Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3779
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında karotis intima mediya kalınlığının değerlendirilmesi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında karotis intima mediya kalınlığının değerlendirilmesi

Fahri Halit BEŞİR1, Leyla YILMAZ AYDIN2, Ömer YAZGAN1, Talha DUMLU2,
Melih Engin ERKAN3, Elif ÖNDER4, Hülya COŞKUN4


1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce,

2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce,

3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Düzce,

4 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce.

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında karotis intima mediya kalınlığının değerlendirilmesi

Giriş:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve ateroskleroz benzer risk faktörlerine bağlı olarak meydana gelebilmekte olup, önemli oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu çalışmada KOAH ve ateroskleroz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için KOAH'lı ve aterosklerotik risk faktörü olmayan, normal beden kitle indeksi ve metabolik parametrelere sahip erişkin sağlıklı bireylerin karotis intima mediya kalınlıkları (KİMK)'nın karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Yaşları 18-92 arasında değişen 2298 katılımcıyla yapılan çalışmamızda, solunum fonksiyon testi ve klinik özelliklerine göre KOAH tanısı konulan 46 hasta ile dışlama kriterini taşımayan 47 sağlıklı birey değerlendirildi. Katılımcılara KİMK değerlendirmesi için doppler ultrasonografi incelemesi yapıldı. İstatistiksel olarak p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Ortalama KİMK KOAH grubunda 0.79 ± 0.16 mm; kontrol grubunda 0.616 ± 0.1 mm olarak ölçüldü (p< 0.001). KİMK'yi etkileyen aterosklerotik parametrenin tayini için yapılan çoklu lineer regresyon analizinde KİMK'nin yaş ile anlamlı bir şekilde doğru orantılı (p= 0.002), FEV1% ile de anlamlı bir şekilde ters orantılı (p= 0.04) olduğu saptandı. KİMK değerine göre ateroskleroz tanısı konulan hastalarımızda ateroskleroza hangi parametrenin en fazla katkı sağladığını bulmak için yapılan multivaryant lojistik regresyon analizinde ateroskleroz ile ilişkili parametre bulamadık.

Sonuç: KOAH ve aterosklerotik hastalıklarda bulunan kalıcı düşük dereceli sistemik inflamasyon varlığının, muhtemelen her iki patolojiyi de yürüten faktör olabileceği bildirilmiştir. KOAH tanılı erişkinlerde erken dönem ateroskleroz ve kardiyovasküler riski, diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak artmakta olup girişimsel olmayan, kolay uygulanabilir ve ucuz bir tanı yöntemi olarak risk tayininde kullanılabilen KİMK yaş ile doğru FEV1% ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ateroskleroz, karotis intima-mediya kalınlığı (KİMK).

SUMMARY

Evaluation of carotis intima media thickness in chronic obstructive pulmonary disease patients

Fahri Halit BEŞİR1, Leyla YILMAZ AYDIN2, Ömer YAZGAN1, Talha DUMLU2,
Melih Engin ERKAN3, Elif ÖNDER4, Hülya COŞKUN4


1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey,

3 Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey,

4 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey.

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and atherosclerosis may occur due to similar risk factors and have a significant cause of morbidity and mortality. In this study to assess the relationship between COPD and atherosclerosis; carotid intima media thickness (CIMT) of COPD patients and adult healthy individuals with normal body mass index and metabolic parameters compared.

Materials and Methods: 2298 participants aged between 18-92; 46 patients diagnosed with COPD according to clinical features and pulmonary function tests the study, 47 healthy controls who do not have exclusion criteria were evaluated. Doppler ultrasound was performed for the assessment of CIMT to all participants. p values < 0.05 were considered to be significant.

Results: Mean CIMT in COPD group and control group were 0.79 ± 0.16 mm and 0.616 ± 0.1 mm, respectively (p< 0.001). In multiple linear regression analysis that made to determine the atherosclerotic risk parameters affecting CIMT; it was found that CIMT was related to age with direct proportion (p= 0.002) and to FEV1% with inversely proportion (p= 0.04). In multivariate logistic regression analysis that made to determine the parameters affecting atherosclerosis; we found that any parameters were related with atherosclerosis.

Conclusion: Persistent low-grade systemic inflammation in COPD and atherosclerotic disease may possibly have been reported a factor in both pathologies. Early atherosclerosis and cardiovascular risks in adults with COPD increase independent of risk factors. CIMT which shows direct proportion with age and inverse proportion with FEV1% is a non-invasive, easily applicable and cheap method that can be used in determining the risk of atherosclerosis.

Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), atherosclerosis, carotid intima media thickness (CIMT).

Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 06/06/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Fahri Halit BEŞİR,

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

DÜZCE - TURKEY

e-mail: drfhbesir@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır