Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3062
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT'deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve
PET/BT'deki SUV max değerinin prognostik önemi

Vedat ERDEM1, Hatice SELİMOĞLUŞEN1, Halil KÖMEK2, A. ÇetinTANRIKULU1,
Abdurrahman ABAKAY1, Cengizhan SEZGİ1, Halide KAYA1, Abdurrahman ŞENYİĞİT1


1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır,

2 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Diyarbakır.

ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT'deki SUV max değerinin prognostik önemi

Giriş: Çalışma küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan olgularda, florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG-PET/BT)'de maksimum standart uptake değerinin (SUV max) sağkalım ile ilişkisini belirlemek ve olguların demografik, klinik ve laboratuvar verilerinin sağkalıma etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.

Materyal ve Metod: Mayıs 2006-Mart 2011 tarihleri arasında merkezimize başvuran, kesin tanı almış ve evrelemesinde FDG-PET/BT kullanan 101 KHDAK'lı olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Başta kitlenin FDG-PET/BT'deki SUV max'ı olmak üzere, prognozu etkileyen klinik, histopatolojik, laboratuvar ve tedavi parametreleri kaydedilerek istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Hastaların 88 (%87.1)'i erkek, 13 (%12.9)'ü kadındı. Ortalama sağkalım süresi 10.6 ± 8.5 (1- 49 ay) ay idi. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik parametreleri SUV max'ın medyan değeri (12.0) ile iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı. İki grup arasında sağkalım açısından, anlamlı bir fark yoktu (p= 0.807). Çalışmada, ileri evre, metastaz varlığı, yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi, yüksek lökosit düzeyi, kitlenin inoperabl olması, düşük albumin düzeyi ve düşük performans düzeyinin sağkalımı olumsuz etkilediği görüldü.

Sonuç: Sonuçlar, KHDAK'lı olguların, sağkalım süresinde kitlenin FDG-PET/BT'deki SUV max değerinin önemli rolü olmadığını düşündürtmüştür. Performans durumu, serum LDH, lökosit ve albumin değerlerinin bilinmesi daha iyi prognostik değerlendirme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prognostik faktörler, SUV max.

SUMMARY

Prognostic factors in non-small cell lung cancer patients and prognostic importance of PET/CT SUV max value

Vedat ERDEM1, Hatice SELİMOĞLUŞEN1, Halil KÖMEK2, A. ÇetinTANRIKULU1,
Abdurrahman ABAKAY1, Cengizhan SEZGİ1, Halide KAYA1, Abdurrahman ŞENYİĞİT1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey,

2 Clinic of Nuclear Medicine, Diyarbakir Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey.

Introduction: This study planned to investigate the maximum standard uptake values (SUV max) at fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography (FDG-PET/CT) whether associated with survival or not and the effect of demographic, clinical and laboratory data on survival in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients.

Materials and Methods: This study was created by examining retrospectively the records of 101 patients with NSCLC that received a definitive diagnosis and FDG-PET/CT used for staging in our center between May 2006-March 2011. Especially FDG-PET/CT, SUV max and the other clinical, histopathologic, laboratory and treatment parameters that effects prognosis were recorded and statistical analysis was performed.

Results: Eighty eight (87.1%) of the patients were men and 13 (12.9%) were women. The average survival period was 10.6 ± 8.5 (1-49 months) months. The demographic, clinical, laboratory and radiological parameters were divided into two groups with the median value of SUV max (12.0). There was not a significant difference in survival between the two groups (p= 0.807). The study showed that advanced stage, presence of metastasis, high lactate dehydrogenase (LDH) levels, high white blood cell levels, inoperability, low albumin levels and low performance effect negative on survival.

Conclusion: It was considered that SUV max does not play an important role in the survival period of NSCLC patients. Knowledge of performance condition, serum LDH, leukocyte and albumin values may provide a better prognostic evaluation.

Key Words: Non-small cell lung cancer, prognostic factor, SUV max.

Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hatice SelİmoĞlu Şen,

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

DİYARBAKIR - TURKEY

e-mail: dr.haticesen@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır