Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1455
Aynı hastada üçüncü primer-ikinci metakron akciğer kanseri

Aynı hastada üçüncü primer-ikinci metakron akciğer kanseri

Göktürk FINDIK1, Seray HAZER1, Koray AYDOĞDU1, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK2, Sadi KAYA1


1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Ankara,

2 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği,

Ankara.

ÖZET

Aynı hastada üçüncü primer-ikinci metakron akciğer kanseri

Organizmada birden fazla akciğer tümörünün bulunmasına "multipl primer akciğer kanseri" denilmektedir. Aynı hastada farklı zamanlarda ikinci primer akciğer kanseri olması ihtimali oldukça nadirdir, üçüncü primer akciğer kanseri ise literatürde sunulmamıştır. Altmış yedi yaşında erkek hastada sekiz yıl önce senkron kitle tespit edildi. Kitle sol akciğer üst lobda ve histolojik olarak skuamöz hücreli karsinoma/adenoskuamöz hücreli karsinoma (bronkoalveoler komponentli) idi. Hastaya sol üst lobektomi yapıldı. Bundan 39 ay sonra sağ üst lobda metakron olarak epidermoid karsinom tespit edildi ve sağ üst lobektomi yapıldı. Hastada üçüncü kez, ikinci metakron olarak ve 49 ay sonra, sağ intermedier bronşta skuamöz hücreli karsinom tespit edildi. Hasta kemoterapi protokolüne alındı. Malign hastalarda takibin önemi bilinmektedir. Olgumuzu daha önce aynı hastada ikinci metakron tümör yayınlanmadığı için ve hasta takibinin prognoz üzerindeki etkisini pekiştirmek açısından sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Senkron, metakron, takip.

SUMMARY

The third primary-the second metachronous lung cancer in the same patient

Göktürk FINDIK1, Seray HAZER1, Koray AYDOĞDU1, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK2, Sadi KAYA1


1 Clinic of Chest Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

2 Clinic of Infectious Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

Having more than one lung carcinoma in an organism is called as multiple primary lung carcinoma. The probability of having a second primary lung carcinoma in the same patient at the different times is very rare.Third primary lung carcinoma has not been reported in literature before. A sychronous mass was determined on a 67 years old man about eight years ago. The mass was localized on the left upper lobe and it's histologic type was squamous cell carcinoma/adenosquamous cell carcinoma (bronchioalveolar component). A left upper lobectmy was performed with a left thorocotomy. Thirty nine months after that operation a metachronous epidermoid carcinoma was determined on the right upper lobe, consequently a right upper lobectomy was performed to him. A squamous cell carcinoma was determined on the right intermedier bronch as a third time and second metachronous 49 months later after the first operation. After all he underwent chemotherapy. We reported this case because of a second metachronous tumour in the same patient has not been reported before and to emphasize the effects of postoperative follow up on the prognosis.

Key Words: Synchronous, metachronous, follow up.

Geliş Tarihi/Received: 04/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/11/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Göktürk FINDIK,

SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Göğüs Cerrahisi Kliniği,

06290, Keçiören, ANKARA - TURKEY

e-mail: gokturkfindik@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır