Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4116
EBUS-TBİA ile histopatolojik olarak granülomatöz hastalık tanısı alan olgularda polimeraz zincir reaksiyonunun önemi: Ön rapor

EBUS-TBİA ile histopatolojik olarak granülomatöz hastalık tanısı alan olgularda
polimeraz zincir reaksiyonunun önemi: Ön rapor

Ayşegül ŞENTÜRK, Habibe HEZER, Ayşegül KARALEZLİ, Emine ARGÜDER, Hatice KILIÇ,
H. Canan HASANOĞLU


SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

Ebus-tbİa ile histopatolojik olarak granülomatöz hastalık tanısı alan olgularda polimeraz zincir
reaksiyonunun önemi: Ön rapor

Giriş: Günümüzde endobronşiyal ultrason rehberliğinde gerçekleştirilen transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA) benign granülomatöz hastalıkların tanısının konulmasında da kullanılabilen bir yöntemdir. Çalışmamızda benign granülomatöz hastalıklarda EBUS-TBİA'nın tanı değeri ve elde edilen örneklerde sitolojik, mikrobiyolojik ve tüberküloz polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sonuçlarının tanıya katkısının araştırılması planlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, EBUS-TBİA yapılan ve histopatolojisi granülomatöz inflamasyon saptanan 20'si kadın, 14'ü erkek toplam 34 olgu alındı. Olguların yaş ortalaması 49.62 ± 12.72 (26-72) yıldı. EBUS-TBİA ile alınan materyallerin histopatolojik, mikrobiyolojik ve moleküler (tüberküloz-PCR) incelemesi yapıldı.

Bulgular: Klinik, radyolojik ve laboratuvar incelemeler sonucunda granülomatöz inflamasyonu olan olguların 13 (%38.3)'ü tüberküloz, 21 (%61.7)'i sarkoidoz idi. İzole mediastinal lenfadenopati olgusunun 30 (%88.2)'unda histopatolojik granülom tanısı EBUS-TBİA ile konuldu. Mediastinal tüberküloz lenfadenopati olgularının yedisinde tüberküloz-PCR pozitifliği saptandı. Tüberküloz-PCR'nin duyarlılığı %54, özgüllüğü %100, testin genel yeterliliği %82 bulundu.

Sonuç: Granülomatöz lenfadenopatili olgularda, EBUS-TBİA ile alınan örneklerde tüberküloz-PCR çalışma sonuçları tüberküloz tanısını koymada önemli katkı sağlamıştır. Bu nedenle mediastinal lenfadenopati etyolojisi araştırılan hastalarda tüberküloz-PCR'nin çalışılması gereken bir tanı yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal ultrason, transbronşiyal iğne aspirasyonu, granülom, tüberküloz, PCR.

SUMMARY

Importance of polymerase chain reaction in patients with histopathological diagnosis of
granulomatous disease by EBUS-TBNA: a preliminary report

Ayşegül ŞENTÜRK, Habibe HEZER, Ayşegül KARALEZLİ, Emine ARGÜDER, Hatice KILIÇ,
H. Canan HASANOĞLU


Clinic of Chest Diseases, Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Introduction: Transbronchial needle aspiration (TBNA) by the guide of endobronchial ultrasonography (EBUS) is a diagnostic method which may be used in diagnosing benign granulomatous diseases in contemporary practice. In this study, we planned to evaluate the diagnostic value of TBNA by the guide of EBUS for benign granulamatous diseases and to investigate the impact of cytological, microbiologic and tuberculosis (TB)-polimerase chain reaction (PCR) results in specimens.

Materials and Methods: Thirty-four patients (20 female, 14 male) who had EBUS-TBNA and histopathological diagnosis of granülamatous inflammatory reaction were included in the study. The mean age of patients was 49.62 ± 12.72 years (26-72). The specimens provided by EBUS-TBNA were evaluated for pathologic, microbiologic, and molecular (TB-PCR) examinations.

Results: As a result of clinical, radiological and laboratory studies of the patients with granulomatous inflammation, 13 (38.2%) patients had TB, 21 (61.7%) patients had sarcoidosis. Diagnoses of histopathological granuloma were established by EBUS-TBNA in 30 (88.2%) patients among patients with isolated mediastinal lymphadenopathies. Seven of mediastinal TB lymphadenopathies patients were TB-PCR positive. The sensitivity of PCR was 54% and the specificity was 100%, general efficiency of the test was found to be 82%.

Conclusion: In cases with granulomatosis lymphadenopathies, TB-PCR specimens which achieved by EBUS-TBNA results provided important contribution for the TB diagnosis. Therefore, we thought that TB-PCR is a diagnostic method to be studied in the cases who investigating for mediastinal lymphadenopathies.

Key Words: Endobronchial ultrasonograpy, transbronchial needle aspiration, granuloma, tuberculosis, PCR.

Geliş Tarihi/Received: 22/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/08/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ayşegül ŞENTÜRK,

SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: asenturk1967@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır