Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1993
Difüz plevral kalınlaşma ile prezente olan 11 yıl sonra nüks eden timoma olgusu

Difüz plevral kalınlaşma ile prezente olan 11 yıl sonra nüks eden timoma olgusu

Deniz KÖKSAL1, Hülya BAYİZ1, Mahmut GÜLGÖSTEREN2, Nihal BAŞAY1, Neslihan MUTLUAY1,
Ebru BOYACI1, Bahadır BERKTAŞ1, Ebru ÇAKIR1, Mine BERKOĞLU1


1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

2. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,

2 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara.

ÖZET

Difüz plevral kalınlaşma ile prezente olan 11 yıl sonra nüks eden timoma olgusu

Elli yaşında erkek hasta bir aydır olan nefes darlığı, kilo kaybı ve plöretik göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Doğumdan sonra 12 yaşına kadar çevresel asbest maruziyeti vardı. Öz geçmişinde hastanın 11 yıl önce minimal invaziv lenfositik timoma tanısıyla maksimal timektomi operasyonu geçirdiği ve adjuvant radyoterapi aldığı öğrenildi. Toraks bilgisayarlı tomografide sol akciğeri tümüyle çepeçevre saran plevral kalınlaşma ve efüzyon izlendi. VATS-plevral biyopsi ile invaziv timoma, Tip B1, evre IVA tanısı konuldu. Sonuç olarak, difüz plevral lezyonların ayırıcı tanısında invaziv timoma da akılda tutulmalıdır. Tam rezeksiyon sonrası olan timoma nüksleri 10 yıl kadar uzun olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Timoma, nüks, plevral kalınlaşma, mezotelyoma.

SUMMARY

Recurrence of thymoma after 11 years presenting as diffuse pleural thickening

Deniz KÖKSAL1, Hülya BAYİZ1, Mahmut GÜLGÖSTEREN2, Nihal BAŞAY1, Neslihan MUTLUAY1,
Ebru BOYACI1, Bahadır BERKTAŞ1, Ebru ÇAKIR1, Mine BERKOĞLU1


1 Clinic of 2nd Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

2 Clinic of 1st Chest Surgery, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

A 50-year-old man presented with a 1-month history of dyspnea, weight loss, and pleuritic chest pain. He had environmental asbest exposure from birth to 12 years-old. Past medical history revealed maximal thymectomy operation and adjuvant radiotherapy with the diagnosis of minimally invasive lymphocytic thymoma 11 years ago. Thorax computerized tomography demonstrated a circumferential pleural thickening encasing the entire left lung and pleural effusion. VATS-pleural biopsy revealed the diagnosis invasive tymoma, Type B1, stage IVA. In conclusion, the diagnosis of invasive thymoma must be kept in mind in the differential diagnosis of diffuse pleural lesions. The recurrence of thymomas may be as long as 10 years after complete resection.

Key Words: Thymoma, recurrence, pleural thickening, mesothelioma.

Geliş Tarihi/Received: 04/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 02/05/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Deniz KÖKSAL,

SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

2. Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Keçiören, ANKARA - TURKEY

e-mail: deniz_koksal@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır