Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3688
Bir üniversite hastanesinde solunumsal maluliyet değerlendirme pratiği: 136 hastanın analizi

Bir üniversite hastanesinde solunumsal maluliyet değerlendirme pratiği:
136 hastanın analizi

Serdar BERK, Gülizar Canan ŞANLI, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Ömer Tamer DOĞAN,
Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.

ÖZET

Bir üniversite hastanesinde solunumsal maluliyet değerlendirme pratiği: 136 hastanın analizi

Giriş: Bu çalışmanın amacı, solunumsal maluliyetin değerlendirilmesi talebiyle kliniğimize başvuran hastaların sonuçlarını irdelemektir.

Materyal ve Metod: Çalışmada, Ocak 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında göğüs hastalıkları polikliniğimize solunumsal maluliyetin değerlendirilmesi için başvuran ardışık 136 hastanın raporları retrospektif olarak incelendi.   

Bulgular: On sekiz aylık dönemde göğüs hastalıkları polikliniğimize başvuran 10.457 hastadan 136 (%1.3)'sının solunumsal maluliyetin değerlendirilmesi için başvurduğu belirlendi. Yaş ortalaması 51 ± 12 yıl olan hastaların 118 (%87)'i erkekti. Hastaların %19.8'inin çiftçilik, %10.7'sinin maden/döküm işçiliği yaptığı,  en sık nefes darlığı  (%91.2) ve öksürük (%76.5) yakınmalarının olduğu, radyolojik olarak en sık (%38.2) retiküler/nodüler opasitelerin saptandığı belirlendi. Yapılan tetkikler sonucu hastaların 64 (%47)'üne kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 19 (%14)'una interstisyel akciğer hastalığı/pnömokonyoz tanısı konulurken, 19 hastada herhangi bir akciğer hastalığı saptanmadığı belirlendi. Hastalardan 98 (%72.1)'inin başka bölümlere de maluliyet değerlendirmesi için başvurduğu belirlendi. Maluliyet oranı hesaplanan 44 (%32.4) hastanın 8 (%18.2)'inin %60 ve üzeri, 13'ünün %0 iş göremez raporu aldığı belirlendi. Maluliyet oranlarıyla yaş, solunumsal semptom süreleri, PaCO2 değerleri arasında pozitif korelasyon (sırasıyla r= 0.395, p= 0.008; r= 0.391, p= 0.009;  r= 0.790, p< 0.001), FVC, FEV1, PaO2, değerleri arasında negatif korelasyon olduğu belirlendi (sırasıyla r= -0.681, p< 0.001; r= -0.766, p< 0.001; r= -0.661, p= 0.003). Lineer regresyon analizinde yüksek PaCO2 değerlerinin yüksek maluliyet oranı hesaplanmasında belirleyici olduğu (r= 0.902, p= 0.014), ayrıca sigara içenlerde içmeyenlerden daha yüksek maluliyet oranı hesaplandığı saptandı (p< 0.001).

Sonuç: Solunumsal maluliyet değerlendirmesindeki tıbbi, yasal ve sosyal belirsizliklerin giderileceği, hekime bilimsel yol göstericiliği olan yeni rehberlere gereksinim olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet değerlendirmesi, pnömokonyoz, spirometre, kan gazı analizi.

SUMMARY

The practice of respiratory disability assessment in a university hospital: the analysis of 136 patients

Serdar BERK, Gülizar Canan ŞANLI, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Ömer Tamer DOĞAN,
Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.

Introduction: This study, to examine the outcomes of the respiratory disability assessment in our clinic.

Materials and Methods: The reports of 136 patients who attended the chest diseases clinic between January 2010 and June 2011 for the assessment of the respiratory disability were examined retrospectively.

Results: Of 10.457 patients who presented in 18 months, 136 (1.3%) requested the assessment of the respiratory disability. The patients' average age was 51 ± 12 years and 118 (87%) were male.  Farmers constituted 19.8% of the patients and mine and foundry workers 10.7% of the patients. The most frequent symptoms were dyspnea (91.2%) and cough (76.5%). The most frequent radiological pattern was reticular and nodular opacities (38.2%). The workup led to a diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease in 64 patients (47%) and of interstitial pulmonary disease/pneumoconiosis in 19 (14%) patients. No respiratory disease was found in 19 patients. Among 44 (32.4%) patients for whom disability rate was calculated, 8 (18.2%) had an incapacity rate of 60% or higher and 13 had 0%. The disability rates showed positive correlations with age, the duration of the respiratory symptoms and PaCO2 level (respectively r= 0.395, p= 0.008; r= 0.391, p= 0.009; r= 0.790, p< 0.001), and negative correlations with FVC, FEV1 and PaO2 levels (respectively r= -0.681, p< 0.001; r= -0.766, p< 0.001; r= -0.661, p= 0.003). Linear regression analysis showed that high PaCO2 value is a determinant for a high disability rate (r= 0.902, p= 0.014). Furthermore, smokers had higher disability rates than non-smokers (p< 0.001).

Conclusion: We believe that new evidence-based guidelines that will resolve the medicolegal and social obscurities are needed.

Key Words: Disability evaluation, pneumoconiosis, spirometry, blood gas analysis.

Geliş Tarihi/Received: 27/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/04/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Serdar BERK,

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

SİVAS - TURKEY

e-mail: serdar_berk@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır