Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2468
Oleik asit ile oluşturulan akut akciğer hasarı modelinde likopenin etkileri

Oleik asit ile oluşturulan akut akciğer hasarı modelinde likopenin etkileri

Suat TÜRKOĞLU1, Mehmet Hamdi MUZ2, Reşat ÖZERCAN3, Ferit GÜRSU4, Gamze KIRKIL2


1 SB Batman Bölge Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Batman,

2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ,

3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ,

4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ.

ÖZET

Oleik asit ile oluşturulan akut akciğer hasarı modelinde likopenin etkileri

Giriş: Bu çalışmada, akciğer hasarı modelinde likopenin koruyucu etkisinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 28 adet Wistar rat alındı. Kontrol grubuna (n= 7) serum fizyolojik + etanol (9/1) infüzyonu uygulandı. Oleik asit (OA) grubuna (n= 7), OA (100 mg/kg) tek doz intravenöz olarak uygulandı. Mısır yağı + OA grubuna (n= 7), beş hafta mısır yağı (1 mL/gün) gavajla verildi. Likopen + OA grubuna (n= 7), beş hafta likopen gavajla verildi ve beşinci haftanın sonunda OA (100 mg/kg) uygulandı. OA verildikten dört saat sonra kan ve akciğer doku örnekleri alındı. Malondialdehid, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve doku katalaz enzim aktivite düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Kontrole göre OA ile mısır yağı + OA gruplarında artmış olan serum ve akciğer doku malondialdehid düzeyi, likopen + OA grubunda kontrol değeri düzeyinde idi (p< 0.05). Serum ve doku süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi kontrole yakın değerler veya hafif artışlar görülürken, likopen + OA grubunda diğer gruplara göre belirgin artış mevcuttu (p< 0.05). Kontrol grubunun histopatolojik değerlendirmesi normalken, OA ve mısır yağı + OA gruplarında perivasküler, alveoler ödem, hemoraji, belirgin nötrofil infiltrasyonu, alveoler yapılarda destrüksiyon saptandı. Likopen + OA grubunda daha az nötrofilik infiltrasyon, perivasküler ve alveoler ödem izlendi.

Sonuç: Likopenden zengin diyet akciğer hasarının önlenmesinde önemli role sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut akciğer hasarı, rat model, likopen.

SUMMARY

Effects of lycopene on the model of oleic acid-induced acute lung injury

Suat TÜRKOĞLU1, Mehmet Hamdi MUZ2, Reşat ÖZERCAN3, Ferit GÜRSU4, Gamze KIRKIL2


1 Clinic of Chest Diseases, Batman Region State Hospital, Batman, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey,

4 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey.

Introduction: This study, we aimed to investigate the protective effect of lycopene in lung injury rat model.

Materials and Methods: Twenty eight Wistar rats were enrolled into the study. Control group (n= 7) were applied PBS + ethanol (9/1). A single dose of 100 mg/kg oleic acid (OA) intravenously was administrated to OA group (n= 7). One mL of corn oil was given daily to corn oil + OA group (n= 7) by gavage for five weeks. Lycopene was given by gavage to lycopene + OA group (n= 7) for five weeks. At the end of the 5th weeks, OA were given. Four hour after OA administration, lung tissue, blood samples were taken. Malondialdehyde, superoxide dismutase, glutathione-peroxidase, catalase levels were determined.

Results: Malondialdehyde levels of serum, lung tissues were increased in OA, corn oil + OA groups than control, where as decreased to controls levels in lycopene + OA group (p< 0.05). Superoxide dismutase, glutathione-peroxidase activities of serum, tissue increased moderetaly or they were closed with control values. There was significant increase in lycopene + OA group values. Histopathological examination of control group was normal. OA, cornoil + OA groups had perivascular, alveolar edema, hemorrage, prominent neutrophil infiltration, destruction in alveolar structure. Lycopene + OA group had less neutrophilic infiltration, perivascular, alveolar edema.

Conclusion: Lycopene rich diet may have an important role preventing damages in lungs.

Key Words: Acute lung injury, rat model, lycopene, oxidant, antioxidant.

Geliş Tarihi/Received: 28/03/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/04/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Gamze KIRKIL,

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ELAZIĞ - TURKEY

e-mail: gamkirkil@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır