Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4355
Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda otofloresan bronkoskopi ile prekanseröz lezyonların araştırılması

Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda
otofloresan bronkoskopi ile prekanseröz lezyonların araştırılması

Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ1, Sibel YURT1, Ayşe Filiz ARPAÇAĞ KOŞAR1, Nevin IŞIK1,
Evren CANEL KARAKAŞ2, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK3, Nur ÜRER4


1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul,

2 İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

3 Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

4 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul.

ÖZET

Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda otofloresan bronkoskopi ile prekanseröz lezyonların araştırılması

Giriş: Çalışmamızda primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda senkron tümör ve prekanseröz lezyonların sıklığı ile bunların tespitinde otofloresan bronkoskopinin yeri ve beyaz ışık bronkoskopi ile karşılaştırılması araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Primer akciğer kanseri nedeniyle operasyon planlanan 49 hastaya preoperatif beyaz ışık bronkoskopi (BIB) ve otofloresan bronkoskopi (OFB) yapıldı. BIB bulguları, birinci grup normal, ikinci grup eritem veya ödem, üçüncü grup nodüler lezyonlar veya mukozal düzensizlik olmak üzere sınıflandırıldı. OFB bulguları ise birinci grup normal, ikinci grup hafif kahverengi refle değişikliği, üçüncü grup koyu kahverengi-kırmızı refle değişikliği olarak sınıflandırıldı. BIB ve OFB'de görülen birinci gruptan biyopsi alınmazken ikinci ve üçüncü gruptaki lezyonlardan biyopsi alındı. Yapılan bronkoskopik inceleme sonucu 12 (%24.5) hastada hem BIB hem de OFB'de patolojik lezyon görülmediğinden biyopsi alınmadı. Hastaların 32 (%65.3)'sinde patolojik lezyon izlenmesi üzerine lezyonlardan multipl biyopsiler alındı.

Bulgular: Toplam 26 (%53) hastada benign sitoloji saptanırken, 1 (%2) hastada displazi, 6 (%12) hastada metaplazi, 1 (%2) hastada in situ karsinom, 1 (%2) hastada karsinom saptandı. BIB'nin ve OFB'nin metaplazi premalign lezyon kabul edildiğinde sırasıyla duyarlılıkları %77.8-%100, özgüllükleri %37.5-%30, pozitif prediktif değerleri %21.9-%24.3, negatif prediktif değerleri %88.2-%100 olarak belirlendi. Hasta sayısının sınırlı olması dolayısıyla oranların farklılık göstermediği düşünüldü. OFB'nin BIB'a göre rölatif sensivitesi 1.28 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Çalışma sonucunda BIB ve OFB arasında prekanseröz lezyonların ve senkron tümörlerin tespitinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, bununla birlikte OFB'nin preneoplazik lezyonların saptanmasında BIB'a tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmasının daha faydalı olacağı görüşüne varılmıştır. OFB'a BIB'a göre premalign lezyonların tespitinde daha duyarlı olduğu düşünülmektedir. Ancak olgu sayısının az olması, kontrol grubunun olmaması, çift-kör çalışma olmaması da göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Otofloresan bronkoskopi, prekanseröz lezyonlar, senkron tümör.

SUMMARY

The clinical value of autofluorescence bronchoscopy for precancerous lesions in operable primary lung cancer patients

Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ1, Sibel YURT1, Ayşe Filiz ARPAÇAĞ KOŞAR1, Nevin IŞIK1,
Evren CANEL KARAKAŞ2, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK3, Nur ÜRER4


1 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

2 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul, Turkey,

3 Clinic of Chest Diseases, Bezmi Alem Valide Sultan Vakif Gureba Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

4 Clinic of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey.

Introduction: The aim of the present study is to show the role of autofluorescence bronchoscopy (AFB) compare with white light bronchoscopy (WLB) in detecting synchronous cancer and precancerous lesions in cases with operable primary lung cancer.

Materials and Methods: Fourty-nine patients were included in the study. WLB findings were grouped as group 1 normal, group 2 erithema or edema, group 3 nodular lesions or mucosal abnormality. AFB findings were grouped as group 1 normal, group 2 light brownish abnormal areas, group 3 brownish abnormal areas. Biopsies were obtained from group 2 and 3 patients. In 12 (24.5%) of the patients no areas were suspected and no biopsies were taken.

Results: Twenty-six (53%) of 49 patients did not show abnormal biopsy results in any of the specimens. One (2%) patient had metaplasia, 1 (2%) patient had dysplasia, 1 (2%) patient had in situ carcinoma. The diagnostic accuracy rates for the detection of synchronous cancer and precancerous lesions using WLB and AFB were as follows respectively: sensitivity 77.8% vs. 100%; specificity 37.5% vs. 3%; positive predictive value 21.9% vs. 24.3%; negative predictive value 88.2% vs. 100%. The relative sensitivity of AFB to WLB is 1.28.

Conclusion: This study demonstrated that, AFB is an effective method in detecting synchronous cancer and precancerous lesions because of its low specificity it is more likely to be complementary to WLB.

Key Words: Autofluorescence bronchoscopy, precancerous lesions, synchronous cancer.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 122-130 • doi: 10.5578/tt.4355

Geliş Tarihi/Received: 10/01/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ,

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

6. Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: drburcuayigitbas@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır