Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2702
Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri

Ezgi ÖZYILMAZ1, Akın KAYA2


1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, Adana,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

ÖZET

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri

Postoperatif solunum yetmezliği tüm perioperatif komplikasyonlar içinde en yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreden komplikasyondur. Postoperatif solunum yetmezliğinin en önemli nedeni ise postoperatif dönemde atelektazi gelişimidir. Anestezi, solunum depresyonu yapan ilaçlar, uygulanan yüksek FiO2, postoperatif ağrı ve cerrahi insizyona bağlı doğrudan kas hasarıyla birlikte fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma sonucu atelektaziye yol açar. Atelektazi sonucu ise ventilasyon/perfüzyon dengesizlikleri, şant ve periferik vasküler dirençte artma sonucu ciddi hipoksemiler gelişir. Atelektazi gelişimini önlemek ve tedavi etmek için kullanılan en önemli yaklaşım intratorasik pozitif basınç uygulamasıdır. Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasında, endotrakeal entübasyonla ilişkili komplikasyonlar görülmediğinden mortalite ve morbidite anlamlı düzeyde düşüktür. Postoperatif solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon profilaktik veya küratif olarak uygulanabilir. Yapılan araştırmalarda gerek profilaktik gerekse küratif noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisinin postoperatif solunum yetmezlikli hastalarda reentübasyon oranları, nozokomiyal infeksiyon oranları, yatış süreleri ve mortaliteyi olumlu etkilediği gösterilmiştir. Komplikasyon gelişimi açısından yüksek riskli bir grup olan bu hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisinin standart uygulamadan farkları ve olası komplikasyonlarının bilinmesi prognozun iyileştirilmesi için önemlidir. Bu derlemenin öncelikli amacı postoperatif solunum yetmezliğinin patogenezinin irdelenmesidir. İkincil amacı ise tedavide kullanılan noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisinin en uygun uygulama yöntemleriyle etkisi ve komplikasyonlarının, spesifik hasta gruplarında yapılan araştırmalar ışığında değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif solunum yetmezliği, noninvaziv mekanik ventilasyon.

SUMMARY

The effect of non-invasive mechanical ventilation in postoperative respiratory failure

Ezgi ÖZYILMAZ1, Akın KAYA2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Postoperative respiratory failure is related with the highest mortality and morbidity among all perioperative complications. The most common underlying mechanism of postoperative respiratory failure is the development of atelectasis. Anaesthesia, medications which cause respiratory depression, high FiO2 use, postoperative pain and disruption of muscle forces due to surgery leads to decrease in functional residual capacity and results in atelectasis formation. Atelectasis causes severe hypoxemia due to ventilation, perfusion mismatch, shunt and increased peripheral vascular resistance. Intrathoracic positive pressure is an effective therapeutic option in both prevention and treatment of atelectasis. Non-invasive mechanical ventilation is related with a lower mortality and morbidity rate due to lack of any potential complication risks of endotracheal intubation. Non-invasive mechanical ventilation can be applied as prophylactic or curative. Both of these techniques are related with lower reintubation rates, nasocomial infections, duration of hospitalization and mortality in patients with postoperative respiratory failure. The differences of this therapy from standard application and potential complications should be well known in order to improve prognosis in these group of patients. The primary aim of this review is to underline the pathogenesis of postoperative respiratory failure. The secondary aim is to clarify the optimum method, effect and complications of non-invasive mechanical ventilation therapy under the light of the studies which was performed in specific patient groups.

Key Words: Postoperative respiratory failure, non-invasive mechanical ventilation.

Geliş Tarihi/Received: 20/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/07/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ezgi ÖZYILMAZ,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ADANA - TURKEY

e-mail: ezgiozyilmaz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır