Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5404
St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Mehmet POLATLI1, Arzu YORGANCIOĞLU2, Ömer AYDEMİR3, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ4, Gamze KIRKIL5,
Sibel ATIŞ NAYCI6, Nurdan KÖKTÜRK7, Atilla UYSAL8, Selim Erkan AKDEMİR2, Eylem Sercan ÖZGÜR6,
Gonca GÜNAKAN9


1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın,

2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,

3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa,

4 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Ankara,

5 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ,

6 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin,

7 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

8 SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

9 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara.

ÖZET

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda sağlık durumunu değerlendirmenin önemi son yıllarda birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Bu çalışmada amaç, St. George Solunum Anketinin Türkçe sürümünün güvenilirlik ve geçerliliğini ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Türkiye genelinde yedi merkez katılmıştır. KOAH tanısı konulmuş ve evrelenmiş, yaşları 40-75 yıl arasında değişen 321 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara semptom skoru [dispne (breathlessness), öksürük (cough), balgam ölçümü (sputum scale) (BCSS)] Türkçe çevirisi, mMRC (Modified Medical Research Council) dispne skoru, St. George Solunum Anketi (SGRQ), KOAH Değerlendirme Testi (CAT) ve Kısa Form-36 (SF-36) uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede iç tutarlılık katsayısı, farklı hastalık düzeylerini ayırt edicilik düzeyi ve diğer ölçeklerle korelasyon hesaplanmıştır.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 62.4 ± 8.9 yıldır ve ortalama FEV1 değeri %51.9 ± 19.2 olarak bulunmuştur. Güvenilirlik analizinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.8815 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam puanının iki hafta sonra uygulanan yeniden test sonucunun ilk değer ile korelasyonu 0.90 (p< 0.0001) olarak elde edilmiştir. Geçerlilik analizinde SGRQ'nun hem toplam puanının hem de alt ölçek puanlarının diğer ölçeklerle korelasyon katsayılarına göre CAT ile toplam skorun korelasyonu 0.782 (p< 0.0001), SF-36 alt ölçekleriyle ise -0.481 ile -0.819 arasında bulunmuştur (p< 0.0001). SGRQ toplam skorunun ve alt ölçek toplam puanlarının farklı hastalık evreleri, şiddetleri ve düzeylerine göre ayırt ediciliğine bakıldığında, tüm kriter düzeylerini anlamlı olarak (p< 0.0001) ayırt ettiği ve solunum fonksiyon testleriyle anlamlı düzeyde korelasyon (p< 0.0001) gösterdiği saptanmıştır.

Sonuç: SGRQ Türkçe formu günlük klinik uygulamada güvenilir ve geçerli biçimde kullanılacak bir değerlendirme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, St. George Solunum Anketi (SGRQ), geçerlilik ve güvenilirlik.

SUMMARY

Validity and reliability of Turkish version of St. George's respiratory questionnaire

Mehmet POLATLI1, Arzu YORGANCIOĞLU2, Ömer AYDEMİR3, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ4, Gamze KIRKIL5,
Sibel ATIŞ NAYCI6, Nurdan KÖKTÜRK7, Atilla UYSAL8, Selim Erkan AKDEMİR2, Eylem Sercan ÖZGÜR6,
Gonca GÜNAKAN9


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

3 Department of Physciatry, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

4 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey,

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,

8 Clinic of Chest Diseases, Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,

9 Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey.

Introduction: The importance of the evaluation of health status in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is recently highlighted in many studies. In this study, we aimed to test the validity and reliability of the Turkish version of St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Materials and Methods: The study was conducted in seven centers in Turkey. Three hundred and twenty one COPD patients (40-75 years) were included to the study. Turkish versions of breathlessness, Cough, and Sputum Scale (BCSS), mMRC (Modified Medical Research Council) dyspnea scale, SGRQ, COPD assessment test (CAT) and Short Form Health Survey (SF-36) were carried out to the patients. The statistical analysis of SGRQ was performed by using the coefficient of internal consistency, discriminative analysis for different stages and the correlation with the other scales.

Results: The mean age was 62.4 ± 8.9 years and the mean FEV1 was 51.9 ± 19.2% pred. The coefficient of internal consistency (Cronbach alpha) was 0.8815. The correlation between the total score measured initially and that obtained two weeks later was found to be highly significant (r= 0.90, p< 0.0001). According the results of validation of both total score and the components of SGRQ, the correlation between the total score of SGRQ and CAT was 0.782 (p< 0.0001), SGRQ and SF-36 was between -0.481 ile -0.819 (p< 0.0001). The total and component scores were able to discriminate different disease stages and a significant correlation was found to be with pulmonary function tests.

Conclusion: SGRQ Turkish version is a reliable and valid assessment tool for COPD patients in clinical practice.

Key Words: COPD, St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ), validity and reliability.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 81-87 • doi: 10.5578/tt.5404

Geliş Tarihi/Received: 30/04/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mehmet POLATLI,

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

AYDIN - TURKEY

e-mail: mpolatli@ttmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır