Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3482
Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma: ten cases with a review of the literature

Primer pulmoner non-Hodgkin lenfoma: Literatür değerlendirmesiyle birlikte 10 olgu

Celalettin İbrahim KOCATÜRK1, Ekrem Cengiz SEYHAN2, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU1,
Nur ÜRER3, Kamil KAYNAK4, Seyyit İbrahim DİNÇER1, Mehmet Ali BEDİRHAN1


1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği,

İstanbul,

2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul,

3 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul,

4 İstanbulÜniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET

Primer pulmoner non-Hodgkin lenfoma: Literatür değerlendirmesiyle birlikte 10 olgu

Giriş: Primer pulmoner non-Hodgkin lenfoma (PPNHL) nadir görülen bir durumdur. Bu hastalığın klinik özellikleri, tedavi alternatifleri ve tedavi sonuçlarını açığa çıkarmak için cerrahi olarak tanı konulmuş olgularımızı değerlendirdik.  

Materyal ve Metod: Ocak 2004-Aralık 2009 tarihleri arasındaki PPNHL olgularıyla ilgili geriye dönük bir gözden geçirme çalışması yapıldı. Demografik ve klinik bilgiler ortalama ve ortancalar şeklinde verildi. Genel sağkalım Kaplan Meier yöntemi kullanılarak hesaplandı. Sağkalım oranları log rank testi kullanılarak karşılaştırıldı. p değerinin 0.05'in altında olması durumu, anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.   

Bulgular: Hastaların sekizi erkek ikisi kadın olup, ortanca yaş 50 (aralık 29-76) idi. Hastaların %40'ında antijenik uyarım, immünsüpresyon veya otoimmün hastalık saptanmadı. Tüm hastalar başvuru sırasında semptomatik idi. Tanı için cerrahi işlemler (dokuz kama rezeksiyon, bir pnömonektomi) gerekli oldu. Hastaların sekizinde mukoza ilişkili lenfoid dokunun ekstranodal marjinal zon lenfoması (MALT lenfoma), ikisinde büyük B hücreli lenfoma bulundu. Hastalar; gözlem (pnömonektomi yapılan hasta), kemoterapi (n= 7), kemoterapi ve radyoterapi (n= 1) ile tedavi edildi. Beş yıllık sağkalım %76 idi. Bilateral ve unilateral hastalığı bulunan olguların sağkalım oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Literatürün aksine PPNHL antijenik uyarım olmadan da oluşabilir ve hastalar genellikle bazı semptomlar gösterirler. PPNHL'nin tedavisi için kemoterapi veya cerrahi kullanılabilir. Hastaların sağkalımı iyidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer neoplazmı, lenfoma, non-Hodgkin

SUMMARY

Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma: ten cases with a review of the literature

Celalettin İbrahim KOCATÜRK1, Ekrem Cengiz SEYHAN2, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU1,
Nur ÜRER3, Kamil KAYNAK4, Seyyit İbrahim DİNÇER1, Mehmet Ali BEDİRHAN1


1 Clinic of 3rd Chest Surgery, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

2 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

3 Clinic of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

4 Department of Chest Surgery, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

Introduction: Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma (PPNHL) of the lung occurs very rarely. To clarify clinical features, treatment alternatives and outcomes, we evaluated our surgically diagnosed PPNHL cases.

Materials and Methods: A retrospective review of PPNHL cases from January 2004 to December 2009 was performed. Demographic and clinical data are presented as means or medians. Overall survival was estimated using the Kaplan-Meier method. Survival rates were compared using the log-rank test. A p value < 0.05 was considered significant.

Results: Patients were eight males and two females with a median age of 50 years (range, 29-76 years). In 40% of the patients, antigenic stimulation, immune-suppression or auto-immune disease could not been found. All patients were symptomatic at presentation. Surgical procedures were needed to obtain a diagnosis (nine wedge resections and one pneumonectomy). Eight patients had an extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma), and two had diffuse large B-cell lymphomas. The patients were treated with observation (pneumonectomy case), chemotherapy (n= 7), and chemotherapy and radiotherapy (n= 1). Five-year survival was 76%. Difference in survival rates of patients with bilateral vs. unilateral disease were not statistically different.

Conclusions: On contrary of the literature, PPNHL can occur with absence of antigenic stimulation, and patients generally have some symptoms. Chemotherapy or surgery can be used to treat PPNHL. Patient survival is good.

Key Words: Lung neoplasm, lymphoma, non-Hodgkin.

Geliş Tarihi/Received: 29/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/04/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK,

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: celalettinkocaturk@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır