Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2469
Göğüs hastalıkları polikliniğinde farmakovijilans çalışması

Göğüs hastalıkları polikliniğinde farmakovijilans çalışması

Coşkun USTA1, Aykut ÇİLLİ2, Burcu ÇELENK2, Ruşen UZUN2


1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya,

2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya.

ÖZET

Göğüs hastalıkları polikliniğinde farmakovijilans çalışması

Giriş: İlaç yan etkisi önemli bir sağlık sorunudur, morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Bu çalışmanın amacı; göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda ilaç yan etkilerini saptamak ve mümkünse önlenmesi için klinik stratejiler geliştirmek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran hastalarda oluşan yan etkileri saptamak amacıyla yapılan prospektif gözlemsel bir çalışmadır.

Bulgular: On beş aylık süre boyunca göğüs hastalıkları polikliniğinde 14 farklı ilaçtan 52'si kadın, 40'ı erkek olan 92 hastada toplam 114 yan etki kayıt altına alınmıştır. Yan etkilerin çoğunun gastrointestinal sistem, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde görüldüğü saptanmıştır.  En çok formoterol ile budesonid kombinasyonu ve tiotropium bromür alan hastalarda  yan etkiler görülmüştür. En çok görülen yan etkiler arasında ses kısıklığı, ağız kuruluğu, baş ağrısı ve baş dönmesi yer almaktadır. En az görülen yan etkiler arasında ise poliüri ve öksürük yer almaktadır.

Sonuç: Göğüs hastalıkları polikliniğinde hafif ve orta şiddette ancak bazı durumlarda uyunç sorunu yaratabilecek yan etkiler saptanmıştır. Ancak bu etkilerin hiçbiri ciddi yan etki (ölüm, sakatlık vb.) olarak değerlendirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Farmakovijilans, yan etkiler, göğüs hastalıkları.

SUMMARY

A pharmacovigilance study in chest diseases outpatient clinic

Coşkun USTA1, Aykut ÇİLLİ2, Burcu ÇELENK2, Ruşen UZUN2


1 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey,     

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Introduction: Adverse drug reactions is an important healthcare issue, it causes excess morbidity and mortality. The aim of this study was to determine the adverse drug reactions in patients who admitted to the outpatient clinic of respiratory diseases and to improve some clinical strategies if they are preventable.

Patients and Methods: This study is a prospective observational study which was performed to determine adverse drug reaction in patients who admitted to the outpatient clinic of respiratory diseases.

Results: During the 15 months of study period a total of 114 adverse reactions were reported in 92 out of 18.130 patients. Most of the adverse reactions were related with gastrointestinal system, central nervous system and cardiovascular system. The most of the adverse events were associated with fixed inhaled formoterol-budesonide combination and inhaled tiotropium. The most frequently reported reactions were hoarseness, xerostomia, headache and dizziness. Poliuri and cough were less frequently reported reactions.

Conclusion: Most of the adverse reactions were of limited intensity but some of these side effects might effect patients compliance. Serious adverse events were not detected.

Key Words: Pharmacovigilance, adverse effects, respiratory diseases.

Geliş Tarihi/Received: 18/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 06/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Coşkun USTA,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Farmakoloji Anabilim Dalı,

ANTALYA - TURKEY

e-mail: fcusta@akdeniz.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır