Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4018
Systemic inflammation and metabolic syndrome in stable COPD patients

Stabil KOAH'lı hastalarda sistemik inflamasyon ve metabolik sendrom

Evrim Eylem AKPINAR1, Serdar AKPINAR2, Sibel ERTEK3, Esen SAYIN1, Meral GÜLHAN1


1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

5. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,

3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Stabil KOAH'lı hastalarda sistemik inflamasyon ve metabolik sendrom

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sistemik inflamasyonla ilişkili gibi görünen ekstrapulmoner etkilere sahiptir. Genel popülasyonda sistemik inflamasyonun önemli belirleyicilerinden biri olan metabolik sendromla KOAH arasındaki ilişki henüz netleşmemiştir. Bu çalışmanın amacı; farklı evrelerdeki stabil KOAH'lı hastalarda ve yaş, cinsiyet açısından eşleştirilmiş kontrol grubunda metabolik sendrom frekansını ve sistemik inflamasyon belirteci olan C-reaktif protein (CRP) düzeylerini değerlendirmektir.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya 91 stabil KOAH'lı hasta ve 42 kontrol birey alındı. KOAH ağırlığı GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) kriterlerine göre belirlendi. Metabolik sendrom tanısında ATP III (The National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III) kriterleri kullanıldı. Hasta ve kontrol grubunda alınan venöz kan örneğinde CRP düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Metabolik sendrom frekansı hasta grubunda, özellikle GOLD I, II'de, kontrol grubundan daha yüksek bulundu (p= 0.004). Metabolik sendromun abdominal obezite, hipertansiyon ve hiperglisemi komponentlerinin frekansı hasta grubunda daha yüksek bulundu (p< 0.0001). Artmış CRP düzeyleri kontrol grubunda ve hasta grubun tüm evrelerinde, metabolik sendrom olanlarda, olmayanlara göre daha yüksek orandaydı (p= 0.047, p= 0.217, p< 0.001, p= 0.05, p= 0.467).

Sonuç: Bu çalışma metabolik sendrom frekansının stabil KOAH'lı hastalarda, kontrol grubundan ve Türk popülasyonundan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Abdominal obezite, hipertansiyon ve hiperglisemi hasta grubunda anlamlı derecede daha sıktı. Sistemik inflamasyon metabolik sendromu olan KOAH'lı hastalarda olmayanlara göre daha yoğundu.

Anahtar Kelimeler: KOAH, metabolik sendrom.

SUMMARY

Systemic inflammation and metabolic syndrome in stable COPD patients

Evrim Eylem AKPINAR1, Serdar AKPINAR2, Sibel ERTEK3, Esen SAYIN1, Meral GÜLHAN1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey,

2 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey.

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has extrapulmonary effects that seems to be related with systemic inflammation. The relationship between metabolic syndrome which is an important determinant of systemic inflammation in general population and COPD is still not clear. The aim of the current study was to investigate the frequency of metabolic syndrome and C-reactive protein (CRP) levels, as a marker of systemic inflammation in stable COPD patients with different severity levels and in age and sex matched control group.

Patients and Methods: Ninety-one stable COPD patients and 42 control subjects were included in the study. The severity level in patients with COPD were determined according to  GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) criteria. ATP III (The National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III) was used in diagnosis of metabolic syndrome. Hs-CRP levels were measured in venous samples of patients and control subjects.

Results: The frequency of metabolic syndrome was found higher in patient group than control subjects, especially in GOLD stages I, II (p= 0.004). Abdominal obesity, hypertension, hyperglycemia components of metabolic syndrome were significantly more prevalent in patient group (p< 0.0001). Increased CRP levels were higher in control and patient groups in all GOLD stages, with metabolic syndrome than without metabolic syndrome (p= 0.047, p= 0.217, p< 0.001, p= 0.05, p= 0.467).

Conclusion: The study showed that frequency of metabolic syndrome was higher in stable COPD patients than control subjects and general Turkish population. Abdominal obesity, hypertension and hyperglycemia were significantly more prevalent in patient group. Systemic inflammation was more intense in COPD patients with metabolic syndrome than without metabolic syndrome.

Key Words: COPD, metabolic syndrome.

Geliş Tarihi/Received: 28/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31/07/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Evrim Eylem AKPINAR,

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Konya Yolu, No: 88/86

Balgat, ANKARA - TURKEY

e-mail: drevrimeylem@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır