Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3156
Bir Fas popülasyonunda uyku apne sendromu prevalansı çalışması

Bir Fas popülasyonunda uyku apne sendromu prevalansı çalışması

Asmaa JNIENE, Mustapha EL FTOUH, Mohamed Tawfik ELFASSY FIHRY


İbni Sina Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Rabat, Fas.

ÖZET

Bir Fas popülasyonunda uyku apne sendromu prevalansı çalışması

Giriş: Uyku apne sendromu genel popülasyonda gittikçe artan yaygın ve tanısız bir sendrom olup, Fası da içeren bazı popülasyonlarda spesifik prevalansıyla ilgili çalışma bulunmamaktadır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmanın amacı; 21-66 yaş aralığında, 288'i erkek ve 215'i kadından oluşan orta yaşlı bir Fas popülasyonunda epidemiyolojik araştırma ile horlama, tanıklı apne ve aşırı gündüz uykululuğu içeren uyku apne sendromunun temel klinik semptomların prevalansını iki anket ile belirlemektir: uykuyu değerlendirmek için Berlin anketi ve gündüz uykululuğunu değerlendirmek için Epworth skalası. 

Bulgular: Ortalama yaş 42.7 ± 14.3 yıldı. Epworth uykululuk skalası skoru ortalama 6.9 ± 3.4 (1-16) olarak bulundu ve aşırı gündüz uykululuğu olanların %21.7'sinde 10'un üzerindeydi. Horlama ve apnenin genel popülasyonda prevalansı sırasıyla %54.7 ve %11.1, erkeklerde %63.9 ve %13.9, kadınlarda %42.3 ve %7.4'tü. On üçü kadın, 35'i erkek toplam 48 (%9.5) kişide uyku apne sendromunu düşündüren bu üç temel klinik bulgu mevcuttu.  Bu subgrup genel popülasyona göre daha yaşlı (p= 0.04) ve daha kiloluydu (p= 0.03). Hipertansiyon varlığı bu subgrupta anlamlı olarak yüksek değildi.

Sonuç: Çalışmamızda, uyku apne sendromunun temel semptomlarının prevalansı yüksekti (%9.5). Tanının konulması ve Fas popülasyonunda kesin prevalansın belirlenmesi için poligrafi veya polisomnografi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, uyku apne sendromu, gündüz uykululuğu, horlama, apne.

SUMMARY

Study of the prevalence of sleep apnea syndromes symptoms in a Moroccan population

Asmaa JNIENE, Mustapha EL FTOUH, Mohamed Tawfik ELFASSY FIHRY


Department of Chest Diseases, Ibni Sina Hospital, Rabat, Fas.

Introduction: Sleep apnea syndrome is increasingly common in the general population and is under-diagnosed but we lack studies on the estimation of its specific prevalence in several populations including Morocco.

Materials and Methods: The aim of the study is to determine the prevalence of the main clinical symptoms of sleep apnea syndrome including snoring, witnessed apnea and excessive daytime sleepiness in a middle aged Moroccan population through an epidemiological investigation in 288 men and 215 women, aged between 21 to 66 years who completed two self-questionnaires: the Berlin questionnaire to assess sleep and the Epworth scale to assess daytime sleepiness.

Results: The mean age was 42.7 years ± 14.3. The Epworth Sleepiness Scale was on average 6.9 ± 3.4 (range: 1-16). It was above 10 in 21.7% in favor of excessive daytime sleepiness. The prevalence of snoring and apnea was respectively 54.7% and 11.1% in the general population, 63.9% and 13.9% in men, 42.3% and 7.4% in women. Forty eight subjects (9.5%) including 13 women and 35 men had the combination of these three main clinical signs suggestive of sleep apnea syndrome. This subpopulation was older (p= 0.04) and with more overweight (p= 0.03) than the general population. Hypertension rate was not statistically higher in this subgroup.

Conclusion: Prevalence of the main symptoms of sleep apnea syndrome is high in our study (9.5%). Polygraphy or polysomnography is warranted to diagnose and have an exact prevalence in the Moroccan population.

Key Words: Epidemiology, sleep apnea syndrome, daytime sleepiness, snoring, apnea.

Geliş Tarihi/Received: 08/09/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12/02/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Asmaa JNIENE,

Sidi Mohamd Ben Abdellah, Akkari

RABAT - MOROCCO

e-mail: asmaajniene@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır