Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3520
Beyaz Rusya ve İran'da duyarlı, MDR ve XDR Mycobacterium tuberculosis klinik izolatlarında temel genotipik grupların belirlenmesi

Beyaz Rusya ve İranda duyarlı, MDR ve XDR Mycobacterium tuberculosis klinik izolatlarında
temel genotipik grupların belirlenmesi

Mohammad ARJOMANDZADEGAN1,7, Leonid P. TITOV2, Larisa K. SURKOVA3, Parisa FARNIA4,
Fatemeh SHEIKHOLESLAMI4, Parviz OWLIA5, Arezoo ESHGHINEJAD6, Ali Asghar FARAZI7,
ESHRATI M. 7, Manijeh KAHBAZI7, Azam AHMADI7, Mana SHOJAPUR1


1 Arak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Moleküler Tıp Araştırma Merkezi, Arak, İran

2 Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, Minsk, Beyaz Rusya,

3 Beyaz Rusya Pulmonoloji ve Fitizyoloji Araştırma Enstitüsü, Minsk, Beyaz Rusya,

4 Shahid Beheshti Üniversitesi Tıp Fakültesi, Masih Daneshvari Hastanesi, Mikobakteriyoloji Araştırma Merkezi

(MAM), Tahran, İran

5 Shahed Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Tahran, İran,

6 Kum İslamik Azad Üniversitesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Arak, İran,

7 Arak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüberküloz ve Çocuk İnfeksiyon Araştırma Merkezi, Arak, İran.

ÖZET

Beyaz Rusya ve İran'da duyarlı, MDR ve XDR Mycobacterium tuberculosis klinik izolatlarında temel genotipik grupların belirlenmesi

Giriş: Mycobacterium tuberculosis complex'in tüm üyeleri KatG463/GyrA95 polimorfizmi temelinde üç temel genetik gruptan birinde yer alır.

Materyal ve Metod: Beyaz Rusya ve İran (Tahran ve Markazi)'ın değişik bölgelerinden kültürle doğrulanmış tüberkülozlu hastalardan 50'si duyarlı, 121'i MDR (çoklu ilaç direnci) ve 31'i XDR (yaygın ilaç direnci) toplam 202 M. tuberculosis izolatı izole edildi. İzolatlar, sequencing ve PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism) ile incelendi ve KatG463 GyrA95 kodonlarda polimorfizm ile Sreevatsans patterni temelinde üç ana genetik gruba (PGG) ayrıldı.

Bulgular: Beyaz Rusyadan MDR olarak tanımlanan 104 izolattan 57 (%54.8 ± 4.8)'si, 30 (%28.8 ± 4.43)'u ve 17 (%16.3 ± 3.6)'si sırasıyla PGG1, 2 ve 3'te yer alıyordu (p< 0.05). Beyaz Rusya'dan 31 XDR, 15 (%48.4)'i, 12 (%38.7)'si, 4 (%12.9)'ü sırasıyla PGG 1, 2 ve 3'te olmak üzere benzer bir patterne sahipti. İran örneklerinden, Markazi izolatları (ilaca duyarlı) 12 (%36.5), 15 (%45.5), 3 (%6), ve Tahran örnekleri (seçilmiş MDR): 9 (%53), 6 (%35.2), 2 (%11.8) (PGG 1, 2 ve 3, sırasıyla) paternine sahipti. Cezaevinde yatan tüberkülozlu hastalarda yapılan bir çalışmada, izoniazide direnç ile PGG arasında ilişki bulunmadı, ancak saptanan izolatların çoğu PGG 1'de yer alıyordu (%45.5 ± 10.9) (p< 0.05). Genel olarak, grup 1 izolatları, MDR ve XDRde duyarlı türlere göre daha sıktı ve coğrafik bölge ile ilişki yoktu.

Sonuç: Duyarlı türlerde dominant form grup 2 ve 3'te bulunuyordu. PGG grupları, coğrafik orijinden çok  izolatların direnç durumu ile ilişkili gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, temel genetik gruplar, İran, Beyaz Rusya.

SUMMARY

Determination of principal genotypic groups among susceptible, MDR and XDR clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis in Belarus and Iran

Mohammad ARJOMANDZADEGAN1,7, Leonid P. TITOV2, Larisa K. SURKOVA3, Parisa FARNIA4,
Fatemeh SHEIKHOLESLAMI4, Parviz OWLIA5, Arezoo ESHGHINEJAD6, Ali Asghar FARAZI7,
ESHRATI M. 7, Manijeh KAHBAZI7, Azam AHMADI7, Mana SHOJAPUR1


1 Research Center of Molecular Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran,

2 Research Institute for Epidemiology and Microbiology, Minsk, Belarus,

3 Belarus Research Institute for Pulmonology and Phthisiology, Minsk, Belarus,

4 Mycobacteriology Research Center (MRC), NRITLD, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of

Medical Sciences, Tehran, Iran,

5 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran,

6 Department of Microbiology, Qom Islamic Azad University, Arak, Iran,

7 Tuberculosis and Pediatric Infectious Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.

Introduction: All members of the Mycobacterium tuberculosis complex were assigned to one of the three principle genetic groups based on KatG463/GyrA95 polymorphism.

Materials and Methods: A total of 202 isolates of M. tuberculosis consisting of 50 susceptible, 121 MDR (multidrug resistant) and 31 XDR (extensively drug resistant) isolated from culture-confirmed tuberculosis patients in different regions of Belarus and Iran (Tehran and Markazi province). Isolates were screened by sequencing and polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (RFLP) assay, and were further divided into three principal genetic groups (PGG), based on Sreevatsan's pattern as polymorphisms in KatG463/GyrA95 codons.

Results: Among the 104 isolates, characterized as MDR from Belarus, 57 (54.8 ± 4.8%), 30 (28.8 ± 4.43%), 17 (16.3 ± 3.6), belonged to PGG 1, 2, and 3, respectively (p< 0.05). Thirty one XDR isolates from Belarus had a similar pattern as 15 (48.4%), 12 (38.7%), 4 (12.9%) PGG 1, 2, and 3, respectively. From Iranian samples, Markazi isolates (susceptible to drugs) had a pattern as 12 (36.5%), 15 (45.5%), 3 (6%), and Tehran samples were (selected MDR): 9 (53%), 6 (35.2%), 2 (11.8%) (PGG 1, 2, and 3, respectively).  In a study of tuberculosis patients, who were in prison, no relation was found between PGG and resistance to isoniazid, but most of the identified isolates belonged to PGG 1 (45.5 ± 10.9%) (p< 0.05). Overall, the group 1 isolates showed more frequency in MDR and XDR rather than susceptible strains, and there aren't any relations to geographic region.

Conclusion: In susceptible strains, dominant forms were belonged to groups 2 and 3. It seems that PGG typing is closely related to resistance status of isolates rather than geographic origin.

Key Words: Mycobacterium tuberculosis, principal genetic groups, Iran, Belarus.

Geliş Tarihi/Received: 15/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/05/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mohammad Arjomandzadegan,

Tuberculosis and Pediatric Infectious Research Center,

Arak University of Medical Sciences, ARAK - IRAN

e-mail: mmatinam81@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır