Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3906
Inflammatory markers in exhaled breath condensate in patients with asthma and rhinitis

Astım ve rinitli hastalarda yoğunlaştırılmış soluk havasında inflamatuvar belirteçler

Kurtuluş AKSU1, Hülyam KURT2, Eren GÜNDÜZ3, İrfan DEĞİRMENCİ2, Emel KURT1


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı, Eskişehir,

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir,

3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir.

ÖZET

Astım ve rinitli hastalarda yoğunlaştırılmış soluk havasında inflamatuvar belirteçler

Giriş: Hafif astım, persistan rinit ve astım-rinit birlikteliği olan hastalarda ekshale soluk havasında malondialdehid ve total protein düzeyleri incelenerek alt hava yolu inflamasyonu değerlendirilmiştir.

Hastalar ve Metod: Hafif astım, en az bir yıldır semptomatik olan persistan rinitli hastalar ve sağlıklı bireyler çalışmaya dahil edildi. Astımlı ve rinitli hastalar yeni tanı almış olup, kortikosteroid tedavisi almamıştı. Hiçbir olgu sigara içmiyordu ve son bir ay içinde solunum yolu infeksiyonu öyküsü yoktu. Astım semptomları olan ve bronş provokasyonu pozitif olan rinitli hastalar persistan rinit ve astım birlikteliği olarak gruplandırıldı. Olgulardan toplanan ekshale soluk havasında malondialdehid ve total protein düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Persistan rinitli 53, hafif astımlı 12, persistan rinit ve astımlı 16 hasta ve 13 sağlıklı kontrolden oluşan dört çalışma grubunun ekshale soluk havasında malondialdehid ve total protein ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Ekshale soluk havasındaki malondialdehid ve total protein düzeyleri ile atopi ve nazal eozinofili arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Hafif astım, rinit ve her iki hastalığın birarada bulunduğu hastalarda, alt hava yolu inflamasyonu hastalığa özgü bir durum olmadığı gibi şart da değildir.

Anahtar Kelimeler: Astım, ekshale soluk havası, malondialdehid, rinit, total protein.

SUMMARY

Inflammatory markers in exhaled breath condensate in patients with asthma and rhinitis

Kurtuluş AKSU1, Hülyam KURT2, Eren GÜNDÜZ3, İrfan DEĞİRMENCİ2, Emel KURT1


1 Division of Allergy, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University,

Eskisehir, Turkey,

2 Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey,

3 Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,

Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey.

Introduction: The present study investigates the lower airway inflammation using malondialdehyde and total protein measurement in exhaled breath condensate in mild asthma, persistent rhinitis, and concomitant asthma and rhinitis.

Patients and Methods: Asthmatics with mild disease, patients with persistent rhinitis symptomatic for at least one year and healthy controls were included. Asthmatics and rhinitis patients were all newly diagnosed and were free of corticosteroid therapy. Participants were nonsmokers, had no respiratoy tract infection within the previous month. Rhinitis patients with asthmatic symptoms and positive bronchial challenge were grouped as patients with persistent rhinitis and concomitant asthma. Malondialdehyde and total protein were measured in the exhaled breath condensate collected from the subjects.

Results: No statistical difference was found in the malondialdehyde and total protein levels in exhaled breath condensate between the four study groups which are; 53 patients with persistent rhinitis, 12 with mild asthma, 16 persistent rhinitis patients with concomitant asthma and 13 healthy controls (p> 0.05). Atopy and nasal eosinophilia were not related to malondialdehyde and total protein levels in exhaled breath condensate.

Conclusion: Lower airway inflammation is not a disease specific process and is not a prerequisite concerning patients with mild asthma or rhinitis or patients with coexistence of both diseases.

Key Words: Asthma, exhaled breath condensate, malondialdehyde, rhinitis, total protein.

Geliş Tarihi/Received: 01/07/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 06/11/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Kurtuluş AKSU,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Allerji Bilim Dalı,

ESKİŞEHİR - TURKEY

e-mail: kurtulusaksu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır