Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3401
Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler

Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler

Emine ARGÜDER, H. Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Hatice KILIÇ


SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler

Giriş: Sigara kullanımı hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada sigara bırakma polikliniğine başvuran olguların sigarayı bırakma kararını vermesinde etkili olan faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Sigara bırakma polikliniğine Mayıs 2011-Temmuz 2011 tarihleri arasında başvuran 245 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri, sigara kullanım öyküleri, sigaranın zararları hakkında kendilerine göre bilgi seviyeleri ve sigaraya neden başladıkları kaydedildi. Sigara bırakma polikliniğine gelmesine neden olan başlıca neden ve bunun yanında diğer nedenler değerlendirildi.

Bulgular: Olguların %53.9'u (n= 132) erkek, %46.1'i (n= 113) kadındı. Yaş ortalaması (ortanca, min-maks) kadınlarda 45 (21-73) yıl, erkeklerde 42 (20-75) yıl, toplamda ise 43 (20-75) yıldı. Eğitim durumlarının değerlendirilmesinde %35.9'u ilköğretim, %31.4'ü lise, %7.3'ü yüksek lisans, %25.3'ü ise üniversite mezunu idi. Olguların çoğunluğu (%83.7) evli ve en sık karşılaşılan meslekler ev hanımlığı (%24.9), işçilik (%20), memurluk (%14.3) ve emeklilik (%11.8) idi. Olguların %97.1i sadece tütün ürünlerinden sigarayı tüketiyordu. Sigara bırakma polikliniğine başvurmasına neden olan en önde gelen faktör sorulduğunda; %44'ü sağlığının bozulma korkusu, %16.3'ü çocuklarına örnek olmak ve onların geleceğini görme arzusu, %9.8'i mevcut hastalık (en sık astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus, kalp hastalıkları), %6.9'u ise nefes darlığı nedeniyle bırakmak istiyordu. Bunların yanında ikincil nedenler arasında sigaranın çevreye zarar vermesi, ekonomik nedenler, kötü kokusu, çevreye iyi örnek olmak ve doktor önerisi de yer almaktaydı.

Sonuç: Çalışmaya katılan olguların çoğunluğu sağlığının bozulma korkusu nedeniyle sigarayı bırakmak istiyordu. Özellikle çocuk sahibi olan bireyler ileride çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek ve onlara kötü örnek oluşturmamak için bırakmayı istiyorlardı. Sonuç olarak; bu farkındalığa erişmiş kişilere sigara bırakma polikliniklerinde gerekli destekler verilmektedir. Bununla birlikte sigaranın zararları konusunda yeterli farkındalığa erişememiş ve sigarayı bırakmayı düşünmeyen içiciler için bunu geliştirmeye yönelik gerekli çabaların artarak devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı, sigarayı bırakmak, eğilim, faktörler.

SUMMARY

Factors that increasing tendency to smoking cessation

Emine ARGÜDER, H. Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Hatice KILIÇ


Clinic of Chest Diseases, Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Introduction: Cigarette smoking is just important problem of public health. In the present study, our aim; was to determine to factors that increasing tendency to smoking cessation, the cases who are involved to policlinic of smoking cessation.

Materials and Methods: Two hundred-forty five cigarette smokers were included in this study. It was recorded demographic signs, the novel of cigarette smoking, the degree of knowledge about the harmful of smoking in their opinion, the reason of starting to cigarette. It was evaluated that the principle reason to come to policlinic of smoking cessation and the other reasons.

Results: There were 53.9% male, 46.1% female in our study. Median (min-max) age was 45 (21-73) in females, 42 (20-75) in males. When evaluating the state of education; there was 35.9% primary school, 31.4% high school, 7.3% academy, 25.3% university graduates. 97.1% in all participants have used only cigarette smoking from tobacco products. Primarily reasons were 44% the fear of deterioration of health, 16.3% to be better model for their children, 9.8% to have disease at the time and 6.9% breathlessness for smoking cessation. Secondary reasons were of smoking harm to the environment, economic reasons, bad smell, being a good example of the environment and recommended by a physician.

Conclusion: The most of cases are want to quit smoking because of smoking harm to their health. Specially, parents wish to quit smoking because of they don't want to be bad model for their children. As a result; it is given to necessary support to participants who are this awareness in policlinics of smoking cessation. However, we think that it was necessity that should be continue increase of the therapy to growing to these awareness for the smokers who couldn't be enough awareness and who didn't think of quit smoking.

Key Words: Smoking, cessation, tendency, factors.

Geliş Tarihi/Received: 21/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Emine ARGÜDER,

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi

Atatürk Bulvarı No: 201 Kavaklıdere,

ANKARA - TURKEY

e-mail: drgullu2000@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır