÖNEN2, Atilla AKKOÇLU3


1 Dokuz Eylul University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey,

2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,

3 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.

Introduction: The aim of this study is to compare the exercise capacity and health-related quality of life parameters according to stages of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).

Materials and Methods: Fifty-two patients (who are able to ambulate independently) with stage I-II (group early-stage, n= 17) and stage IIIA-IV NSCLC (group advanced-stage, n= 35) were included. Exercise capacity (six minute walking test), strength of the peripheral muscle (Back and Leg Dynamometer), performance status (Karnofsky performance status scale), health-related quality of life- HRQOL (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of life measure and Short Form-36 Health Survey), depression and anxiety (Hospital Anxiety and Depression Scale) were evaluated.

Results: No difference was found in age, body mass index, respiratory symptoms and the distribution of disease cell types between two groups (p> 0.05). In advanced-stage group, pulmonary function test values, peripheral muscle strength, walking distance and health-related quality of life scores especially the categories of functional capacity and pain were established significantly lower compared to early-stage group (p≤ 0.05). Depression and anxiety levels were confirmed to be similar between groups (p> 0.05).

Conclusion: The exercise capacity of patients with advanced-stage NSCLC is lower due to reduced pulmonary functions and peripheral muscle strength compared to patients with early-stage NSCLC. Therefore, we can conclude that reduced exercise capacity negatively impacts functional categories of health related quality of life of patients with advanced-stage NSCLC.

Key Words: Non-small cell lung cancer, exercise capacity, health-related quality of life.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 131-139 • doi:10.5578/tt.5396

Geliş Tarihi/Received: 25/01/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013

* Bu çalışma, 14. Dünya Akciğer Kanseri Kongresi (3-7 Temmuz 2011, Amsterdam, Hollanda)'nde poster olarak sunulmuştur.

** This study was presented as a poster in 14th World Conference on Lung Cancer July 3-7 2011, Amsterdam, The Netherlands.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sevgi ÖZALEVLİ,

Dokuz Eylül Universitesi Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Yüksekokulu,

35340, İnciraltı İZMİR - TURKEY

e-mail: sevgi.ozalevli@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır