Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3549
The approach of smokers to the new tobacco law and the change in their behaviour

Sigara içenlerin yeni tütün yasasına yaklaşımları ve
yasa sonrası sigara içme alışkanlıklarında değişimler

Nurhan ATİLLA1, Nurhan KÖKSAL2, Ali ÖZER3, Hasan KAHRAMAN2, Hasan EKERBİÇER4


1 SB Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş,

2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya.

4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.

ÖZET

Sigara içenlerin yeni tütün yasasına yaklaşımları ve yasa sonrası sigara içme alışkanlıklarında değişimler

Giriş: Çalışmamızın amacı, sigara içenlerin yeni tütün yasasına yaklaşımlarını ve yasa sonrası sigara içme alışkanlıklarındaki değişimleri ve bu değişimde rol oynayan etkenleri değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Veriler 30 soruluk anketle toplandı. Anket halen sigara içmekte olan ya da yasa sonrası sigarayı bırakmış 1509 kişiye uygulandı. Analizler için SPSS paket programı kullanıldı.

Bulgular: Katılımcıların 419 (%28)'u kadın, 1090 (%72)'ı erkek olmak üzere yaş ortalaması 33.6 ± 10.5 yıldı. %80'i pasif içiciliğin sağlığa zararlı etkilerini bilmekle beraber evde ve araç içinde sigara içme oranları yüksekti. Katılımcıların 869 (%58)'u yasayı destekliyordu; 87 (%5.8) kişi yasadan sonra sigarayı bırakmış, 316 (%20.9) kişi ise azaltmıştı. Sağlık sorunları (%37.3) sigara bırakmada en sık neden iken, sigara içilen alanların kısıtlanması azaltmada en sık nedendi (%54.2).

Sonuç: Yeni tütün yasasının sigara içenlere sigarayı bırakma yönünde etkili olduğunu saptadık. Bununla birlikte sigara içenlerin büyük çoğunluğu yasayı desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tütün yasası, Türkiye.

SUMMARY

The approach of smokers to the new tobacco law and the change in their behaviour

Nurhan ATİLLA1, Nurhan KÖKSAL2, Ali ÖZER3, Hasan KAHRAMAN2, Hasan EKERBİÇER4


1 Clinic of Chest Diseases, Kahramanmaras State Hospital, Kahramanmaras, Turkey, 

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University,

Kahramanmaras, Turkey,

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey.

4 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University,

Kahramanmaras, Turkey.

Introduction: The aim of our study is; to assess the approach of smokers to tobacco law, examine changes in their smoking related behaviors after the new law and determine the factors associated with these changes.

Materials and Methods: Data collected by questionnaire including 30 question. We applied the questionnaire to 1509 current smokers, and ex-smokers who quitted smoking after the law. SPSS packet programme was used for analyses.

Results:Participants consisted of 419 (28.0%) female, 1090 (72.0%) male with an average age of 33.6 ± 10.5 years. Although 80% of them knew that passive smoking is harmful to non-smokers, rate of smoking at home and in the car were very high. 869 (58.0%) of participants supported the law. 87 (5.8%) smokers quitted smoking after the law, 316 (20.9%) reduced. While health problems (37.3%) were the most frequent reason for quitting, restriction of smoking area had the most effect to reduce (54.2%).

Conclusion:We satisfied that; the new tobacco law encouraged smokers to quit smoking. In addition, the majority of smokers supported the law.

Key Words: Tobacco law, Turkey.

Geliş Tarihi/Received: 13/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/09/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nurhan ATİLLA,

SB Kahramanmaraş Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

KAHRAMANMARAŞ - TURKEY

e-mail: nurhanatillag@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır