Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Hastalarında Sigara İçme Sıklığı#
Kürşat UZUN*, Bülent ÖZBAY*, Erkan CEYLAN*

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
ÖZET
Bu çalışmanın amacı akciğer hastalığı olan olgular arasında sigara içme sıklığını araştırmaktır. Bu çalışmada 431 olgunun dosyası sigara anamnezine göre retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 48.2 ± 17.4 olup 306'sı erkek, 124'ü kadın idi. İncelenen tüm olguların %58'inde sigara içme alışkanlığı olup ortalama 21.9 ± 28.9 paket yıl sigara içmekteydi. Tüm olguların ortalama sigaraya başlama yaşı 21.7 ± 10.3 idi. Olgular etyolojik tanılarına göre 6 gruba ayrıldı (KOAH, malignite, Tb, bronş astımı, pnömoni ve diğerleri grubu). Sigara kullanan 251 olgunun %74.1'i aktif içici, %25.9'u sonradan sigarayı bırakanlardan oluşuyordu. Aktif sigara içenlerin %32.3'ünü maligniteli grup oluşturmaktaydı. Sonradan sigarayı bırakanlar arasında birinci sırayı KOAH'lılar alıyordu. Ortalama sigara içme süresi paket-yıl olarak KOAH'lılarda 34.1 ± 31.07, akciğer kanserinde 44.1 ± 31.9 idi. Sigara içme süresi malign akciğer hastalıklarında en fazla olup, diğer gruplar ile arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık mevcut idi. Sigara kullanan olguların %49'unun sigaraya başlama yaşı 10-20 yaş arasında idi. Maligniteli olguların sigaraya başlama yaşı ortalama 24.3 ± 15.6 yaş, KOAH'lıların 30.9 ± 18.4 yaş idi. Günlük içilen sigara miktarı olarak malignitelilerde 1.5 ± 0.6 paket/gün, KOAH'lılarda 1.4 ± 0.6 paket/gün, pnömonilerde 1.4 ± 0.6 paket/gün, bronş astımlılarda 1.4 ± 0.5 paket/gün, tüberkülozlularda 1.1 ± 1.4 paket/gün ve diğerleri grubunda 1.1 ± 0.3 paket/gün idi. Bu bulgular bize aktif içicilerin çoğunluğunu malignite ve KOAH'lıların oluşturduğunu ve içme süresinin-içilen miktarın en fazla bu gruplarda olduğu gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Sigara, akciğer, sıklık.
SUMMARY
The Prevalance of Smokers Among Patients with Pulmonary Diseases
The aim of this study was to investigate the prevalance of cigarette smoking among the patients with lung diseases. In this study we have retrospectively reviewed the files of 431 patients. Mean age was 48.2 ± 17.4 and 306 of them were men, and 124 women. Of the all cases reviewed, in 58% (n= 252), we have determined cigarette habits. Mean pack-year was 21.9 ± 28.9. Mean age of starting smoking was 21.7 ± 10.3. Cases were divided to six groups according to the their etiologies (COPD, malignant, tb, asthma, pneumonia, and others). Smokers consisted of active smokers, (74.1%), and ex-smokers, (25.9%) and 32.3% of active smokers consisted malignant group. Among ex-smokers, COPD was the leading etiology. Mean smoking year in COPD, and malignant were found to be 34.1 ± 31.07, and 44.1 ± 31.9, respectively. Smoking duration was much longer in the patients with malignant lung diseases. There was a significant difference between malignant lung diseases and other groups. Of the smokers of, 49% have started smoking between 10 and 20 years old. In malignant group it was found 24.3 ± 15.6, and in COPD group 30.9 ± 18.4. The amount of daily smoking in malignant, COPD, pneumonia, asthma, tb, and others were found 1.5 ± 0.6, 1.4 ± 0.6, 1.4 ± 0.6, 1.4 ± 0.5 1.1 ± 1.4 and 1.1 ± 0.3 (pack/day), respectively. Our findings showed that most of the smokers consisted of malignant and COPD, and smoking duration and amount was much more in these diseases.
Key Words: Smoking, pulmonary, prevalance.
# 6-8 Kasım 1997 tarihinde yapılan Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Kürşat UZUN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
VAN
[ PDF ]
<< Geri Yazdır