Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4057
Short-term positive airway pressure therapy response in obstructive sleep apnea patients: impact of treatment on the quality of life

Obstrüktif uyku apne olgularında pozitif hava yolu basıncı tedavisine
erken yanıtın değerlendirilmesi: Tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Şirin YURTLU, Nesrin SARIMAN, Ender LEVENT, Akın Cem SOYLU, Sümeyye ALPARSLAN, Attila SAYGI


Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET

Obstrüktif uyku apne olgularında pozitif hava yolu basıncı tedavisine erken yanıtın değerlendirilmesi: Tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Giriş: Çalışmamızda; obstrüktif uyku apne (OSA) tanısıyla pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisi planlanan hastaların Calgary uyku apne yaşam kalitesi indeksi [Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI)], Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) ve obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) semptom sorgu anketini kullanarak tedavi uyumunu değerlendirmeyi ve tedavinin yaşam kalitesi üzerine erken dönem etkilerini araştırmayı planladık.

Hastalar ve Metod: Üniversite hastanesi Uyku Laboratuvarında; uyku ile ilgili yakınmaları nedeniyle polikliniğimize başvuran ve polisomnografi testi uygulanarak OSA tanısı almış, PAP cihazıyla devamlı PAP tedavisi planlanan, çalışmaya katılmayı kabul eden erişkin toplam 30 hasta (23'ü erkek, 7'si kadın) çalışmaya dahil edildi. Tüm olgulardan yazılı onam alındı.

Bulgular: Olguların genel verileri, OSAS semptomları, EUÖ skorları ve SAQLI değerleri kaydedildi. Bir ay sonra yapılan ikinci görüşmede EUÖ, SAQLI ve OSAS semptom sorgulamaları yenilenerek hastaların kazanımları değerlendirildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların bir ay süresince gece uyku boyunca cihazı kullandıkları saptandı. OSA olgularında PAP tedavisi ile "gündüz aşırı uykululuk hali"nde, "semptom sorgulama anketi" ve "Calgary yaşam kalitesi anketi" puanlarında anlamlı iyileşmeler (p< 0.001) elde edildi. Apne hipopne indeksi puanıyla tedavi sonucu elde edilen duygu durum değişiklikleri arasında anlamlı ilişki bulundu (r= -0.374, p= 0.045).

Sonuç: OSA olgularının erken dönemde PAP tedavisinden kayda değer fayda sağlayabileceği saptanmıştır. Bu çalışma, hastaların hastalıklarıyla ilgili farkındalıklarının artmasını ve tedavi süresince tedavi kazanımlarını daha iyi algılamalarını sağlamıştır. OSAS ağırlığının tedaviyle elde edilen duygu durum değişikliklerinin belirleyicisi olduğu ve hastalığın ağırlığı ne kadar fazla ise PAP tedavisiyle duygu durumdaki düzelmelerin o kadar belirgin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hasta uyumu, obstrüktif uyku apne sendromu, pozitif hava yolu basıncı tedavisi, uyku apne yaşam kalitesi indeksi.

SUMMARY

Short-term positive airway pressure therapy response in obstructive sleep apnea patients: impact of treatment on the quality of life

Şirin YURTLU, Nesrin SARIMAN, Ender LEVENT, Akın Cem SOYLU, Sümeyye ALPARSLAN, Attila SAYGI


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey.

Introduction: We aimed to assess the compliance of obstructive sleep apnea (OSA) patients of whom we planned positive airway pressure (PAP) therapy by using "Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI)","Epworth Sleepiness Score (ESS)","OSAS Symptoms Questionnaire (OSQ)" and, to investigate the early effects of treatment on the quality of life.

Patients and Methods: A total of 30 adult (male/female: 23/7) OSA patients who applied to Sleep Research Laboratory at the University Hospital, complaining of symptoms related to sleep and polysomnographically verified as OSAS with PAP therapy indications were included to the study. Their written consent were obtained.

Results: Characteristics of the patients, OSAS symptoms, ESS and SAQLI sores were recorded. After a month, on the second visit, ESS, SAQLI and OSAS symptoms questionnaire had been repeated. All the patients have routinely used PAP devices for a period of a month. PAP therapy provided significant improvements in excessive daytime sleepiness, symptoms questionnaire and SAQLI scores (p< 0.001). There was a significant correlation between apnea hypopnea index (AHI) score and the improvements in emotional functioning (r = -0.374, p= 0.045).

Conclusion: We concluded that the OSA patients can have remarkable benefits from PAP therapy during the early treatment period. This study increased the awareness of the patients about their illness and their perceived benefits related to PAP treatment. Emotional functioning improved prominantly as the disease's severity increased.

Key Words: Compliance, obstructive sleep apnea syndrome, positive airway pressure treatment, sleep apnea quality of life index.

Geliş Tarihi/Received: 18/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/09/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nesrin SARIMAN,

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Maltepe, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: nessariman@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır