Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Malign Plevral Mezotelyoma: 136 Olgunun Klinik Radyolojik ve Histolojik Değerlendirilmesi#
Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Mehmet COŞKUNSEL*, Füsun TOPÇU*, Recep IŞIK*, Cenk BABAYİĞİT*

* Department of Chest Diseases Faculty of Medicine Dicle University, DİYARBAKIR
ÖZET
Malign plevral mezotelyoma (MPM) nadir görülen ancak fatal olan bir tümör olup sıklıkla asbest maruziyeti sonucu oluşur. Bu çalışmada 136 MPM vakası retrospektif olarak klinik, radyolojik, histolojik ve laboratuvar verileri yönünden değerlendirildi. Ayrıca önceden asbestle temasın saptandığı bölgelerden gelen olgular ile bu yerleşim birimleri dışından gelen olguların karşılaştırılması yapıldı. Olguların 59'u kadın, 77'si erkek olup E/K oranı 1.3/1 olarak saptandı. Kadınlarda 53.7, erkeklerde 51.8 olan yaş ortalaması tüm olgularda 52.6 olarak hesaplandı. Başlangıç semptomları olarak en fazla dispne (%26.4), göğüs ağrısı (%20.5) ve öksürük (%6.6) tespit edilmiştir. Bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) bulguları içinde ipsilateral plevral effüzyon %78.1, diffüz plevral kalınlaşma (DPK) %76.3, volüm kaybı %56.3 ve interlober fissür tutulumu %54.5, standart akciğer radyografisinde ise plevral sıvı %75.4 ve plevral kalınlaşma (PK) %46.3 oranında en fazla sıklıkla saptanan görünümlerdi. Laboratuvar bulguları arasında trombositoz %37 olguda görülürken sedimentasyon özellikle 50 yaş altındaki hastalarda daha fazla oranda yüksek olarak bulundu. Yüzonbir hastada (%81.6) perkütan iğne biyopsisi, 16 hastada (%11.7) plevral efüzyonun sitolojik incelenmesi, 5 hastada (%3.6) plevral dokunun histopatolojik incelemesi yanında takipte selim asbest plörezisinin ekarte edilmesi, 3 hastada (%2.2) VATS ve 1 vakada (%0.7) servikal lenf bezi biyopsisi ile teşhise gidildiği saptandı. Subgrup tayini 57 olguda yapılmış ve epitelyal tip %70, mikst tip %24.5 ve sarkomatöz tip %5.2 oranında belirlenmiştir. Olgularımızda ortalama sürvey epitelyal tipte 12, mikst tipte 9 ve sarkomatöz tipte ise 7 ay olarak bulunmuştur. Ayrıca önceki çalışmalarla kıyaslandığında özellikle Ergani yerleşim bölgesinden gelen olguların sayısında belirgin bir artış saptanmıştır. Olguların yaşadıkları bölgeler araştırıldığında %57'sinin önceden asbestle temasın tespit edildiği, %43'ünün ise önceden böyle bir temasın saptanmadığı bölgelerden geldikleri belirlenmiştir. Sonuçta özellikle 50 yaş üzeri olup asbestle temasın saptandığı bölgelerden dispne, zayıflama gibi şikayetlerle başvuran olgularda eksudatif vasıfta plevral efüzyon saptandığında ayırıcı teşhiste MPM'nin de düşünülmesi gerektiği, asbest veya erionit temasının saptanmadığı olgularda diğer muhtemel etyolojik faktörleri ortaya çıkarmak için ileri çalışmalar yapılması gerektiği kanaatine vardık.
Anahtar Kelimeler: Asbest, malign plevral mezotelyoma.
SUMMARY
Malignant Pleural Mesothelioma: Evaluation of Clinical, Radiological and Histological Features in 136 Cases
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare but fatal neoplasm which frequently results from exposure to asbestos. In this study, 136 cases with MPM were retrospectively assessed for their clinical, radiological, histological and laboratory findings. In addition, the comparison of cases coming from the regions where contact with asbestos was determined previously and those coming from the regions except for these ones was carried out. Of the cases, 59 were female and 77 were male, and male/female ratio was found to be 1.3/1. The mean age was 53.7 in women, 51.8 in men, being 52.6 in all cases. Dyspnea (26.4%), chest pain (20.5%) and cough (6.6%) were determined to be the most frequent onset symptoms. Ipsilateral pleural effusion (78.1%), diffuse pleural thickening (76.3%), volume loss (56.3%), involvement of interlobar fissure (54.5%) and were most common CT findings where as pleural effusion (75.4%) and pleural thickening (46.3%) were most common standard radiographic findings. Among laboratory findings thrombocytosis was seen in 37%, and sedimentation was found to be remarkably higher in the majority of patients especially in patients under 50 years. The diagnosis was established by percutaneous needle biopsy in 111 patients (81.6%), by cytological examination of pleural effusion in 16 (11.7%), by histopathological examination of pleural tissue specimen and rulling out benign asbestos pleurisy during follow up in 5 (3.6%), by VATS in 3 (2.2%) and by cervical lymph node biopsy in 1 (0.7%). The histological subtypes of MPM were determined in 57 cases, as epithelial in 70%, as mixed in 24.5% and as sarcomatous in 5.2%. The mean survival was found to be 12 months for epithelial, 9 months for mixed and 7 months for sarcomatous subtype. Furthermore when compared with previous studies, an increase in the number of cases was evident especially those from Ergani. Although 57% of the cases were from where they had previously direct exposure to asbestos, it was identified that 43% of the cases were from settlement areas where direct exposure to asbestos was not determined. We conclude that MPM should be considered when exudative pleural effusion is detected in a patient who had exposed to asbestos, is over 50 years' old, and presents with dyspnea and weight loss, and that further investigations should be carried out to determine other possible ethiological factors in MPM cases without a history of asbestos or erionite exposure.
Key Words: Asbestos, malignant pleural mesothelioma.
# Presented in the annual congress of European Respiratory Society (19-23 September 1998, Geneva-Switzerland)

Address for Correspondence:
Abdurrahman ŞENYİĞİT, MD
Department of Chest Diseases
Faculty of Medicine Dicle University
DİYARBAKIR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır