Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredezis İçin Tetrasiklin Kullanımı#
Sema ÖNCÜL CANBAKAN*, Atilla PELİT*, Ahmet YURDAKUL*, Yılmaz BAŞER*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA
ÖZET
Tetrasiklinin plevral sklerozan ajan olarak etkinliğini belirleyebilmek amacıyla Haziran 1996-Haziran 1998 yılları arasında intrapleural tetrasiklin alan ve malign plevral efüzyonu olan 20 hastanın bulgularını değerlendirdik. 15 mg/kg dozunda tetrasiklin, kapalı sualtı drenajı ile günlük mayi 100 cc'nin altına düşünce intraplevral olarak verildi. İki olgu hariç hastaların performans durumu iyi idi. Olguların tümü plevral biyopsi ve/veya sitoloji ile malign plevral efüzyon tanısı almışlardı. Olgudan sadece biri takibe gelmezken, bir diğeri de birinci aydaki kontrole gelemeden kaybedildi. Birinci ay sonunda değerlendirilen 18 olgudan 15'inde (%83) plöredezis başarılı bulundu. Bunlardan 11'inin üçüncü ay sonunda kontrolü yapıldı. Buna göre de 8 olguda (%73) tam, 2 olguda (%18) kısmi başarı izlendi. Bir olguda sıvı nüks etti. Tetrasiklin uygulamasına ait herhangi bir yan etki izlenmedi.
Anahtar Kelimeler: Plöredezis, tetrasiklin.
SUMMARY
Tetracycline Pleurodesis for the Treatment of Malignant Pleural Effusions
To determine the efficacy of tetracycline as a pleural sclerosing agent, we examined the outcomes of 20 patients receiving intrapleural tetracycline for malignant pleural effusions between June 1996 and June 1998. After the fluid drainage from the chest tube became less than 100 mL/day. 15mg/kg of tetracycline was applied to intrapleural space. Except from two cases, the patients had good performance status. All cases had been the diagnosed to have malignant pleural effusion by pleural biopsy and/or cytology. One of the patients died before his first monthly control and one patients did not come to the follow up control. Pleurodesis was found successful in 15 of the 18 cases (83%) in the first month's control. Eleven of these cases were controlled at the end of the third month; complet sucsess was found in 8 cases (73%) and incomplete improvement achieved in 2 patients (18%) Pleural effusion recurred in one case (%9). No adverse effects related to tetracycline treatment was observed.
Key Words: Pleurodesis, tetracycline.
# Daha az sayıda vaka ile Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi'nde (8-11 Haziran 1997, İSTANBUL) poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sema ÖNCÜL CANBAKAN
Doğakent Konutları B-21 Blok No: 9
06793, Eryaman, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır