Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3684
Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler

Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler

Ayşe ÖZTÜRK1, Arif Hikmet ÇIMRIN2, Mahmut TÜR1, Rana GÜVEN3


1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

Bölge Laboratuvarı Şefliği, İzmir,

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,

3 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

ÖZET

Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler

Giriş: Türkiye'de meslek hastalıklarının yasal olarak tanım ve tanısındaki sorunlar, meslek hastalıklarının tanısını ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki en büyük kuartz ve feldspat havzalarından olan Çine ilçesindeki kuartz değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığını ortaya çıkarmak, çalışma koşullarını belirlemek, çalışanların bilgilendirilmesi ve iş koşullarının düzeltilmesini sağlamak amacıyla çalışma planlandı.

Materyal ve Metod: 2004 yılında Çine yöresindeki toplam 10 kuartz ocak ve değirmenindeki 592 çalışanın değerlendirilmesi hedeflendi. Kişisel bilgiler ve iş ile ilişkili sorular içeren yapılandırılmış anket uygulandı. Son altı ay içerisinde elde edilen standart posteroanterior akciğer grafileri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1980 standartlarına göre değerlendirildi. İşletmelerde silikoz açısından risk oluşturan birimlerde iş yeri ortamındaki toz konsantrasyonu ile solunabilir toz konsantrasyonu ölçüldü.

Bulgular: Çalışanların ortalama yaşları 31.8 ± 8.26 yıl idi ve %71.7'si sigara içiyordu. Çalışanların %80.5'i çalıştıkları işte beş yıl ve daha az çalışmıştı; sadece %4.2'si de iş yerinde ≥ 10 yıl çalışmıştı. Toz ölçümleri sonucuna göre üç iş yerinde kırıcı, paketleme, torbalama bölümlerinde eşik sınır değerin aşıldığı görüldü. Silikoz sıklığı %23.7 olarak hesaplandı.

Sonuç: Bu çalışmada, pnömokonyoz sıklığını benzer iş yerlerinde yapılan önceki çalışmalardaki gibi yüksek düzeylerde saptadık. Sık iş yeri değiştirme nedeniyle toza maruziyetin kümülatif etkisini ortaya koymak mümkün olmasa da olguların benzer işte çalışma sıklığının yüksekliği bu iş yerlerindeki silikoz riskinin anlamlı düzeyde olduğunu desteklemiştir. Çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluları bilgilendirilerek iş yerleri izleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesleksel akciğer hastalığı, mesleksel maruziyet, silika, pnömokonyoz.

SUMMARY

Prevalence of silicosis among employees in feldspat and quartz mills and associated factors with silicosis

Ayşe ÖZTÜRK1, Arif Hikmet ÇIMRIN2, Mahmut TÜR1, Rana GÜVEN3


1 Republic of Turkey Ministry of Labor and Social Security Occupational Health and Safety, General Manager,

District Chief of Laboratory, Izmir, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,

3 Republic of Turkey Ministry of Labor and Social Security Occupational Health and Safety, General Manager,

Ankara, Turkey

Introduction: Problems in legal definition and diagnosis of occupational diseases in Turkey makes the diagnosis of these diseases and informing the parties important. For this purpose, this study was planned to elicit the frequency of silicosis in quartz mill workers in Cine which is one of the largest quartz and feldspat areas, and to detect the working conditions, to inform the workers to improve the working conditions. The aim was to evaluate 592 workers in 10 quartz mill and mines around Cine in 2004.

Materials and Methods: A structured questionnaire including personal information and work-related questions was applied. Standards chest X-rays taken in the last six months were evaluated according to International Labour Organization (ILO) 1980 standards. Dust concentration and respirable dust concentration in the work place were measured in enterprises.

Results: The mean age of the workers was 31.8 ± 8.26 years and 71.7% was smoker. Duration of working was ≤ 5 years in 80.5% and ≥ 10 years in only 4.2%. According to the results of dust measurements, threshold value was found to be exceeded in chopping, packaging and bagging parts of three workplaces. Frequency of silicosis was calculated to be 23.7%.

Conclusion: Frequency of pneumoconiosis was found to be high like previous studies carried out in similar workplaces in this study. Although it was impossible to put forward the cumulative effect of dust exposure because of frequent altering in workplace, the high frequency of working in similar workplaces among the cases supported the significant risk of silicosis in these enterprises. The workplaces were observed after the workers and persons responsible from occupational health and safety.

Key Words: Occupational lung disease, occupational exposure, silica, pneumoconiosis.

Geliş Tarihi/Received: 18/04/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/05/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

35340, İnciraltı,

İZMİR - TURKEY

e-mail: acimrin@deu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır