Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1650
Pulmoner embolide biyobelirteçlerin ve sağ ventrikül disfonksiyonun prognostik rolü

Pulmoner embolide biyobelirteçlerin ve sağ ventrikül disfonksiyonun prognostik rolü

Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.

ÖZET

Pulmoner embolide biyobelirteçlerin ve sağ ventrikül disfonksiyonun prognostik rolü

Pulmoner emboli halen yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Özellikle hemodinamik durum ve altta yatan hastalık mortaliteyi belirlemektedir. Başvuru anında hipotansiyonu olan hastalar masif pulmoner emboli olarak adlandırılmaktadır ve bu hastalarda hastane içi mortalite %50'ye kadar ulaşmaktadır. Diğer yanda normotansif olarak başvuran hastalarda ise mortalite daha düşüktür ve mortalite oranı, %0-15 arasında değişmektedir. Bu hastalarda mortaliteyi belirleyen en önemli faktörler ise ekokardiyografi ya da bilgisayarlı tomografide saptanan sağ ventrikül disfonksiyonu ve/veya artmış kardiyak enzim seviyesidir. Bu derlemede bilgisayarlı tomografi veya ekokardiyografide saptanan sağ ventrikül disfonksiyonu ve artmış kardiyak enzim seviyesinin pulmoner embolideki prognostik rolü sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, prognoz, sağ ventrikül disfonksiyonu, biyobelirteçler.

SUMMARY

Prognostic role of biomarkers and right ventricular dysfunction in pulmonary embolism

Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.

Pulmonary embolism is morbidity and mortality remain high. The short-term prognosis of pulmonary embolism depends on haemodynamic status and underlying disease massive pulmonary embolism, defined as pulmonary embolism that is associated with systemic hypotension which increases up to 50% in hospital mortality. However, the in-hospital mortality of patients with normal blood pressure pulmonary embolism has been reported to vary from 3 to 15%. Right ventricular dysfunction showed by echocardiography or computerized tomography and elevated cardiac enzymes have been used to determine mortality in these patients with pulmonary embolism. In this article; we reviewed the prognostic value of right ventricular dysfunction as evaluated by echocardiography or spiral computerized tomography, and the prognostic value of increased levels of cardiac markers in patients with pulmonary embolism.

Key Words: Pulmonary embolism, prognosis, right ventricular dysfunction, biomarkers.

Geliş Tarihi/Received: 03/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/06/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Savaş ÖZSU,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

61080 TRABZON - TURKEY

e-mail: savasozsu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır