Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Anti-Tüberkülo Tedaviye Başlamada Gecikme
Numan N. EKİM*, Ender LEVENT*, Melike B. ŞENER*

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu retrospektif araştırmanın amacı, akciğer/plevra tüberkülozu olan hastalarda, semptomların ortaya çıkışından anti-tüberkülo tedaviye başlayıncaya kadar geçen süreyi (hasta gecikmesi ve doktor gecikmesi) ve bu sürede gecikmeye yol açan faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla 66 hasta (45 erkek, 21 kadın) çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 36.21 ± 14.36 yaş (18-75 yaş arası) idi. Hastaların 34'ü (%51.5) akciğer tüberkülozu, 26'sı (%39.4) tüberküloz plörezi, 5'i (%7.6) akciğer tüberkülozu ve tüberküloz plörezi, 1'i (%1.5) milier tüberküloz idi. Hastaların 32'sine (%48.4) yayma pozitifliği ile, 17'sine (%25.8) histopatolojik bulgularla ve diğer 17 hastaya (%25.8) klinik ve radyolojik bulgularla tanı konmuştu. Hasta gecikmesindeki medyan süre (semptomların ortaya çıkışı-ilk doktora başvurma arasındaki süre) 15 gün, doktor gecikmesindeki medyan süre (ilk doktora başvurma-tedaviye başlama arasındaki süre) 19 gün idi (p> 0.05). Semptomların çıkışından tedavi başlangıcına kadar geçen medyan süre 60 gün (akciğer tüberkülozu olanlarda medyan 64 gün, tüberküloz plörezisi olanlarda medyan 41.5 gün; p< 0.05) saptandı. Doktor gecikmesi, diğer sağlık birimlerinden hastanemize sevkedilenlerde (p< 0.05); nonspesifik tedavi alanlarda (p< 0.00001) ve klinik-radyolojik bulgulara dayalı tüberküloz tanısı alanlarda (p< 0.01) anlamlı olarak daha uzun saptandı. Semptomların çıkışından sonraki ilk bir ay içinde hastaların %77.3'üne; ikinci ayda ise %48.5'ine tedavi başlanmamıştı. Bu çalışmada olduğu gibi; tüberküloz tedavisine başlamadaki gecikme tüm dünyada yaygın bir sorun olup; daha fazla bulaştırıcılığı olan ilerlemiş hastalığa yol açması nedeniyle önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, gecikme, hasta gecikmesi, doktor gecikmesi, tedavi.
SUMMARY
Delay in the Initiation of Anti-Tuberculosis Treatment
The purpose of this study was to investigate the delay (patient delay and doctor delay) between the onset of symptoms and commencement of treatment for tuberculosis and the factors that due to the delay in patients with pulmonary/pleural tuberculosis. Sixty-six (45 men, 21 women) notified patients with tuberculosis was examined by a retrospective record review. The mean age was 36.21 ± 14.36 years (range: 18-75 years). Thirty-four (51.5%) study patients had pulmonary, 26 (39.4%) patients had pleural, 5 (7.6%) patients pulmonary and pleural and 1 (1.5%) patient had miliary tuberculosis. The diagnosis of tuberculosis was made in 32 (48.4%) patients with a positive sputum/bronchial washing smear, in 17 (25.8%) patients with histopatologic examination and in 17 (25.8%) patients with clinical and radiological findings of tuberculosis. Patient delay was median 15 days and doctor delay was median 19 days (p> 0.05). The duration between the onset of symptoms and commencement of treatment was median 60 days (for pulmonary tuberculosis was median 64 days; for pleural tuberculosis was median 41.5 days; p< 0.05). The doctor delay was longer in patients referred from other source (p< 0.05), in patients received nonspesific treatment (p< 0.00001), in patients the diagnosis of tuberculosis was confirmed by clinical and radiological findings of tuberculosis (p< 0.01) than other patients. Within first month of onset of symptoms, 77.3% patients had not yet commenced treatment and within second month, 48.5% of patients had not yet commenced treatment either. In conclusion; the delay initiation of anti-tuberculosis treatment was an important public health problem in the world, may result increased patient morbidity and in further spread of the disease.
Key Words: Tuberculosis, delay, patient delay, doctor delay, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Numan N. EKİM
Birlik Mahallesi 5. Cadde No: 67/10
Çankaya, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır