Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2889
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Kemal Can TERTEMİZ1, Nuray KÖMÜS1, Hülya ELLİDOKUZ2, Can SEVİNÇ1, Arif Hikmet ÇIMRIN1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyadaki önde gelen mortalite ve morbidite nedenlerinden birisidir. Araştırmalarda mortalite oranlarının %15-54 arasında değiştiği görülmektedir. Ülkemizde KOAH'ta mortalite ve mortaliteyle ilişkili faktörleri değerlendiren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırmamızın amacı kliniğimizde izlenen KOAHlı hastalarda, mortalite oranını saptamak ve mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Temmuz 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında saptanan KOAH'lı 427 olgu değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama dört yıllık süre sonunda mortalite oranı %17.3 olarak bulundu. Ölümler en sık pulmoner, ikinci sıklıkta ise kardiyak nedenlere bağlıydı. Akciğer kanserine bağlı ölümler %31 oranında idi. Yaş, sigara içme miktarı, KOAH evresi, FEV1 (L), FEV1% beklenen, FVC (L), FVC% beklenen, FEV1/FVC, PEF (L/saniye), PEF % beklenen, FEF25-75 (L) ve FEF25-75% beklenen değerler, komorbid hastalık varlığı, Modifiye Borg Skalası ve MMRC'ye göre dispne şiddeti, altı dakika yürüme mesafesi ve test sonrası oksijen satürasyonu, BODE indeksi, SF-36 yaşam kalitesi anketinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol ve enerji skorları alt parametreleriyle SGRQ anketinin tüm parametrelerinin mortalite ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görüldü.

Sonuç: KOAH, mortalitesi yüksek bir hastalıktır ve önemli toplum sağlığı problemlerinden birisini oluşturmaktadır. KOAH izleminde spirometrik ölçümler yanında egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi gibi diğer ölçütlerin kullanılması teşvik edilmelidir. Hastalar ve risk grubundaki olguların bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin önlenebilir oluşu nedeniyle önemlidir. Bu yöntem komorbid hastalıkların önlenmesine de katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, mortalite, komorbidite.

SUMMARY

Mortality and factors affecting mortality in chronic obstructive pulmonary disease

Kemal Can TERTEMİZ1, Nuray KÖMÜS1, Hülya ELLİDOKUZ2, Can SEVİNÇ1, Arif Hikmet ÇIMRIN1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,

2 Department of Biostatistic and Medical Information, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University,

Izmir, Turkey.

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the major causes of mortality and morbidity in the world. Mortality rates vary between 15-54% in investigations. There is a limited number of studies evaluating factors associated with mortality and morbidity in our country. The aim of this study is to detect the mortality rate and to investigate the factors affecting mortality.

Patients and Methods: 427 patients with COPD between July 2004-November 2005 were evaluated.

Results: Mortality rate was found to be 17.3% at the end of four years. Deaths were most frequently due to pulmonary causes and secondly cardiac factors. Deaths due to lung cancer were 31%. Age, amount of smoking, COPD stage, FEV1 (L), FEV1% predicted, FVC (L), FVC% predicted, FEV1/FVC, PEF (L/sn), PEF% predicted, FEF25-75 (L) and FEF25-75% predicted values, presence of comorbid diseases, Modified Borg Scale and dyspnea severity according to MMRC, six minutes walking test and oxygen saturation following the test, BODE index, SF-36 quality of life questionnaire, physical function, physical role, emotional role and energy scores parameters and all parameters of SGRQ questionnaire were found to be significantly associated with mortality.

Conclusion: COPD is a disease with high mortality and is one of the problems related with the public health. In the follow up of COPD, the usage of other measures like exercise capacity and quality of life besides spirometric measures should be encouraged. To make the patients and cases in the risky group conscious of their disease is important since the risk factors are preventable. This method may also contribute to the prevention of comorbid diseases.

Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, mortality, comorbidity.

Geliş Tarihi/Received: 22/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/04/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Balçova, İZMİR - TURKEY

e-mail: acimrin@deu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır