Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3486
Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı:
Tanı ve tedavi yaklaşımları

Özlem KAR KURT1, Ömer Nuri PAMUK2, Bahar KURT1


1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu,

2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Edirne.

ÖZET

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıkları sıklıkla torasik değişikliklere yol açan immünolojik aracılı bir grup sistemik hastalıktır. Bağ dokusu hastalıklarında solunum sistemi tutulumu sıklığı ile ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalar arasında tespit ve seçilme yöntemlerine bağlı büyük farklılıklar vardır. Ancak bağ dokusu hastalıklarında pulmoner tutulum geliştiğinde mortalite ve morbidite artmaktadır. İnterstisyel akciğer hastalığı, bu anlamda önemli bir grubu oluşturmakta ve genel insidansın %15 olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde halen bağ dokusu hastalıklarına bağlı interstisyel akciğer hastalığının tanı, tedavi, takip ve prognozu ile ilgili klinik sorunlar yaşanmaktadır. Hastalığın tanısal yöntemleri klinik yaklaşım, solunum fonksiyon testleri, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi, bronkoalveoler lavaj ve cerrahi akciğer biyopsisini içermektedir. Tedavi ve ilaç seçiminde tartışmalar devam etmektedir. Bu derlemede her bir bağ dokusu hastalığı için ayrı ayrı tanı, solunum fonksiyon testi ve radyolojik özellikler, prognoz ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu hastalıkları, interstisyel akciğer hastalığı.

SUMMARY

Interstitial lung disease associated with connective tissue diseases: diagnosis and treatment approaches

Özlem KAR KURT1, Ömer Nuri PAMUK2, Bahar KURT1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey,

2 Division of Romatology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Trakya University,

Edirne, Turkey.

Connective tissue diseases are a diverse group of immunologically mediated systemic disorders that often lead to thoracic changes. There are huge differences between epidemiological studies depending upon method of ascertainment and selection criteria regarding the incidence of respiratory involvement due to connective tissue diseases. However, increased mortality and morbidity develops pulmonary involvement due to connective tissue diseases. Interstitial lung disease constitute an important group in this respect and it is estimated that the overall incidence of 15%. Today, still diagnosis, treatment, follow-up, prognosis of IInterstitial lung disease due to Connective tissue diseases (CTD-ILD) related clinical problems have been experienced. The diagnostic methods of disease include clinical approach, pulmonary function tests, high-resolution computed tomography, bronchoalveolar lavage and surgical lung biopsy. Treatment and selection of drugs are still controversial. In this review, a CTD-ILD, separately for each diagnosis, pulmonary function tests and radiological features, prognosis and treatment approaches were evaluated.

Key Words: Connective tissue diseases, interstitial lung disease.

Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Özlem Kar Kurt,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

BOLU - TURKEY

e-mail: aghhozlem@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır