Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2867
Obstrüktif uyku apne sendromunda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyumu etkileyen faktörler

Obstrüktif uyku apne sendromunda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisine
uyumu etkileyen faktörler

Meral UYAR1, Osman ELBEK1, Ahmet METE2, Nazan BAYRAM1, Nilüfer ÇİFÇİ1,
Nevhiz GÜNDOĞDU1, Öner DİKENSOY1


1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep,

2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AnabilimDalı, Gaziantep.

ÖZET

Obstrüktif uyku apne sendromunda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyumu etkileyen faktörler

Giriş: Pozitif basınçlı tedavi obstrüktif uyku apne sendromunda birinci basamak tedavi olarak bilinmekle birlikte uyum birçok faktörden etkilenmektedir. Biz bu çalışmada uyumu etkileyen muhtemel faktörleri değerlendirmeyi hedefledik.

Materyal ve Metod: Haziran 2006-Haziran 2008 tarihleri arasında obstrüktif uyku apne sendromu tanısıyla pozitif basınçlı ventilasyon tedavisi 140 hastaya başlanmıştı. Bu hastalardan %77 (n= 108)'sine telefonla ulaşılarak tedavi uyumu ile ilgili anket yapıldı. Hava yolu pasajı lateral kafa grafileriyle değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaş 52.2 ± 12.3 yıl idi. Hastaların %71 (n= 77)'i cihazı temin etmişti. Cihazı temin eden ve etmeyenler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, semptomlar, eşlik eden hastalıklar ve sosyal güvenlik açısından fark yoktu (p> 0.05). İki grup arasında Epworth uykululuk ölçeği (ESS) ve apne hipopne indeksi (AHİ) de benzerdi. Günlük ortalama cihaz kullanımı 6.3 ± 2.3 saat idi. Cihaz kullanım uyumunun yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, eşlik eden hastalıklar, ESS skoru, AHİ, hava yolu pasaj ölçümleri, nemlendirici varlığı ve cihazla ilgili eğitim verilmesinden etkilenmediği tespit edildi (p> 0.05). Hasta (p= 0.057) ve yatak partnerinin (p= 0.001) cihazla ilgili memnuniyetinin cihaz uyumunu artırdığı tespit edildi.

Sonuç: Obstrüktif uyku apne sendromunda hasta ve yatak partnerinin cihazla ilgili memnuniyetleri cihaz kullanımındaki uyumu artırıyor görünmekte olup, C2 vertebra düzeyi ve hava pasajının en dar yerinden alınan ölçümlerle uyum ilişkili görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Lateral kafa grafisi, üst hava yolu, uykuda solunum bozukluğu.

SUMMARY

Factors influencing compliance with continuous positive airway pressure ventilation in
obstructive sleep apnea syndrome

Meral UYAR1, Osman ELBEK1, Ahmet METE2, Nazan BAYRAM1, Nilüfer ÇİFÇİ1,
Nevhiz GÜNDOĞDU1, Öner DİKENSOY1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey,

2 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

Introduction: Positive pressure ventilation is considered first line therapy in obstructive sleep apnea syndrome however compliance is limited by various factors. We aimed to investigate possible factors influencing compliance.

Materials and Methods: One hundred and forty patients were prescribed positive pressure ventilation for obstructive sleep apnea during June 2006-June 2008. Of these patients, 77% (n= 108) were reached by telephone and a questionnaire was administered regarding factors influencing treatment compliance. Airway passage was measured with C2 vertebrae level and narrowest airway passage on lateral skull radiographs.

Results: The mean age was 52.2 ± 12.3 years. Seventy one percent (n= 77) of subjects obtained the prescribed device. There was no difference in sex, age, marital status, educational level, symptoms, co-morbid conditions, and social security coverage between the subjects who have received the prescribed devices and who have not (p> 0.05). No difference was detected between these two groups of patients in view of Epworth sleepiness scale (ESS) and apnea hypopnea index (AHI). Mean duration of device usage was 6.3 ± 2.3 hours. The device use compliance was not affected by any of the following factors: age, gender, level of education, co-morbid diseases, ESS score, AHI, airway passage measurements, application of humidification and education concerning the device (p> 0.05). Patient (p= 0.057) and bed partners (p= 0.001) satisfaction about the device yielded higher compliance rates.

Conclusion: Factors influencing compliance rates in obstructive sleep apnea syndrome seems to be related to satisfaction about the device use however upper airway morphology measured with C2 vertebrae level and narrowest airway passage has no impact on treatment compliance.

Key Words: Lateral skull radiography, upper airway, sleep disordered breathing.

Geliş Tarihi/Received: 14/09/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/11/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Meral UYAR,

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

GAZİANTEP - TURKEY

e-mail: meraluyar1@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır